Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN CÁ NƯỚC NGỌT

Được đăng lên bởi myitalia-k34
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phântíchchuỗigiátrịcánướcngọt
ởxãNgaThạch,huyệnNgaSơn,
tỉnhThanhHóa
GVHD

:Ths.LêVũ

SVTH

: MaiThịKimKhánh

Lớp: DH08KT
MSSV

: 08120055

NỘI DUNG BÁO CÁO

Mở đầu
Kết quả
Kết luận

•Giới thiệu
•Mục tiêu NC
• Phương pháp NC
• Mô tả
• Phân phối CP, LN
• Giải pháp
• Kết luận
• Kiến nghị

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Phản ánh tình hình sản xuất và tiêu thụ

1

2

Mô tả chuỗi giá trị, mối quan hệ của các thành phần trong chuỗi giá trị

3

4

Phân tích chi phí, lợi nhuận, biên tế marketing

Đưa ra các đề xuất và giải pháp

P H ƯƠ N G P H Á P N G H I Ê N C Ứ U
Thuthậpvàxửlýsốliệu
Thuthập
Sốliệusơcấp:phỏngvấnngẫunhiên
Sốliệuthứcấp:phòng, ban, website,…

Xửlý:phầnmềmExcel

Thốngkêmôtả:mẫu,chuỗigiátrị,…
Phântích, sosánh:chiphí,lợinhuận

Chuỗigiátrị:sơđồcáckênh,phânphốichiphí,lợinhuận,…

ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

-Thuộc vùng đồng bằng, được bồi tụ bởi HT sông Mã

- Lượng mưa lớn, ánh sáng dồi dào, nguồn nước phong phú

•

Thuận lợi để phát triển nông nghiệp

- Diễn biến thời tiết bất thường, phức tạp: nắng nóng kéo dài, mùa đông lạnh hơn,…
- Nguồn nước ô nhiễm

•

Gây bất lợi

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U

•

Độ tuổi của người được phỏng vấn
Độ tuổi

<30

30-39

40-50

>50

Số người

4

7

14

9

Tỷ lệ (%)

11,77

20,59

41,18

26,47

Nguồn: Kết quả điều tra

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U



Trình độ học vấn
Trình độ

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Số người

10

22

2

Nông dân

10

18

2

TL và người BL

0

4

0

29,41

64,71

5,88

Tỷ lệ (%)

Nguồn: Kết quả điều tra

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U

•

Kinh nghiệm

Nguồn: Kết quả điều tra

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U

•

Quy mô ao nuôi
2
Diện tích (m )

Số lượng (ao)

Tỷ lệ (%)

< 2.000

2.000 – 3.500

3.600 – 5.000

>5.000

16

26

3

2

34,04

55,32

6,38

4,26

Nguồn: Kết quả điều tra

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U
Mô hình nuôi

Số hộ

•

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

8
5
1

1

Series 3

2

2

Ao - chuồng

3

3

Vườn - Ao - chuồng

Mô hình
Nguồn: Kết quả điều tra

Hình thức nuôi

M Ô TẢ M Ẫ U N G H I Ê N C Ứ U

o Tự hộ nuôi
o Đầu tư tùy vào khả năng tài chính
o Chất lượng con giống ít được kiểm soát
o Chất lượng nước chưa đảm bảo
o Thức ăn tự chế biến

M Ô TẢ C H U Ỗ I G I Á T R Ị

•

Đặc điểm, chức năng của các thành phần trong chuỗi giá trị
TP

Người nông
dân

Đặc điểm

Chức năng

- Quy mô nuôi trồng đa dạng.

- Trực tiếp làm raSP

- Vốn ít, khôngTTtiếp cận thịtrường

- Liên hệ thươnglái

- Không chủ độngviệcđịnhgiá

- Thu hoạch cá.

- Chịu nhiều rủi ro

Thương lái

Người bán lẻ

- Có nguồ...


 
!"# $%&'(")
" $**+,-,
'.$**#/0,
+" $**/012//33
,45*'67*8*!9:
LUẬN VĂN CÁ NƯỚC NGỌT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN CÁ NƯỚC NGỌT - Người đăng: myitalia-k34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
LUẬN VĂN CÁ NƯỚC NGỌT 9 10 881