Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch truyền thông

Được đăng lên bởi thenhthangmuonloi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 6 lần
2008

Xây dựng Kế hoạch
Truyền thông
Tài liệu tham khảo cho những người hoạt
động trong lĩnh vực truyền thông
[Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication
Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa
dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn
hảo" nào.]

Đỗ Hoa
Time Universal Communications
11/6/2008

Trang | 2

MỤC LỤC
CHUẨN BỊ KỸ NĂNG ........................................................................................................................................ 3
NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ................................................................. 8
BỐI CẢNH.......................................................................................................................................................... 13
TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG ......................................................................................................................... 15
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN......................................................................................................... 16
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU .................................................................................................................................... 19
CHIẾN LƯỢC .................................................................................................................................................... 21
CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU ............................................................................................................................. 23
TUYÊN BỐ ......................................................................................................................................................... 26
THÔNG ĐIỆP CHÍNH ..................................................................................................................................... 28
CHIẾN THUẬT HAY PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ................................................................................. 30
QUẢN LÝ RỦI RO ............................................................................................................................................ 33
NGÂN SÁCH ...................................................................................................................................................... 35
ĐÁNH GIÁ ...............................................................................................................................
Xây dng Kế hoch
Truyn thông
Tài liu tham kho cho nhng người hot
động trong lĩnh vc truyn thông
[Viết "Kế hoch truyn thông" ("Communication Strategy" hay "Communication
Plan") không phi là mt khoa hc, mà là mt ngh thut. Bi vy mà nó rt đa
dng, biến hóa và rt khó tìm ra mt mu s chung, mt mu "chun", "hoàn
ho" nào.]
2008
Đỗ Hoa
Time Universal Communications
11/6/2008
Lập kế hoạch truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch truyền thông - Người đăng: thenhthangmuonloi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Lập kế hoạch truyền thông 9 10 372