Ktl-icon-tai-lieu

lập và phân tích dự án

Được đăng lên bởi Ngoc Minh Tran
Số trang: 266 trang   |   Lượt xem: 5663 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa – TP.HCM

PROJECT PLANNING AND ANALYSIS (700200)

LẬP & PHÂN TÍCH

DỰ ÁN
Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

MỤC TIÊU MÔN HỌC
z

z

Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án
đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và đánh
giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau
thuế.
Sau khi tham gia khóa học này, sinh viên có thể:
‹
‹
‹
‹
‹
‹

Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương
theo các quan điểm khác nhau
Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị
hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại và tỷ số lợi ích/chi phí.
Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có
sẵn.
So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau.
Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định
khấu hao chuẩn.
Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích.
2

NỘI DUNG MÔN HỌC
z

z

z

z

z

Buổi 1:
‹ Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT
Buổi 2, 3:
‹ Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ
Buổi 4, 5:
‹ Chương 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ TRỊ
TƯƠNG ĐƯƠNG
Buổi 6, 7:
‹ Chương 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT
THU LỢI NỘI TẠI
Kiểm tra giữa kỳ
3

NỘI DUNG
z

z

z

z

Buổi 8, 9:
‹ Chương 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
Buổi 10, 11:
‹ Chương 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN
TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ
Buổi 12:
‹ Chương 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ LỰA
CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Buổi 13, 14:
‹ Chương 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG PHÂN
4
TÍCH DỰ ÁN

ĐÁNH GIÁ
z

Bài tập trên lớp (20%)

Kiểm tra giữa kỳ (40%)
z Thi cuối kỳ (40%)
z

‹ Trắc nghiệm

& tự luận (65 phút)
‹ Được mang theo:
1 tờ A4 viết tay 2 mặt
z các bảng tra
z máy tính bỏ túi
z

5

TÀI LIỆU HỌC TẬP
z

Phạm Phụ, Kinh tế Kỹ thuật Phân tích và lựa chọn dự án
đầu tư, NXB Thống Kê, 2007.

z

Leland Blank and Anthony
Tarquin, Engineering
Economy, 6th Edition,
McGraw-Hill, 2005.

6

Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa – TP.HCM

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
TỔNG QUÁT
Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

1

Nội dung
1.1 Doanh nghiệp
1.2 Mục tiêu của đầu tư
1.3 Các khái niệm về chi phí
1.4 Quá trình phân tích kinh tế dự án đầu tư

2

1.1 Doanh nghiệp
z

•

•

Doanh nghiệp (đơn vị kinh doanh) là gì?
Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất
cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu
thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm
mục đích sinh lợi.
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có...
LP & PHÂN TÍCH
D ÁN
Nguyn Ngc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn
Khoa Qun lý Công nghip
Đại hc Bách Khoa – TP.HCM
PROJECT PLANNING AND ANALYSIS (700200)
lập và phân tích dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập và phân tích dự án - Người đăng: Ngoc Minh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
266 Vietnamese
lập và phân tích dự án 9 10 543