Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT QUẢNG CÁO

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Hơn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG CĐQT KENT (ÚC-TP.HCM)
BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT QUẢNG CÁO

GV : MBA.Phạm Ngọc Phương
E.M : thsngocphuong@yahoo.com.vn
: thayphuongqtkd2@gmail.com

NĂM 2009-LƯU HÀNH NỘI BỘ -

KỸ THUẬT QUẢNG CÁO








Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Chương 2: QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO
Chương 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 4. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 5: TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 6: CHIẾN THUẬT SÁNG TẠO
Chương 7: CÁC LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN VÀ
CÁC PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

chương 1: TỔNG QUAN VỀ
HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Đinh
̣ nghia
̃ về quang
̉ cáo
Vai trò cua
̉ quang
̉ cáo
Muc̣ tiêu cua
̉ quang
̉ cáo
Cać tổ chức tham gia vao
̀ hoaṭ đông
̣
quang
̉ cao
́
5. Nguyên lý hoạt động của quảng cáo
6. Tác động của quảng cáo
1.
2.
3.
4.

1.Đinh
̣ nghia
̃ về quang
̉ cáo
• Theo Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): “Quảng cáo
là bất kỳ loại hình nào của sự hiện diện không
trực tiếp của hàng hóa, dịch vụ, tư tưởng đên
́
môṭ nhom
́ người mà người ta phải trả tiền để
nhận biết người quang
̉ cao”
́

• Theo Philip Kotler: “Quảng cáo là bất kỳ hình
thức trình bày phi cá nhân và cổ động cho ý
tưởng, sản phẩm hay dịch vụ và do người tài trợ
được xác định trả tiền”.

KỸ THUẬT QUẢNG CÁO
•
•
•
•
•
•
•

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Chương 2: QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO
Chương 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 4. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 5: TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
Chương 6: CHIẾN THUẬT SÁNG TẠO
Chương 7: CÁC LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN VÀ
CÁC PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

...
K THU T QU NG CÁO
GV : MBA.Ph m Ng c Ph ng ươ
E.M : thsngocphuong@yahoo.com.vn
: thayphuongqtkd2@gmail.com
TR NG CĐQT KENT (ÚC-TP.HCM)ƯỜ
BÀI GI NG
NĂM 2009-L U HÀNH N I B - Ư
KỸ THUẬT QUẢNG CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT QUẢNG CÁO - Người đăng: Nguyễn Ngọc Hơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỸ THUẬT QUẢNG CÁO 9 10 815