Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình với mô hình MVC

Được đăng lên bởi iamhnt
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 6234 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tìm hiểu công nghệ ASP.NET MVC
Mục lục
Phần I.
1. Lịch sử phát triển Web
2. Lý do ra đời của ASP.NET MVC
2.1 Giới thiệu ASP.NET truyền thống
2.2 Nhược điểm ASP.NET truyền thống
2.3 Giới thiệu ASP.NET MVC (model-view-controller)
2.3.1 Nguồn gốc ASP.NET MVC
2.3.2 Các thành phần cấu thành ASP.NET MVC
2.3.3 Cấu trúc mặc định của một dự án ASP.NET MVC
2.4 So sánh giữa ASP.NET và ASP.NET MVC
2.5 MVC2
3. Tìm hiểu các thành phần bên trong ASP.NET MVC
3.1 Controllers và Actions
3.1.1 Controllers là gì ?
3.1.2 Controller Actions là gì ?
3.2 Views
3.2.1 Views là gì ?
3.2.2 Tạo Views như thế nào ?
3.2.2 Sử dụng Views như thế nào ?
3.3 Models
3.3.1 Models là gì ?
3.3.2 Tạo Database
Trang 1

3.3.3 Tạo Data Model với Microsoft Entity Framework
3.3.4 Sử dụng Linq to Sql trong ASP.NET MVC
1.5 URLs và Routing
1.6 View Master Page và User Control Page
1.a.1 View Master Page
1.a.2 User Control Page
3.7 HTML Helpers
1.a.1 HTML Helpers là gì ?
1.a.2 Các phương thức có sẵn trong HTML Helpers
1.a.3 Bổ sung các phương thức động trong HTML Helpers
3.8 Validation Form Data
1.a.1 Model State là gì ?
1.a.2 Validation Helpers
1.a.3 Validating with the IDataErrorInfo Interface
1.a.4 Style Validation Message
3.9 Model Binders và Action Filters
1.a.1 Model Binders
1.a.2 Action Filters
1.10 Chứng thực Users
1.11 Sử dụng Unit Test trong ASP.NET MVC
5. Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC
6. Tích hợp Ajax vào ASP.NET MVC
7. Sử dụng jQuery trong ASP.NET MVC
8. Kết hợp giữa MVC và WebForms Phần II:
Xây dựng module website thực nghiệm: NHANLUCQUOCTE.EDU.VN

Trang 2

1. Con đường phát triển Web
Thời gian

Công nghệ

Sức mạnh

Yếu điểm

Jurassis

CGI

Đơn giản (lựa chọn duy
nhất vào thời điểm này)

Chạy bên ngoài web
server

Bronze age

IDC (Microsoft Internet
database connector)

Chạy bên trong server

Chì là đóng gói những
câu truy vấn SQL và
template cho các kết
quả có định dạng.

1996

ASP (Active Server
Page)

Mục đích chung

Thông dịch thời gian
thực

2002/ 2003

ASP.NET 1.0/1.1

-

-

2005

ASP.NET 2.0

Giao diện có
trạng thái

2007

ASP.NET Ajax

Đã được biên

-

2008

ASP.NET 3.5

dịch

Chiếm nhiều
bandwidth.
HTML khó nhìn

Không khả
năng test.

khuyến khích
lập trình hướng đối
tượng.

-

Cấu trúc file lớn
* CGI là một chuẩn có ý nghĩa là kết nối một web server với một chương trình có khả năng thực
thi độc lập, và nó trả về kết quả động.
2. Lý do ra đời của ASP.NET MVC
2.1

Giới thiệu ASP.NET truyền thống:

- Dựa trên nền .NET hỗ trợ đa ngôn ngữ như C#, VB.NET,…
- Microsoft hướng đến việc g...
Trang 1
Tìm hiểu công ngh ASP.NET MVC
Mc lc
Phn I.
1. Lch s phát triển Web
2. do ra đời ca ASP.NET MVC
2.1 Gii thiu ASP.NET truyn thng
2.2 Nhược điểm ASP.NET truyn thng
2.3 Gii thiu ASP.NET MVC (model-view-controller)
2.3.1 Ngun gc ASP.NET MVC
2.3.2 Các thành phần cấu thành ASP.NET MVC
2.3.3 Cấu trúc mặc định ca mt d án ASP.NET MVC
2.4 So sánh giữa ASP.NET và ASP.NET MVC
2.5 MVC2
3. Tìm hiểu các thành phần bên trong ASP.NET MVC
3.1 Controllers và Actions
3.1.1 Controllers là gì ?
3.1.2 Controller Actions là gì ?
3.2 Views
3.2.1 Views là gì ?
3.2.2 To Views như thế nào ?
3.2.2 S dụng Views như thế nào ?
3.3 Models
3.3.1 Models là gì ?
3.3.2 To Database
Lập trình với mô hình MVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình với mô hình MVC - Người đăng: iamhnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Lập trình với mô hình MVC 9 10 77