Ktl-icon-tai-lieu

Mã đăng ký ngành nghề kinh doanh

Được đăng lên bởi locnt106
Số trang: 286 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:337/QĐ-BKH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục
Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban
hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam
đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:
Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội
dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy
định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG
Đã ký
Võ Hồng Phúc

HỆ THỐNG NGÀNH

A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
01: NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
011: Trồng cây hàng năm
0111 – 01110: Trồng lúa
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng (cấy, sạ) các loại cây lúa: lúa nước, lúa cạn.
0112 – 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn cho gia súc) và các loại
cây lương thực có hạt khác như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.
0113 – 01130: Trồng cây lấy củ có chất bột
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng các loại cây lấy củ có hàm lượng tinh bột cao như: khoai
lang, sắn, khoai nước, khoai sọ, củ từ, dong riềng,…
Loại trừ: Trồng cây khoai tây được phân vào nhóm
01181 (Trồng rau các loại).
0114 – 01140: Trồng cây mía
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây mía để chế biến đường, mật và để ăn không qua chế biến.
0115 – 01150: Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây thuốc lá, thuốc lào để quấn thuốc lá điếu (xì gà) và để chế
biến thuốc lá, thuốc lào.
0116 – 01160: Trồng cây lấy sợi
Nhóm...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:337/QĐ-BKH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục
Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban
hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành m theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam
đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:
- Hướng dẫn các Bộ, ngành, quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội
dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng B Kế hoạch Đầu sửa đổi, bổ sung quy
định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.
Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG
Đã ký
Võ Hồng Phúc
Mã đăng ký ngành nghề kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã đăng ký ngành nghề kinh doanh - Người đăng: locnt106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
286 Vietnamese
Mã đăng ký ngành nghề kinh doanh 9 10 786