Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình thiết bị di động trên J2ME

Được đăng lên bởi phucduc3con-gmail-com
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 3043 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài

“Lập trình thiết bị di
động trên J2ME”

Mục lục
ChươngI: Giới thiệu tổng quan
1. Lý do chọn dề tài…………………………………………….….3
2. Mục Tiêu………………………………………….……………..3
3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………….…….4
4. Phạm vi nghiên cứu……………………………………….…....4
5. Môi trường thực hiện………………………………….……….4
6. Giới thiệu về Java và công nghệ J2ME ……………………....5
Giới thiệu về Java……………………………………................5
Giới thiệu về J2ME và lập trình J2ME…………………….....6
6.1. Tại sao chọn J2ME……………………………………….7
6.2. Kiến trúc của J2ME…………………………………….. 8
6.3. Phát triển ứng dụng……………………………………..11
6.4. Kiểm tra lỗi và chạy thử………………………………...11
6.5. Đóng gói ứng dụng…………………………….............. 12
6.6. Triển khai ứng dụng với tập tin JAR………………… 12
6.7. Tập tin manifest.mf và tập tin JAD…………………....12
6.8. Tối ưu mã và giảm kích thước ứng dụng……………...13
6.9. Những khó khăn…………………………………….…..14
Chương II: Lập trình với J2ME………………..…………….……16
1. MIDlet và đối tượng Display…………………….…….….….16
1.1 MIDlet – Vòng đời của một MIDlet…………….….….16
1.2 Đối tượng Display………………………………………19
1.3 Đối tượng Displayable…………………………….…....19
2. Giao diện người dùng cấp cao………………………….……20
1

2.1 Đối tượng Display, Displayable và Screen……………....20
2.2 Thành phần Form và Items………………………….…...21
2.3 Thành phần List, Textbox, Alert, và Ticker….................33
3. Giao diện người dùng câp thấp……………………..………….39
3.1 Các hàm API mức thấp………………………….………..39
3.2 Lớp Canvas và kỹ thuật xử lý đồ họa………….………...39
3.3 Lớp Graphics…………………………………….………..49
Chương III: Hệ thống quản lý bản ghi………………………………64
1. Lưu trữ cố định thông qua RecordStore………………...….64
2. Các vấn đề với RMS……………………………………...…..67
3. Các hàm API của RMS…………………………….…….…..68
4. Sắp xếp bản ghi với RecordComparator……………….…..73
5. Tìm kiếm bản ghi với RecordFilter………………..………..83
6. Nhận biết thay đổi với RecordListener…………………..…88
Chương IV: Khung kết nối chung……………………………………93
1. Cây phân cấp Connection…………………………..………..93
2. Kết nối HTTP…………………………………………….…..95
3. Client Request và Server Response………………..…….....100
Chương V: Tổng kết………………………………………….……...104
Tài liệu tham khảo …………………………………………………...105

2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Lý do chọn đề tài
Công nghệ thông tin ngày nay có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng
ngày của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều công nghệ mới phát triển song song
với việc phát triển công nghệ thông tin như Bluetooth, Wireless, WAP,
SOAP,… nhằm giúp công nghệ thông tin ngày càng thân thiết với người dùng
hơn. Một trong nh...
Đề tài
“Lp trình thiết b di
động trên J2ME”
Lập trình thiết bị di động trên J2ME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình thiết bị di động trên J2ME - Người đăng: phucduc3con-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Lập trình thiết bị di động trên J2ME 9 10 787