Ktl-icon-tai-lieu

làm thế nào để quản lý thời gian một cách triệt để

Được đăng lên bởi romance_taurus92
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 6 lần
DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG HỚI

COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
HỢP TÁC VIỆT NAM-THỤY SỸ

TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
DỰ ÁN PTĐTĐH

9. Quản lý thời gian

Tháng 3/2006

Dựa theo “Quản lý thời gian” của Polly Bird, “Quản lý thời gian cá nhân dành cho những nhà quản lý bận
rộn” của Gerard M.Blair và tài liệu của trường Đại học Florida

Trung tâm phổ biến kiến thức - Dự án PTĐTĐH: 9. Quản lý thời gian

QUẢN LÝ THỜI GIAN
Tất cả mọi người trên trái đất - Bill Gates, Bill Clinton và bạn - đều
có quỹ thời gian giống nhau. Theo các chuyên gia về Quản lý Thời
gian, chúng ta dành 50% thời gian của mình để xử lý thông tin và
80% lượng thông tin đó không có giá trị. Do vậy, vấn đề không phải
là chúng ta có bao nhiêu thời gian mà là cách chúng ta sử dụng nó.
Điểm mấu chốt là làm thế nào chúng ta sử dụng thời gian một cách
có hiệu quả.
Trong tài liệu này, bạn sẽ học được một số lời khuyên và hướng dẫn
làm thế nào để có thể quản lý thời gian hiệu quả, làm được nhiều
việc hơn với lượng thời gian ít hơn và có thể dành thêm thời gian
cho bản thân và gia đình.

1.

Quản lý thời gian là gì?
“Quản lý Thời gian là hành động kiểm soát các sự kiện và
trọng tâm của Quản lý Thời gian chính là bản thân bạn.” Quản
lý Thời gian không chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian; đó là
quản lý bản thân bạn trong mối liên hệ với thời gian. Điều này
có nghĩa là phải thay đổi những thói quen và hoạt động làm
lãng phí thời gian. Đó là việc sẵn sàng thử nghiệm các
phương pháp và ý tưởng khác nhau, cho phép bạn tìm ra
cách tốt nhất để sử dụng tối đa quỹ thời gian.
Quản lý thời gian sẽ cải thiện 3 khía cạnh dưới đây trong công
việc của bạn:

Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới

1

Trung tâm phổ biến kiến thức - Dự án PTĐTĐH: 9. Quản lý thời gian

•

Hiệu quả – có tác động rõ ràng hoặc tác động như mong
muốn

•

Năng suất – năng suất với thời gian lãng phí hoặc nỗ lực
bỏ ra ở mức tổi thiểu

•

Dễ dàng – dường như không cần nỗ lực; một cách tự
nhiên, dễ dàng

2.

Cái gì ảnh hưởng đến Thời gian?
Chúng ta đều cần thời gian cho bất kỳ việc gì. Một số sự kiện
hay hoạt động phụ thuộc vào bên ngoài như hội họp, nghĩa vụ
gia đình, công việc; một số hoạt động khác có thể tự kiểm soát
như chuyện phiếm với đồng nghiệp, gọi điện thoại, làm việc
riêng hay đơn thuần là “đi loanh quanh”.

3.

Nguyên tắc 80:20
Nguyên tắc 80:20 còn được gọi là nguyên tắc Pareto, cho
rằng thông thường 80% các kết quả đạt được chỉ cần đến
20% lượng thời gian đã tiêu tốn. Điều này có nghĩa là 80%
thời gia...
DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
D ÁN PHÁT TRIN ĐÔ TH ĐỒNG HI HP TÁC VIT NAM-THY S
TRUNG TÂM PH BIN KIN THC
D ÁN PTĐTĐH
9. Qun lý thi gian
Tháng 3/2006
Da theo “Qun lý thi gian” ca Polly Bird, “Qun lý thi gian cá nhân dành cho nhng nhà qun lý bn
rn” ca Gerard M.Blair và tài liu ca trường Đại hc Florida
làm thế nào để quản lý thời gian một cách triệt để - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
làm thế nào để quản lý thời gian một cách triệt để - Người đăng: romance_taurus92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
làm thế nào để quản lý thời gian một cách triệt để 9 10 214