Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công ty Xăng dầu An Giang giai đoạn 2006-2007

Được đăng lên bởi minhtuanle87
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.

Trang

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ DẦU................................................................................................................ 1
1.1 Lý do chọn đề tài.................................................................................................................. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................................1
1.3 Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................. 2
1.4 Phương pháp nghiên cứu...................................................................................................... 2
Chương 2: Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing...............................................3
2.1 Các định nghĩa cơ bản........................................................................................................3
2.1.1 Định nghĩa Marketing................................................................................................... 3
2.1.2 Định nghĩa về quản trị Marketing................................................................................. 3
2.1.3 Các quan niệm về Marketing.........................................................................................3
2.1.4 Định nghĩa về kế hoạch Marketing............................................................................... 4
2.2 Nội dung của kế hoạch marketing.................................................................................... 4
2.2.1 Tóm lược nội dung của kế hoạch.................................................................................. 4
2.2.2 Tôn chỉ hoạt động của Công Ty Xăng Dầu An Giang.................................................. 4
2.2.3 Phân tích môi trường bên ngoài.................................................................................... 4
2.2.3.1 Tình hình thị trường (ngành hàng)mà Công Ty đang kinh doanh........................5
2.2.3.2 Tình hình đối thủ cạnh tranh................................................................................ 5
2.2.3.3 Năng lục cung cấp sản phẩm của Công Ty Xăng Dầu An Giang ....................... 5
2.2.3.4 Khách hàng...........................................................................................................5
2.2.3.5 Tình hình thị trường chung................................................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC. Trang
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ DẦU................................................................................................................ 1
1.1 Lý do chọn đề tài.................................................................................................................. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................................1
1.3 Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................................2
1.4 Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................2
Chương 2: Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing...............................................3
2.1 Các định nghĩa cơ bản........................................................................................................3
2.1.1 Định nghĩa Marketing................................................................................................... 3
2.1.2 Định nghĩa về quản trị Marketing................................................................................. 3
2.1.3 Các quan niệm về Marketing.........................................................................................3
2.1.4 Định nghĩa về kế hoạch Marketing............................................................................... 4
2.2 Nội dung của kế hoạch marketing.................................................................................... 4
2.2.1 Tóm lược nội dung của kế hoạch.................................................................................. 4
2.2.2 Tôn chỉ hoạt động của Công Ty Xăng Dầu An Giang.................................................. 4
2.2.3 Phân tích môi trường bên ngoài.................................................................................... 4
2.2.3.1 Tình hình thị trường (ngành hàng)mà Công Ty đang kinh doanh........................5
2.2.3.2 Tình hình đối thủ cạnh tranh................................................................................ 5
2.2.3.3 Năng lục cung cấp sản phẩm của Công Ty Xăng Dầu An Giang ....................... 5
2.2.3.4 Khách hàng...........................................................................................................5
2.2.3.5 Tình hình thị trường chung...................................................................................5
2.2.4 Phân tích môi trường nội bộ..........................................................................................5
2.2.4.1 Tình hình sản phẩm............................................................................................. 6
2.2.4.2 Kết quả kinh doanh của Công Ty Xăng Dầu An Giang .....................................6
2.2.4.3 Hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm của Công Ty......................................6
2.2.4.4 Phân tích những vấn đề chiến lược của Công Ty................................................6
2.2.4.5 Những yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của Công Ty.................6
2.2.4.6 Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài...............................................................6
2.2.5 Phân tích SWOT............................................................................................................7
2.2.6 Mục tiêu marketing....................................................................................................... 9
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công ty Xăng dầu An Giang giai đoạn 2006-2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công ty Xăng dầu An Giang giai đoạn 2006-2007 - Người đăng: minhtuanle87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công ty Xăng dầu An Giang giai đoạn 2006-2007 9 10 625