Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật dàm phán quốc tế

Được đăng lên bởi khanhhoa
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG

NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG

TRUNG TÊM THÖNG TIN THÛ VIÏÅN
ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
Haâ Nöåi - 2001

KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË

Muïc luïc
Lôøi noùi ñaàu

Chöông 1
GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ ÑAØM PHAÙN
1 Khaùi nieäm
2 Baûn chaát cuûa quaù trình ñaøm phaùn
2.1. Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc
2.2 Ñaøm phaùn laø moät ngheä thuaät
2.3 Ñaøm phaùn laø quaù trình thoaû hieäp veà lôïi ích vaø thoáng nhaát
giöõa caùc maët ñoái laäp
3 Nhöõng ñeà xuaát nghieân cöùu vaø ñaøo taïo

Chöông 2
CHUAÅN BÒ ÑAØM PHAÙN
1. Chuaån bò chieán löôïc
1.1 Chuaån bò tö duy chieán löôïc
1.2 Chuaån bò thaùi ñoä chieán löôïc
1.3 Chuaån bò bieän phaùp chieán löôïc
2. Chuaån bò keá hoaïch
2.1 Thu thaäp soá lieäu, döõ lieäu thoâng tin
2.2 Ñöa ra giaû thieát
2.3 Xaây döïng caùc muïc tieâu ñaøm phaùn
2.4 Chuaån bò nhaân söï vaø ñòa ñieåm ñaøm phaùn

2

3

NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG

2.5 Töï ñaùnh giaù mình vaø ñoái phöông

Chöông3
CAÙC KÓ THUAÄT CAÊN BAÛN TRONG ÑAØM PHAÙN THÖÔNG
MAÏI
1. Kó thuaät ñaøm phaùn giaù
1.1 Taïi sao laïi phaûi ñaøm phaùn giaù
1.2 Caùc giai ñoaïn tính giaù
1.3 Phaân tích ñoä nhaïy caûm cuûa ñoái phöông
1.4 Ña daïng hoaù phöông thöùc ñaøm phaùn giaù
1.5 Kó thuaät thuyeát phuïc trong ñaøm phaùn giaù
1.6 Kó thuaät ñeà nghò troïn goùi
1.7 Kó thuaät soá leû
1.8 Kó thuaät ñoái phoù vôùi söï khaùng giaù cuûa ñoái phöông
2. Caùc kyõ thuaät trieån khai cô baûn
2.1 Khi ta gaëp moät ñoái phöông baát trò
2.2 Tìm phöông thöùc ñeå buoäc ñoái phöông ñöa ra ñeà nghò tröôùc
2.3 Ñöa ñeà nghò vaø kieân trì baûo veä ñeà nghò ñaõ ñöa ra
2.4 Tìm phöông thöùc tieát kieäm thôøi gian ñaøm phaùn
2.5 Ñoái phoù vôùi thuû thuaät ñöa ñeà nghò choùt cuûa ñoái phöông
2.6 Kó thuaät laïc ñeà
2.7 Kó thuaät ruùt ñeà nghò
2.8 Kó thuaät chænh lí muïc tieâu ban ñaàu khi tieán haønh ñaøm phaùn

KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË

2.9. Kyõ thuaät xöû lyù huø doaï trong ñaøm phaùn
2.10. Kyõ thuaät xöû lyù nhöôïng boä
3. Kyõ thuaät choáng xaáu chôi trong ñaøm phaùn
3.1. Kyõ thuaät choáng thaùi ñoä laûng traùnh trong ñaøm phaùn
3.2. Kyõ thuaät choáng thaùi ñoä ñe doaï trong ñaøm phaùn
3.3. Kyõ thuaät choáng phaûn baùc cuûa ñoái phöông
3.4. Kyõ thuaät choáng söï laán tôùi cuûa ñoái phöông
3.5. Kyõ thuaät choáng “oàn aøo maø khoâng coù thoaû thuaän”
4. Kyõ thuaät giao tieáp trong ñaøm phaùn thöông maïi
4.1. Caùc chöùc naêng vaø ñaëc ñieåm cuûa giao tieáp ñaøm phaùn
thöông maïi
4.2. Caùc k...
1
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
TRUNG TÊM THÖNG TIN THÛ VIÏÅN
ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂÅI
Haâ Nöåi - 2001
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
kỹ thuật dàm phán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật dàm phán quốc tế - Người đăng: khanhhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
kỹ thuật dàm phán quốc tế 9 10 433