Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ sư

Được đăng lên bởi Trọng Nghĩa
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG I
GIÔÙI THIEÄU COÂNG TAÙC KYÕ SÖ
I – Ñaët vaán ñeà:
Kyõ laø taàng lôùp trí thöùc trong xaõ hoäi, coù hoïc vaø ñòa cao trong xaõ hoäi. Ngöôøi kyõ sö coù söï ñoùng
goùp lôùn veà trí tueä vaø taøi naêng cuûa mình cho coäng ñoàng xaõ hoäi laøm cho xaõ hoäi phaùt trieån lieân tuïc, mang
laïi nhieàu cuûa caûi cho xaõ hoäi. Anh ta ñöôïc troïng voïng vaø kính troïng nhö moïi thaønh phaàn trí thöùc khaùc
nhö: baùc só, döôïc só, nhaïc só, nhaø vaên, nhaø thô v v… vaø laø moät trong caùc nhaø khoa hoïc ñöông thôøi.
Do ñoù chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu ñeå bieát roõ: chöùc naêng, vai troø, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø naêng
löïc cuûa ngöôøi k v v… Töø ñoù xaùc ñònh traùch nhieäm ñoùng goùp cuûa mình ñoái vôùi ñaát nöôùc, ñoái vôùi xaõ
hoäi.
II – Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø naêng löïc cuûa ngöôøi kyõ sö:
1/ Chöùc naêng cuûa ngöôøi kyõ sö trong heä thoáng lao ñoäng kyõ thuaät.
a/ Ngöôøi kyõ sö giöõ moät vai troø quan troïng trong heä thoáng lao ñoäng kyõ thuaät, laø ngöôøi ñoùng goùp trí
tueä, söï saùng taïo vaø laø ngöôøi chuû choát quyeát ñònh moïi thaønh coâng trong caùc ngaønh ngheà cuûa moïi lónh vöïc
trong neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
b/ Ngöôøi kyõ coù theå ñöùng ôû trí ñaûm nhieäm thöïc hieän coâng taùc theo chuyeân ngaønh ñöôïc ñaøo
taïo, coù theå giöõ vai troø kyõ sö tröôûng (chæ huy 1 nhoùm kyõ sö) ñeå thöïc hieän:
- Chöùc naêng ñieàu haønh trong caùc ñôn vò saûn xuaát gia coâng.
- Chöùc naêng ñieàu haønh caùc ñôn vò thieát keá hoaëc thi coâng.
- Chöùc naêng ñieàu haønh trong caùc ñôn vò kinh doanh, dòch vuï kyõ thuaät.
- Chöùc naêng nghieân cöùu vaø ñaøo taïo.
c/ Ngöôøi kyõ coù theå ñaûm nhieäm caùc chöùc vuï laõnh ñaïo töø toå tröôûng kthuaät, tröôûng phoøng (Keá
hoaïch, Thieát keá, Coâng ngheä, KCS, Cung tieâu, Vaät v v…) hoaëc Phoù giaùm ñoác, Giaùm ñoác nghieäp,
Coâng ty, Toång Coâng ty v v… vôùi chöùc naêng ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa heä thoáng kyõ thuaät hoaëc heä thoáng toå
chöùc kinh doanh v v… cuûa nhaø nöôùc hoaëc tö nhaân. Khi ñoù chöùc naêng cuûa ngöôøi kyõ sö theå hieän trong vieäc:
- Toå chöùc quaûn lyù xaây döïng ñôn vò.
- Toå chöùc vaø phaân coâng lao ñoäng kyõ thuaät trong caùc ñôn vò.
- Thöïc hieän chöùc naêng giaùm saùt, kieåm tra ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng lao ñoäng kyõ thuaät.
- Thöïc hieän chöùc naêng phaân phoái thaønh qulao ñoäng, tham gia caùc hoaït ñoäng kyõ thuaät quaûng baù
giôùi thieäu saûn phaåm cuûa ngaønh mình.
2/ Nhieäm vuï cuûa ngöôøi kyõ sö.
a/ Ngöôøi kyõ sö laø moät coâng daân göông maãu.
- Phaûi ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi coâng daân.
- Ngöôøi coâng daân vôùi tinh thaàn daân toäc cao.
- Luoân coù tinh thaàn töï löïc cao vaø “ Ñöøng ñoøi hoûi Toå quoác phaûi laøm gì cho
mình ?” vaø ngöôïc laïi phaûi suy nghó “ Mình ñaõ laøm ñöôïc gì cho Toå quoác”.
- Luoân neâu cao tinh thaàn vì nghóa lôùn, ñoaøn keát vaø hôïp taùc.
- Laø con ngöôøi laøm vieäc vôùi tinh thaàn töï giaùc.
b/ Phaåm chaát cuûa ngöôøi kyõ sö trong heä thoáng lao ñoäng kyõ thuaät.
- Kyõ sö laø thaønh vieân cuûa taäp theå lao ñoäng.
- Töï löïc, töï giaùc nhöng luoân trong tinh thaàn hôïp taùc “ Moät caây laøm chaúng leân non”.
- YÙ thöùc traùch nhieäm tröôùc nhieäm vuï ñöïôc giao, ñoù laø phaåm chaát cao quí cuûa ngöôøi kyõ sö.
- Trung thöïc vaø coù tinh thaàn traùch nhieäm tröôùc taäp theå vaø xaõ hoäi.
c/ Nhieäm vuï cuûa ngöôøi kyõ sö.
Nhieäm vuï baûn cuûa ngöôøi kyõ phaûi thöïc hieän toát coâng taùc chuyeân moân ñaõ ñöôïc ñaøo
taïo :
- Nhieäm vuï cuûa ngöôøi kyõ sö trong ñôn vò saûn xuaát.
1
Kỹ sư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ sư - Người đăng: Trọng Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Kỹ sư 9 10 890