Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử đề cương cực hay

Được đăng lên bởi Lê Quý Thọ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuộc địa kiểu mới
Nước thuộc địa đã được giải phóng khỏi ách thống trị trực tiếp của chủ nghĩa đế quốc,
nhưng vẫn bị chủ nghĩa đế quốc nô dịch và bóc lột gián tiếp do bị gắn với hệ thống kinh tế tư
bản chủ nghĩa thế giới. Nước thuộc địa kiểu mới về danh nghĩa được độc lập, nhưng trên thực
tế vẫn phụ thuộc về chính trị và bị bóc lột về kinh tế. Các nước thuộc địa kiểu mới vẫn phải
đấu tranh giành độc lập thực sự về chính trị và kinh tế. Miền Nam Việt Nam đã có thời kì bị
biến thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ (1954 - 1975).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khai thác thuộc địa lần thứ hai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý nghĩa thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam
trong thời đại mới, đó là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác Lê - nin với phong trào
công nhân và phong trào yêu nước việt nam
Đảng ra đời đã chấm dứt sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước và đường lối cách
mạng, là cơ sở dẫn đến những thắng lợi oanh liệt và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử
dân tộc trong những năm sau.
Đảng cộng sản ra đời đã quy tụ ba tổ chức cộng sản thành một dảng cộng sản duy nhất ở
Việt Nam theo đường lối chính trị đúng đắn, dẫn đến sự thống nhất về tư tưởng và hành động
của phong trào cách mạng cả nước, tạo nên truyền thống đoàn kết của đảng và dân tộc ta từ đó
về sau.
Đảng cộng sản ra đời chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo
cách mạng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
ở nước ngoài

- Năm 1920: Đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lê - nin về vấn đề dân tộc và thuộc
địa, tìm con đường cứu nước đúng đắn: Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn
cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
- 1920 - 1930: Chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam.
+ Năm 1921: Ra báo “Người cùng khổ” vạch trần chính sách đàn áp, bốc lột dã man của chũ
nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng.
+ Năm 1923: Sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông Dân, được bầu vào Ban chấp hành
Quốc tế Nông dân.
+ Năm 1924:...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thuộc địa kiểu mới
Nước thuộc địa đã được giải phóng khỏi ách thống trị trực tiếp của chủ nghĩa đế quốc,
nhưng vẫn bị chủ nghĩa đế quốc dịch bóc lột gián tiếp do bị gắn với hệ thống kinh tế
bản chủ nghĩa thế giới. Nước thuộc địa kiểu mới về danh nghĩa được độc lập, nhưng trên thực
tế vẫn phụ thuộc về chính trị và bị bóc lột v kinh tế. Các nước thuộc địa kiểu mới vẫn phải
đấu tranh giành độc lập thực sự về chính trị kinh tế. Miền Nam Việt Nam đã thời kì bị
biến thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ (1954 - 1975).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai thác thuộc địa lần thứ hai
Lịch sử đề cương cực hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử đề cương cực hay - Người đăng: Lê Quý Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lịch sử đề cương cực hay 9 10 810