Ktl-icon-tai-lieu

luận văn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Yến Nguyễn
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1492 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GVHD : ThS Bùi Thị Thanh

SVTH : Nguyễn Đại lợi

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Quản trị chiến lược

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

trang 1

GVHD : ThS Bùi Thị Thanh

SVTH : Nguyễn Đại lợi

MỤC LỤC
CHƯƠNG I .......................................................................................................... 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................ 3
I: KHÁI NIỆM, VAI TRỊ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ........................ 3
II: CÁC MỨC ĐỘ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC .................................... 4
III. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ......................................... 6
CHƯƠNG II ...................................................................................................... 22
TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY ................................................. 22
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3/2 ................................................................................. 22
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG 3/2 .............................................................................................. 22
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY .......... 23
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. .............. 25
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY .................... 40
II. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG ..................................................................... 56
VI. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC.................................. 64
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠNGTY ............................................................ 69
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 70

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

trang 2

GVHD : ThS Bùi Thị Thanh

SVTH : Nguyễn Đại lợi

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN
I: KHÁI NIỆM, VAI TRỊ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1: Khái niệm:
Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng
như trong tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức; đề ra, thực hiện và
kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi
trường hiện tại cũng như trong tương lai.
Đặc điểm quan trọng là tất cả các chiến lược kinh doanh khi hình thành
được quan tâm và nó được dùng để phân biệt các kế hoạnh kinh doanh chính là “
lợi thế cạnh tranh”. Thực tế cho thấy rằng không có đối thủ cạnh tranh nào mà
không cần đến chiến lược, vì các chiến lược có mục đích duy nhất và bảo đảm cho
các doanh nghiệp tìm và giành được lợ...
GVHD : ThS Bùi Th Thanh SVTH : Nguyn Đi li
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP trang 1
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Quản trị chiến lưc
luận văn quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn quản trị chiến lược - Người đăng: Yến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
luận văn quản trị chiến lược 9 10 64