Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Nam Du 2 Sao

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƢ

KHU DU LỊCH
NGHỈ DƢỠNG

2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƢ

KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG
NAM DU

CHỦ ĐẦU TƢ
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

:
:

---THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, tháng 9 năm 2015---

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN................................................ 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ ............................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ......................................................................................1
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ................................................ 3
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án .........................................3
II.1.1. Kinh tế vĩ mô và chính sách phát triển du lịch của đất nƣớc ................................3
II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án..........................................................................6
II.2. Mục tiêu của dự án ...................................................................................................8
II.2.1. Mục tiêu chung .....................................................................................................8
II.2.2. Mục đích đầu tƣ ....................................................................................................8
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ dự án.......................................................................8
CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG.................................................. 9
III.1. Địa điểm đầu tƣ ......................................................................................................9
III.2. Khí hậu ...................................................................................................................9
III.3. Địa hình ..................................................................................................................9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ............................................................................. 9
III.4.1. Hiện trạng dân cƣ ................................................................................................ 9
III.4.2. Hiện trạng lao động ........................................................................................... 10
III.4.3. Hiện trạng sử dụng đất....................................................................................
DỰ ÁN ĐẦU TƢ
2015
KHU DU LỊCH
NGHỈ DƢỠNG
Lập Dự Án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Nam Du 2 Sao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Nam Du 2 Sao - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Lập Dự Án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Nam Du 2 Sao 9 10 135