Ktl-icon-tai-lieu

luật giao dịch điện tử

Được đăng lên bởi Do Ha Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1975 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LUẬT
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 51/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về giao dịch điện tử.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong
lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.
Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết
hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giao dịch bằng phương tiện
điện tử.
Điều 3. Áp dụng Luật giao dịch điện tử
Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật giao dịch điện tử với quy định của
luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử thì áp dụng quy định của Luật
giao dịch điện tử.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ
ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký
chữ ký điện tử.
2. Chứng thực chữ ký điện tử là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng
thực là người ký chữ ký điện tử.
3. Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập
hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ
ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.
4. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác,
quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
-1-

5. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc
dạng tương tự.
6. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
7. Giao dịch điện tử tự động là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc
toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.
8. Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực
hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.
9. Người trung gian là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, ...
- 1 -
LUT
GIAO DCH ĐIN T
CA QUC HI NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
S 51/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được
sa đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 ca Quc hi
khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v giao dch đin t.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
Lut này quy định v giao dch đin t trong hot động ca các cơ quan nhà nước; trong
lĩnh vc dân s, kinh doanh, thương mi và các lĩnh vc khác do pháp lut quy định.
Các quy định ca Lut này không áp dng đối vi vic cp giy chng nhn quyn s
dng đất, quyn s hu nhà và các bt động sn khác, văn bn v tha kế, giy đăng ký kết
hôn, quyết định ly hôn, giy khai sinh, giy khai t, hi phiếu và các giy t có giá khác.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Lut này áp dng đối vi cơ quan, t chc, cá nhân la chn giao dch bng phương tin
đin t.
Điu 3. Áp dng Lut giao dch đin t
Trường hp có s khác nhau gia quy định ca Lut giao dch đin t vi quy định ca
lut khác v cùng mt vn đề liên quan đến giao dch đin t thì áp dng quy định ca Lut
giao dch đin t.
Điu 4. Gii thích t ng
Trong Lut này, các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Chng thư đin t là thông đip d liu do t chc cung cp dch v chng thc ch
đin t phát hành nhm xác nhn cơ quan, t chc, cá nhân được chng thc là người ký
chđin t.
2. Chng thc chđin t là vic xác nhn cơ quan, t chc, cá nhân được chng
thc là người ký chđin t.
3. Chương trình ký đin t là chương trình máy tính được thiết lp để hot động độc lp
hoc thông qua thiết b, h thng thông tin, chương trình máy tính khác nhm to ra mt ch
đin t đặc trưng cho người ký thông đip d liu.
4. Cơ s d liu là tp hp các d liu được sp xếp, t chc để truy cp, khai thác,
qun lý và cp nht thông qua phương tin đin t.
luật giao dịch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật giao dịch điện tử - Người đăng: Do Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
luật giao dịch điện tử 9 10 234