Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh không độ không đường

Được đăng lên bởi comet084
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Truyền thông cổ động

Xây dựng CTTTCĐ cho nhãn hàng TRÀ XANH…

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cùng với đó là đời sống vật chất
của con người ngày càng được nâng cao hơn, con người ngày càng quan tâm đến
các hoạt động ảnh hưởng đến sức khỏe. Uống nước giờ đây không chỉ đơn thuần là
một nhu cầu sinh học - giải khát của cơ thể, mà thông qua việc uống nước, chúng ta
dung nạp vào cơ thể 1 hàm lượng các khoáng chất, dinh dưỡng có tác động không
nhỏ đến sức khỏe. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, không phải ai
cũng có thời gian để tự pha chế cho mình một ly thức uống giàu dưỡng chất. Vì thế,
nhu cầu cần có những sản phẩm cung cấp dưỡng chất có nguồn gốc tự nhiên, mang
tính tiện dụng cao và dễ dàng sử dụng là cần thiết và nhu cầu ngày càng lớn. Điều
này mở ra nhiều cơ hội song cũng kèm theo nhiều thách thức cho các nhãn hàng
thức uống đóng chai không ga. Và Tân Hiệp Phát là một trong nhiều doanh nghiệp
đang chạy đua giành giật từng miếng bánh thị phần trong thị trường sản phẩm nước
không ga tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1994, khi gia nhập thị trường nước
giải khát, Tân Hiệp Phát ở vào vị thế của người đi sau, còn yếu về nguồn lực và
kinh nghiệm. Nhưng sau 18 năm, Tân Hiệp Phát đã vươn lên thành một trong
những tập đoàn nước giải khát lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, không phải tập đoàn
lớn thì không vướng phải thiếu sót trong quá trình hoạt động. Nhóm nhận thấy công
ty còn thiếu sót trong hoạt động truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh
Không Độ Không Đường ở một số hoạt động như: khuyến mại, quảng cáo, quan hệ
công chúng.
Bằng lượng kiến thức được cung cấp trong môn học, nhóm chúng em đã đứng
trên quan điểm của mình để xây dựng những hoạt động truyền thông cho Công ty
Tân Hiệp Phát, nhằm tìm ra được những phương pháp thích hợp để giúp công ty
giải quyết sai sót của mình.
Nội dung của phần xây dựng truyền thông gồm 3 chương:
Chương 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG

Chương 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT
Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG
CHO TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ KHÔNG ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP
PHÁT
Trong quá trình làm đồ án mặc dù nhóm đã cố gắng nhưng vẫn còn nhiều thiếu
sót. Vì vậy, chúng em mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của cô Kim Ánh
để chúng em có thể hoàn thiện kiến thức hơn. Chân thành cảm ơn cô!

Nhóm thực hiện: Creative - Lớp CCMA04B

Trang i

Truyền th...


 !"#$#%&'()(*+ ,!"#-./#$0!+1
'2/#234 2/#56%
7892:%$;(<=>?02"#/(@4A.
6A$#)B#9#(7'4C 65!#D02" E
8F!4CG6.237(71 #2H-7(
<%$;(<=>#I !"#$0#D8#A&+ (F9##
J-/##CF%6K6.;0#2H1>LK%
AA-M$9FN61F2H1-O0#I 6
P#DQ!R$SQ.A#%!A.">#
6:#4#$J(T6=#7;7
;0-#(>L#DFU7.6##DF
8##+V6#%&7WFAW2/$9FN62"
(8#L#D6>23.+FVX6GYYZ (##+FW2/2"
#9#(7 #DFU7:!!W%'2/##$ [%!O.!
(##D6>2$G\X6 #DFU7!24.I6
M+F2"#9#(7."1L#D6>#I (F9#+F
."K(!2"F9##%$-57K8>-6+1
[#%$-8$9FN6]
^^2/:6$082_(%68# 597 5D
E>
`a.23(#%;231F6) -6E=6;
I5#C6'6KC]M8
#DFU7 a6K623MF24F7FP3FC#EF
#9#5%$#$-'6K>
#'FA]O6b24_
24G_cdefgf?hLi?jiklmnl
24o_fpdqrLs?trUtuvw
kljxuyUUt
24b_xjz{l|clr?jiklmnl
}^kln^kl|~lwkljxuyU
Ut
57K.6O76•,-60€2!•[##%
$->LK!+ E=66+23$@&9--F‚(#%'^#6t
CE=6-C#D(#%;4>964ƒ
-6#D_=#!=Bf"F„…Z`#

Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh không độ không đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh không độ không đường - Người đăng: comet084
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh không độ không đường 9 10 76