Ktl-icon-tai-lieu

M&A o viet nam

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY – TRƯỜNG HỢP CỦA 3
NGÂN HÀNG ĐỆ NHẤT - TÍN NGHĨA - SÀI GÒN

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

HÀ NỘI - 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------------------NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY – TRƯỜNG HỢP CỦA 3
NGÂN HÀNG ĐỆ NHẤT - TÍN NGHĨA - SÀI GÒN

Chuyên ngành : Tài chính và ngân hàng
Mã số

: 603420

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐINH THỊ THANH VÂN

HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ...................................................................................... iii
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP
DOANH NGHIỆP ........................................................................................................... 1

1.1 Một số vấn đề cơ bản về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ......................... 6
1.1.1 Khái niệm và bản chất của mua bán và sáp nhập doanh nghiệp....................... 6
1.1.2 Các chủ thể tham gia M&A .......................................................................... 11

1.2 Phân loại hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp .............................. 13
1.3

Tác động của M&A................................................................................. 15

1.3.1 Tác động tích cực ............................................................................................ 15
1.3.2 Tác động tiêu cực ......................................................................................... 18

1.4 Quy trình thực hiện hoạt động M&A ............................................................ 21
1.5

Phương thức thanh toán trong hoạt động M&A ....................................... 29

1.5.1 Các phương thức thanh toán trong hoạt động M&A ........................................ 29
1.5.2 Lựa chọn hình thức thanh toán trong hoạt động M&A .................................. 30

1.6 Hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và kinh nghiệm cho
Việt Nam ........................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY – TRƯỜNG HỢP CỦA 3
NGÂN HÀNG ĐỆ NHẤT - TÍN NGHĨA - SÀI GÒN
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
HÀ NỘI - 2012
M&A o viet nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
M&A o viet nam - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
M&A o viet nam 9 10 792