Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 5568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BIÊN SOẠN: LÊ THỊ MỸ HẠNH

ĐÀ NẴNG, 09/2002

Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng

Trang

2

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.......................... 5
I. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ? .............................................. 5
I.1.
Lập trình tuyến tính ............................................................................................ 5
I.2.
Lập trình cấu trúc................................................................................................ 5
I.3.
Sự trừu tượng hóa dữ liệu................................................................................... 6
I.4.
Lập trình hướng đối tượng ................................................................................. 6
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG........... 8
II.1. Sự đóng gói (Encapsulation) .............................................................................. 8
II.2. Tính kế thừa (Inheritance) .................................................................................. 9
II.3. Tính đa hình (Polymorphism) .......................................................................... 10
III. CÁC NGÔN NGỮ VÀ VÀI ỨNG DỤNG CỦA OOP............................................ 11
CHƯƠNG 2: CÁC MỞ RỘNG CỦA C++ ...................................................................... 12
I. LỊCH SỬ CỦA C++ ................................................................................................. 12
II. CÁC MỞ RỘNG CỦA C++..................................................................................... 12
II.1. Các từ khóa mới của C++................................................................................. 12
II.2. Cách ghi chú thích ............................................................................................ 12
II.3. Dòng nhập/xuất chuẩn...................................................................................... 13
II.4. Cách chuyển đổi kiểu dữ liệu ........................................................................... 14
II.5. Vị trí khai báo biến ........................................................................................... 14
II.6. Các biến const................................................................................................... 15
II.7. Về struct, union và enum.......................................
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN - ĐIN T VIN THÔNG
GIÁO TRÌNH MÔN HC
LP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BIÊN SON: LÊ TH M HNH
ĐÀ NNG, 09/2002
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 9 10 385