Ktl-icon-tai-lieu

lập dự án

Được đăng lên bởi hoangktqd
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ
TRONG ðÁNH GIÁ DỰ ÁN ðẦU TƯ
1. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu tĩnh ______________________________________ 137
2. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu ñộng trường hợp thị trường vốn hoàn hảo_______ 138
2.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi _____________________________________________________ 138
2.1.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời ñiểm hiện tại NPW_________________________________138
2.1.2. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời ñiểm tương lai NFW _______________________________140
2.1.3. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy san ñều hàng năm NAW __________________________________140
2.1.4. Bài tập ví dụ __________________________________________________________________141
2.1.5. Ưu, nhược ñiểm của phương pháp dùng chỉ tiêu hiệu số thu chi __________________________144

2.2. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR______________________________________________ 145
2.2.1. ý nghĩa của chỉ tiêu IRR _________________________________________________________145
2.2.2. Phương pháp xác ñịnh IRR_______________________________________________________146
2.2.3. Phương pháp sử dụng chỉ tiêu IRR ñể so sánh, lựa chọn phương án tối ưu __________________146
2.2.4. Bài tập ví dụ __________________________________________________________________147
2.2.5. Ưu nhược ñiểm của phương pháp suất thu lời nội tại ___________________________________150
2.2.6. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi tính 2 lần______________________________________151

2.3. Chỉ tiêu tỷ số thu chi (Tỷ số lợi ích/chi phí) ____________________________________ 152
2.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá______________________ 153

3. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu ñộng trường hợp thị trường vốn không hoàn hảo _ 155
3.1. Phương pháp dùng chỉ tiêu NFW ____________________________________________ 155
3.1.1. Trường hợp không ñược phép ñiều hoà _____________________________________________155
3.1.2. Trường hợp ñược phép ñiều hoà___________________________________________________155

3.2. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi hỗn hợp CRR ___________________________ 156
3.2.1. Khái niệm suất thu lợi hỗn hợp CRR _______________________________________________156
3.2.2. Trường hợp không ñược phép ñiều hoà _____________________________________________157
3.2.3. Trường hợp ñược phép ñiều hoà___________________________________________________157

4. Một số ứng dụng EXCEL ñể tính toán các chỉ tiêu hiệu quả_____________________ 158
4.1. Hàm FV ________________________________________...
136
CHƯƠNG 6
CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ
TRONG ðÁNH GIÁ DỰ ÁN ðẦU TƯ
1. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu tĩnh ______________________________________ 137
2. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu ñộng trường hợp thị trường vốn hoàn hảo_______ 138
2.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi _____________________________________________________ 138
2.1.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời ñiểm hiện tại NPW_________________________________138
2.1.2. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời ñiểm tương lai NFW _______________________________140
2.1.3. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy san ñều hàng năm NAW __________________________________140
2.1.4. Bài tập ví dụ __________________________________________________________________141
2.1.5. Ưu, nhược ñiểm của phương pháp dùng chỉ tiêu hiệu số thu chi __________________________144
2.2. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR______________________________________________ 145
2.2.1. ý nghĩa của chỉ tiêu IRR _________________________________________________________145
2.2.2. Phương pháp xác ñịnh IRR_______________________________________________________146
2.2.3. Phương pháp sử dụng chỉ tiêu IRR ñể so sánh, lựa chọn phương án tối ưu __________________146
2.2.4. Bài tập ví dụ __________________________________________________________________147
2.2.5. Ưu nhược ñiểm của phương pháp suất thu lời nội tại ___________________________________150
2.2.6. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi tính 2 lần______________________________________151
2.3. Chỉ tiêu tỷ số thu chi (Tỷ số lợi ích/chi phí) ____________________________________ 152
2.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá______________________ 153
3. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu ñộng trường hợp thị trường vốn không hoàn hảo _ 155
3.1. Phương pháp dùng chỉ tiêu NFW ____________________________________________ 155
3.1.1. Trường hợp không ñược phép ñiều hoà _____________________________________________155
3.1.2. Trường hợp ñược phép ñiều hoà___________________________________________________155
3.2. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi hỗn hợp CRR ___________________________ 156
3.2.1. Khái niệm suất thu lợi hỗn hợp CRR _______________________________________________156
3.2.2. Trường hợp không ñược phép ñiều hoà _____________________________________________157
3.2.3. Trường hợp ñược phép ñiều hoà___________________________________________________157
4. Một số ứng dụng EXCEL ñể tính toán các chỉ tiêu hiệu quả_____________________ 158
4.1. Hàm FV _________________________________________________________________ 158
4.2. Hàm PV _________________________________________________________________ 159
4.3. Hàm RATE ______________________________________________________________ 160
4.4. Hàm NPV________________________________________________________________ 161
4.5. Hàm IRR ________________________________________________________________ 162
4.6. Hàm MIRR ______________________________________________________________ 163
4.7. Hàm NPER ______________________________________________________________ 164
4.8. Hàm PMT _______________________________________________________________ 165
4.9. Hàm PPMT và hàm IPMT__________________________________________________ 166
Bài tập thực hành _________________________________________________________ 167
lập dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập dự án - Người đăng: hoangktqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
lập dự án 9 10 944