Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật xung_Đại Học Đà Nẵng

Được đăng lên bởi huuhanh-lucky-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 1 lần
b)Nguyên lý làm việc:
⊕ 0 ≤ t < t1 : ki = 0 => tiếp xúc J E / Q1 phân cực thuận => BJT Q1 dẫn bão hòa
=> vc = vces = 0.2V ; 0V => vs (t ) = v0 (t ) = 0V =>mạch chưa tạo ra tín hiệu quét &
tụ C0 được nạp đầy đến giá trị bằng vcc
⊕ t1 ≤ t < t2 :
• t = t1 :mạch được kích khởi bằng tín hiệu kích khởi vi < 0 =>tiếp xúc
J E / Q1 phân cực ngược suy ra BJT Q1 tắt =>tụ C được nạp điện bằng dòng đi
vR va − vb
=
R
R
v
=
v
+
v
(
t
)
mà
a
co
s
vb = vc (t ) = vs (t ) (vì mạch mắc C-C không khuếch đại điện áp)
=> va − vb = vcc
v
v
=> I R = I nap = co = cc = const (vco ; vcc )
R
R
=>Do đó điện áp trên tụ C tăng tuyến tính => vs (t ) cũng tăng tuyến

qua điện trở R I R = I nap =

tính=>mạch tạo ra tín hiệu quét
⊕ t ≥ t2 :
• t = t2 : vi = 0 :mạch chấm dứt tồn tại xung kích khởi => BJT Q2 dẫn
=>lúc này tụ điện C xả điện qua Q1
Thời gian quét Ts là thời gian tụ C nạp.
Thời gian phục hồi Tr là thời gian tụ C xả
*Lý do tại sao tụ C0 ? C
- Để mạch làm việc được tức là mạch tạo ra tín hiệu quét thi tụ C0 có trị số
khá lớn so với tụ C,vì khi tụ C nạp thi vc (t ) Z => vs (t ) Z => va tăng cho đến khi
va > vcc =>diode D bị đặt dưới điện thế phân cực ngược=>diode D tắt nên cắt
nguồn vcc ra khỏi mạch =>lúc này tụ C0 giũ vai trò là nguồn cung cấp và xả
điện để duy trì dòng nạp cho tụ C là không đổi.
-Khi tu C0 xả thì lượng điện tích trên tụ C0 giảm một lương là ∆QC ,và cũng
chính bằng lượng điện tích tăng trên tụ C là ∆QC tức là ∆QC = ∆QC tương ứng
với lượng điện tích giảm là ∆QC thì điện thế trên tụ C0 sẽ giảm 1 lượng là
C0 ∆VC và tương ứng với lượng điện tích tăng là ∆QC thì điện thế trên tụ C sẽ
tăng một lương là C ∆VC
Tức là : C0 ∆VC = C ∆VC
0

0

0

0

0

C

=> ∆VC = C ∆C
0
0

C0 ? C thì tỷ số C/ C0 khá nhỏ so với 1 => lúc đó điện thế giữ nguyên giá trị
nguồn Vcc =>dòng điện nạp xem như không đổi

Trong thực tế ,người ta có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách
thay tụ C0 bằng diode Zener ,thay diode bằng điện trở R =>gọi là điện trở
định thiếu cho diode Zener
3.Mạch quét Miller
a.Sơ đồ mạch và dạng sóng:

b.Nguyên lý làm việc:
⊕ 0 ≤ t3 < t1 , vi = 0 =>diode D phân cực thuận =>D dẫn =>tụ C được nạp điện
từ Vcc qua Rc với chiều cực tính như hình vẽ,để đạt đến giá trị bằng Vcc
⊕ t1 ≤ t < t2
•t = t1 :mạch được kích khởi bằng tín hiệu kích khởi vi > 0 sao cho diode D
đặt dưới điện thế phân cực ngược =>diode D tắt => tiếp xúc J E BJT được

phân cực thuận=>BJT dẫn bão hòa => tụ C xả bằng dò...
b)Nguyên lý làm việc:
1
0 t t <
:
0
i
k =
=> tiếp xúc
1
/
E
J Q
phân cực thuận => BJT
1
Q
dẫn bão hòa
=>
0.2 0
c ces
v v V V= = ;
=>
0
( ) ( ) 0
s
v t v t V
= =
=>mạch chưa tạo ra tín hiệu quét &
tụ
0
C
được nạp đầy đến giá trị bằng
cc
v
1 2
t t t <
:
1
t t=
:mạch được kích khởi bằng tín hiệu kích khởi
0
i
v <
=>tiếp xúc
1
/
E
J Q
phân cực ngược suy ra BJT
1
Q
tắt =>tụ C được nạp điện bằng dòng đi
qua điện trở R
a b
R
R nap
v v
v
I I
R R
= = =
( )
a co s
v v v t= +
( ) ( )
b c s
v v t v t= =
(vì mạch mắc C-C không khuếch đại điện áp)
=>
a b cc
v v v =
=>
ons ( )
co cc
R nap co cc
v v
I I c t v v
R R
= = = = ;
=>Do đó điện áp trên tụ C tăng tuyến tính =>
( )
s
v t
cũng tăng tuyến
tính=>mạch tạo ra tín hiệu quét
2
t t
:
2
t t=
:
0
i
v =
:mạch chấm dứt tồn tại xung kích khởi => BJT
2
Q
dẫn
=>lúc này tụ điện C xả điện qua
1
Q
Thời gian quét
s
T
là thời gian tụ C nạp.
Thời gian phục hồi
r
T
là thời gian tụ C xả
*Lý do tại sao tụ
0
C C?
- Để mạch làm việc được tức là mạch tạo ra tín hiệu quét thi tụ
0
C
có trị số
khá lớn so với tụ C,vì khi tụ C nạp thi
( )
c
v t Z
=>
( )
s a
v t v=>Z
tăng cho đến khi
a cc
v v>
=>diode D bị đặt dưới điện thế phân cực ngược=>diode D tắt nên cắt
nguồn
cc
v
ra khỏi mạch =>lúc này tụ
0
C
giũ vai trò là nguồn cung cấp và xả
điện để duy trì dòng nạp cho tụ C là không đổi.
-Khi tu
0
C
xả thì lượng điện tích trên tụ
0
C
giảm một lương là
0
C
Q
,và cũng
chính bằng lượng điện tích tăng trên tụ C là
C
Q
tức là
0
C C
Q Q = ∆
tương ứng
với lượng điện tích giảm là
0
C
Q
thì điện thế trên tụ
0
C
sẽ giảm 1 lượng là
0
0 C
C V
và tương ứng với lượng điện tích tăng là
C
Q
thì điện thế trên tụ C sẽ
tăng một lương là
C
C V
Tức là :
0
0 C
C V
=
C
C V
=>
0
0
C
C
V C
C
=
Kỹ thuật xung_Đại Học Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật xung_Đại Học Đà Nẵng - Người đăng: huuhanh-lucky-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật xung_Đại Học Đà Nẵng 9 10 506