Ktl-icon-tai-lieu

Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

Được đăng lên bởi n14ldqt016
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Thương mại giữa hai quốc gia được dựa trên cơ sở lợi thế tuyệt đối. Khi một quốc
gia sản xuất một hàng hóa có hiệu quả hơn so với quốc gia khác nhưng kém hiệu
quả hơn trong sản xuất hàng hóa thứ hai, hai quốc gia có thể thu được lợi ích bằng
cách mỗi quốc gia chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóacó lợi thế tuyệt
đối, nhập khẩu hàng hóa không có lợi thế. Thông qua quá trình này, các nguồn lực
được sửdụng một cách hiệu quả nhất và sản lượng của cả hai hàng hóa đều tăng.
Sự tăng lên về sản lượng của hai hàng hóa này do lượng thặng dư từ chuyên môn
hóa trong sản xuất được phân bố lại giữa hai quốc gia thông qua thương mại.
 Theo khía cạnh này, một quốc gia cũng tương tự như một cá nhân, không nên cố
gắng sản xuất tất cả hàng hóa cho mình, mà nên tập trung sản xuất hàng hóa mình
có sở trường nhất, đem trao đổi một phần sản phẩm đó lấy sản phẩm khác cần
dùng, theo cách này tổng sản lượng của các cá nhân cộng lại sẽ tăng, phúc lợi của
mỗi các nhân cũng tăng.
 Như vậy, trong khi học thuyết kinh tế trọng thương tin tưởng một quốc gia chỉ
có thể thu được thặng dư từ thương mại bằng cách tước đoạt của nước khác và ủng
hộ sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ về hoạt động kinh tế và thương mại, thì Học
thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith tin tưởng rằng một quốc gia có thể thu
được thặng dư từ thương mại và ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách tự do kinh doanh.
Thương mại tự do có thể làm cho nguồn lực của thế giới được sử dụng một cách
hữu hiệu nhất và có thể tối đa hóa phúc lợi toàn thế giới. Có thể có một vài trường
hợp ngoại lệ bằng cách tự do kinh doanh, một trong số này là sự bảo hộ các ngành
công nghiệp quan trọng của quốc gia. Dường như có nghịch lý là ngày nay hầu hết
các quốc gia sử dụng nhiều biện pháp hạn chế thương mại tự do. Các biện pháp
hạn chế thương mại được tỷ lệ hóa theo phúc lợi của quốc gia. Trên thực tế, các
biện pháp hạn chế thương mại được một số ngành công nghiệp và những công
nhân của ngành đó những người bị tổn thất vì hàng nhập khẩu ủng hộ. Như vậy,
các biện pháp hạn chế thương mại tạo ra lợi ích cho thiểu số nhưng làm tổn thất tới
đa số (những người phải trả giá cao hơn để cạnh tranh với hàng hoá trong nước).

Học thuyết kinh tế của David Ricardo:

1. Lý luận về giá trị
Lý luận về giá trị là lý luận chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống quan điểm kinh tế của Ricardo, là cơ
sở của học thuyết của ông và được xây dựng trên cơ  sở  kế thừa, phê phán, phát triển lý luận giá trị
của A.Smith.
+ Ông định nghĩa...
Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Thương mại giữa hai quốc gia được dựa trên cơ sở lợi thế tuyệt đối. Khi một quốc
gia sản xuất một hàng hóa có hiệu quả hơn so với quốc gia khác nhưng kém hiệu
quả hơn trong sản xuất hàng hóa thứ hai, hai quốc gia có thể thu được lợi ích bằng
cách mỗi quốc gia chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóacó lợi thế tuyệt
đối, nhập khẩu hàng hóa không có lợi thế. Thông qua quá trình này, các nguồn lực
được sửdụng một cách hiệu quả nhất và sản lượng của cả hai hàng hóa đều tăng.
Sự tăng lên về sản lượng của hai hàng hóa này do lượng thặng dư từ chuyên môn
hóa trong sản xuất được phân bố lại giữa hai quốc gia thông qua thương mại.
 Theo khía cạnh này, một quốc gia cũng tương tự như một cá nhân, không nên cố
gắng sản xuất tất cả hàng hóa cho mình, mà nên tập trung sản xuất hàng hóa mình
có sở trường nhất, đem trao đổi một phần sản phẩm đó lấy sản phẩm khác cần
dùng, theo cách này tổng sản lượng của các cá nhân cộng lại sẽ tăng, phúc lợi của
mỗi các nhân cũng tăng.
 Như vậy, trong khi học thuyết kinh tế trọng thương tin tưởng một quốc gia chỉ
có thể thu được thặng dư từ thương mại bằng cách tước đoạt của nước khác và ủng
hộ sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ về hoạt động kinh tế và thương mại, thì Học
thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith tin tưởng rằng một quốc gia có thể thu
được thặng dư từ thương mại và ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách tự do kinh doanh.
Thương mại tự do có thể làm cho nguồn lực của thế giới được sử dụng một cách
hữu hiệu nhất và có thể tối đa hóa phúc lợi toàn thế giới. Có thể có một vài trường
hợp ngoại lệ bằng cách tự do kinh doanh, một trong số này là sự bảo hộ các ngành
công nghiệp quan trọng của quốc gia. Dường như có nghịch lý là ngày nay hầu hết
các quốc gia sử dụng nhiều biện pháp hạn chế thương mại tự do. Các biện pháp
hạn chế thương mại được tỷ lệ hóa theo phúc lợi của quốc gia. Trên thực tế, các
biện pháp hạn chế thương mại được một số ngành công nghiệp và những công
nhân của ngành đó những người bị tổn thất vì hàng nhập khẩu ủng hộ. Như vậy,
các biện pháp hạn chế thương mại tạo ra lợi ích cho thiểu số nhưng làm tổn thất tới
đa số (những người phải trả giá cao hơn để cạnh tranh với hàng hoá trong nước).
Học thuyết kinh tế của David Ricardo:
Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith - Trang 2
Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith - Người đăng: n14ldqt016
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 9 10 320