Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi kinh-te-xay-dung
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LËp kÕ ho¹ch
kinh doanh
1

§Æt vÊn ®Ò
• VNR cã th−êng xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch kinh
doanh kh«ng?
• NÕu cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓm yÕu kh«ng?
• NÕu cã, ®iÓm yÕu ®ã lμ g×?
• Khã kh¨n chñ yÕu khi x©y dùng kÕ ho¹ch kinh
doanh cña VNR lμ g×?

Môc ®Ých cña khãa häc
Gióp b¹n cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng vμ hiÓu biÕt cÇn
thiÕt ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh dÔ hiÓu
vμ hÊp dÉn ®èi víi nh÷ng nhμ ®Çu t− vμ ®èi t¸c.

2

Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n
cã thÓ:

3

Tæng quan vÒ KHKD
KHKD lμ g×?
T¹i sao ta cÇn KHKD?
KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD?
Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt?
4

KÕ ho¹ch kinh doanh lμ g×?

5

T¹i sao ta cÇn KHKD?

6

Khi nμo cÇn KHKD?

7

Tæng quan quy tr×nh
lËp kÕ ho¹ch kinh doanh

X¸c
®Þnh vμ
m« t¶

Ph©n
tÝch vμ
lËp KH

L−îng
ho¸ vμ
tãm t¾t

Tæ chøc
mét c¸ch
hÖ thèng

KÕ ho¹ch
kinh
doanh

8

KÕt cÊu KHKD
Tãm t¾t tæng quan
M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu
M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô
Ph©n tÝch thÞ tr−êng
ChiÕn l−îc vμ kÕ ho¹ch marketing
KH s¶n xuÊt vμ ®Çu t−
KH qu¶n lý
KH tμi chÝnh
Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty
Phô lôc
9

Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc
mét KHKD cã chÊt l−îng
1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD
2.Ph©n bæ thêi gian vμ nguån lùc xøng ®¸ng cho
KHKD
3.Chia sÎ kinh nghiÖm vμ hái ý kiÕn ng−êi kh¸c
vÒ KHKD
4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n
10

Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc
mét KHKD cã chÊt l−îng
6. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ
ho¹ch tr−íc khi viÕt
7. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tμi chÝnh cña
b¹n lμ ®¸ng tin cËy
8. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng
11

Doanh
nghiÖp
®ang m¹nh

TriÕt lý
kinh doanh
tèt

Huy ®éng
vèn

KÕ ho¹ch
kinh doanh
tèt

Thμnh
c«ng

12

Tãm t¾t tæng quan
Môc tiªu:
Gióp hiÓu nhanh
T¨ng vμ thu hót sù chó ý

Khi nμo vμ ë ®©u?
§Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD
§−îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD
-Tr¸nh m¬ hå vμ n«ng c¹n
-Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ
13

C«ng ty
LÞch sö thμnh lËp
Chñ së h÷u
Nh©n sù chñ chèt vμ nh©n viªn
C¬ cÊu tæ chøc vμ qu¶n lý
S¶n phÈm / DÞch vô
Quy tr×nh c«ng nghÖ vμ trang thiÕt bÞ
ThÞ tr−êng
Møc ®é thμnh c«ng
14

S¶n phÈm vμ dÞch vô
M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mμ c«ng ty
sÏ cung cÊp
C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt
(bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...)
C«ng dông vμ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt
Giai ®o¹n ph¸t triÓn

Ng¾n gän vμ trung thùc trong m« t¶ vμ gi¶i
thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vμ dÞch vô
nh−ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt
15

Ph©n tÝch s¶n phÈm/dÞch vô

M« t¶

Lîi Ých
øng
dông

S¶n phÈm/
dÞch vô

T×nh tr¹ng
hiÖn t¹i
Ph¸t triÓn
trong
t−¬ng lai

16

§...
1
LËp kÕ ho¹ch
kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch kinh doanh - Người đăng: kinh-te-xay-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Lập kế hoạch kinh doanh 9 10 174