Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận cạnh tranh

Được đăng lên bởi Daniel Tqd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ma trận cạnh tranh
STT

Tầm quan
trọng
Các yếu tố quan trọng

Sapporo
Hệ
Điểm

Heineken
Sabeco
Hệ
Điểm Hệ
Điểm

thống

quan

thống

quan

phân

trọng

phân

trọng g

loại
1
2
3

Cạnh tranh Giá
Kênh phân phối
Dịch vụ chăm sóc khách

loại

thốn

quan
trọng

phân

0.08
0,06
0.07

2
2
2

0.16
0.12
0.14

2
3
3

0.16
0.18
0.21

loại
3
4
3

0.18
0.24
0.21

hàng
4

Gắn sản xuất với bảo vệ môi
trường sống

0.08

3

0.24

3

0.24

3

0.24

5
6

0.09
0.08

3
4

0.27
0.32

3
4

0.27
0.32

3
3

0.27
0.24

7

Tài chính
Việt Nam đang trở thành
nước sản xuất bia hấp dẫn
nhất khu vực
Các hoạt động đầu vào

0.07

3

0.21

2

0.14

3

0.21

8
9

khá ổn định và đảm bảo
Marketing
Sản phẩm thay thế khác

0.08
0.07

3
4

0.24
0.28

4
3

0.24
0.21

4
3

0.24
0.21

đa dạng: bia không cồn,
10
11
12

rượu…
Nhân lực
Uy tính thương hiệu
Lam phát có xu hướng

0.09
0.06
0.07

3
3
3

0.27
0.18
0.21

4
4
4

0.36
0.24
0.28

4
4
3

0.36
0.24
0.21

13

giảm
Chính sách thuế đánh vào 0.07

3

0.21

3

0.21

3

0.21

3

0.21

3

0.21

2

0.14

2

0,14

3

0.21

2

0.14

4

0.24

3

0,18

3

0,18

sản phẩm đặc biệt có xu
14

15

16

hướng tăng
Hiệp định TPP, Việt Nam
0.07
phải mở toang cánh cửa thị
trường, các biện pháp bảo
hộ sẽ bị xóa bỏ, thuế rượu,
bia, nước giải khát sẽ về
mức 0%.
Khi đời sống nâng cao,
0.07
nhiều người chuyển sang
dùng bia cao cấp thì bia
nội sẽ mất dần thị phần
Thị trường bia có mức tăng 0.06
trưởng 15%/năm

Ma trận IFE
Các yếu tố bên trong(Lấy từ ma trận IFE)
STT

Các yếu tố bên trong

Mức độ quan Phân loại

1

trọng
Nhà máy là được trang bị dây 0.07

Sô

3

quan trọng
0.21

chuyền nấu bia hiện đại với
công nghệ Fresh Keep

2
3

Lương nhân viên cao
Bước đầu xây dựng được

0.07
0.06

3
3

0.21
0.18

4

thương hiệu
Chú trọng công tác đào

0.06

3

0.18

5

viên
Dịch vụ chăm sóc khách

0.07

2

0.14

6

hàng chưa tốt
Các hoạt động đầu vào

0.05

3

0.15

7

khá ổn định và đảm bảo
Huy động vốn cao, tài

0.05

3

0.15

0.06

4

0.24

tạo cán bộ công nhân

chính dồi dào
8

Thương hiệu chỉ dừng lại ở
mức Brand Recognition

9
10
11

kênh phân phối khó khăn
Uy tính thương hiệu
Hệ thống tài chính theo

0.07
0.06
0.05

2
3
3

0.10
0.18
0,15

12

quy tắc chuẩn mực
Hệ thống thông tin

0.05

4

0.20

13

nhanh chóng, chặt chẽ
Quy trình sản xuất khép

0.05

4

0.20

0.05

3

0.15

kín, chất lượng cao
14

Mức độ nhận biết thương
hiệu còn yếu

điểm

15

Gắn sản xuất với bảo vệ môi
trường sống

0.07

4

0.28

16
17

Tiềm lực tài chính mạnh
Thị phần còn yếu dễ bị các
“ông lớn” chèn ép

0.0...
Ma trận cạnh tranh
STT
Các y u t quan tr ngế
T m quan
tr ng
Sapporo Heineken Sabeco
H
th ng
phân
lo i
Đi m
quan
tr ng
H
th ng
phân
lo i
Đi m
quan
tr ng
H
th n
g
phân
lo i
Đi m
quan
tr ng
1 C nh tranh G 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.18
2 Kênh phân ph i 0,06 2 0.12 3 0.18 4 0.24
3 D ch v chăm sóc khách
hàng
0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21
4
Gắn sản xuất với bảo vệ môi
trường sống
0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24
5 Tài chính 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27
6
Việt Nam đang trở thành
nước sản xuất bia hấp dẫn
nhất khu vực
0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24
7 Các ho t đ ng đ u vào
khá n đ nh và đ m b o
0.07 3 0.21 2 0.14 3 0.21
8 Marketing 0.08 3 0.24 4 0.24 4 0.24
9 S n ph m thay th khác ế
đa d ng: bia không c n,
r u…ượ
0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21
10 Nhân l c 0.09 3 0.27 4 0.36 4 0.36
11 Uy tính th ng hi uươ 0.06 3 0.18 4 0.24 4 0.24
12 Lam phát có xu h ng ướ
gi m
0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21
13 Chính sách thu đánh vàoế
s n ph m đ c bi t có xu
h ng tăngướ
0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21
14
Hiệp định TPP, Việt Nam
phải mở toang cánh cửa thị
trường, các biện pháp bảo
hộ sẽ bị xóa bỏ, thuế rượu,
bia, nước giải khát sẽ về
mức 0%.
0.07 3 0.21 3 0.21 2 0.14
15
Khi đời sống nâng cao,
nhiều người chuyển sang
dùng bia cao cấp thì bia
nội sẽ mất dần thị phần
0.07 2 0,14 3 0.21 2 0.14
16
Thị trường bia có mức tăng
trưởng 15%/năm
0.06 4 0.24 3 0,18 3 0,18
Ma trận cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma trận cạnh tranh - Người đăng: Daniel Tqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ma trận cạnh tranh 9 10 847