Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử hình thành và phát triển của Viettel

Được đăng lên bởi Rocketeer Fly
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm 2013: doanh thu kế hoạch 162.000 tỷ; doanh thu mục tiêu 170.000 tỷ;
lợi nhuận 34.000 tỷ

Những mốc son lịch sử về sự ra đời
Ngày 01 tháng 06 năm 1989
Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 58/HĐBT quyết định thành lập Tổng Công ty Điện tử
thiết bị thông tin, trực thuộc BTL Thông tin liên lạc – BQP. Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập
khẩu sản phẩm điện tử thông tin, xây lắp các công trình thiết bị thông tin, đường dây tải điện,
trạm biến thế, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử.
Ngày 27 tháng 7 năm 1993
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 336/QĐ-QP về thành lập lại doanh nghiệp
nhà nước Công ty điện tử và thiết bị thông tin với tên giao dịch Quốc tế là SIGELCO, thuộc Bộ
Tư lệnh thông tin liên lạc - BQP.
Ngày 14 tháng 7 năm 1995
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 615/QĐ-QP quyết định đổi tên Công ty Điện
tử thiết bị thông tin (SIGELCO) thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội với tên giao dịch quốc
tế là VIETEL, trực thuộc BTL thông tin liên lạc – BQP. Được bổ sung ngành nghề kinh doanh,
được phép cung cấp các dịch vụ BCVT, trở thành nhà khai thác dịch vụ viễn thông thứ hai tại
Việt Nam.
Ngày 19 tháng 4 năm 1996
Đổi tên thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL) trực thuộc BTL thông tin liên lạc
– BQP.
Ngày 28 tháng 10 năm 2003
Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được đổi tên thành Công ty Viễn thông Quân đội,
tên giao dịch bằng tiếng Anh là VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt là VIETTEL, trực thuộc
BTL thông tin liên lạc – BQP.
Ngày 06 tháng 04 năm 2005
Công ty viễn thông Quân đội được đổi tên thành Tổng Công ty Viễn thông Quân đội trực
thuộc Bộ Quốc phòng, tên giao dịch bằng tiếng Anh là VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt là
VIETTEL.
Ngày 14 tháng 12 năm 2009
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập
đoàn Viễn thông Quân đội, tên giao dịch quốc tế VIETTEL GROUP.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con được thành
lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội và các đơn vị thành viên
hiện tại. Theo đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ là đơn vị đầu tiên hoạt động theo mô hình
tập đoàn trực thuộc Bộ chủ quản. Do cơ chế đặc thủ trong Quân đội nên Tập đoàn Viettel sẽ do
Đảng ủy Tập đoàn thực hiện vai trò và chức năng giống như HĐQT ở các tập đoàn hiện có.

Tập đoàn Viettel hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó viễn thông và CNTT là ngành
kinh doanh chính. Ngoài ra, Viettel còn đầu tư nghiên cứu phát triển và sản xuất phần cứng,
phần mềm,...
Năm 2013: doanh thu kế hoạch 162.000 tỷ; doanh thu mục tiêu 170.000 tỷ;
lợi nhuận 34.000 tỷ
Những mốc son lịch sử về sự ra đời
Ngày 01 tháng 06 năm 1989
Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 58/HĐBT quyết định thành lập Tổng Công ty Điện tử
thiết bị thông tin, trực thuộc BTL Thông tin liên lạc – BQP. Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập
khẩu sản phẩm điện tử thông tin, xây lắp các công trình thiết bị thông tin, đường dây tải điện,
trạm biến thế, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử.
Ngày 27 tháng 7 năm 1993
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 336/QĐ-QP về thành lập lại doanh nghiệp
nhà nước Công ty điện tử và thiết bị thông tin với tên giao dịch Quốc tế là SIGELCO, thuộc Bộ
Tư lệnh thông tin liên lạc - BQP.
Ngày 14 tháng 7 năm 1995
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 615/QĐ-QP quyết định đổi tên Công ty Điện
tử thiết bị thông tin (SIGELCO) thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội với tên giao dịch quốc
tế là VIETEL, trực thuộc BTL thông tin liên lạc – BQP. Được bổ sung ngành nghề kinh doanh,
được phép cung cấp các dịch vụ BCVT, trở thành nhà khai thác dịch vụ viễn thông thứ hai tại
Việt Nam.
Ngày 19 tháng 4 năm 1996
Đổi tên thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL) trực thuộc BTL thông tin liên lạc
– BQP.
Ngày 28 tháng 10 năm 2003
Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được đổi tên thành Công ty Viễn thông Quân đội,
tên giao dịch bằng tiếng Anh là VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt là VIETTEL, trực thuộc
BTL thông tin liên lạc – BQP.
Ngày 06 tháng 04 năm 2005
Công ty viễn thông Quân đội được đổi tên thành Tổng Công ty Viễn thông Quân đội trực
thuộc Bộ Quốc phòng, tên giao dịch bằng tiếng Anh là VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt là
VIETTEL.
Ngày 14 tháng 12 năm 2009
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập
đoàn Viễn thông Quân đội, tên giao dịch quốc tế VIETTEL GROUP.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con được thành
lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội và các đơn vị thành viên
hiện tại. Theo đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ là đơn vị đầu tiên hoạt động theo mô hình
tập đoàn trực thuộc Bộ chủ quản. Do cơ chế đặc thủ trong Quân đội nên Tập đoàn Viettel sẽ do
Đảng ủy Tập đoàn thực hiện vai trò và chức năng giống như HĐQT ở các tập đoàn hiện có.
Lịch sử hình thành và phát triển của Viettel - Trang 2
Lịch sử hình thành và phát triển của Viettel - Người đăng: Rocketeer Fly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch sử hình thành và phát triển của Viettel 9 10 359