Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi AutumnWind
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MỘT SỐ MA TRẬN TRONG QTCL
Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới sẽ ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp,
vì vậy phải phân tích đối thủ tiềm ẩn để đánh giá những nguy cơ đó mà họ tạo ra. Một trong các công cụ
đó là việc lập một số ma trân cơ bản dưới đây

1.

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGOẠI VI EFE ( External Factor Evaluation )

Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu
của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà
quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ
và đưa ra những nhận định về các yếu tố tác động bên ngoài là thuận lợi hay khó khăn cho công ty.
Để xây dựng được ma trận này bạn cần thực hiện 05 bước sau:
√ Bước 1: Lập một danh mục từ 10- 20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu mà bạn cho là có thể ảnh
hưởng chủ yếu đến sự thành công của doanh nghiệp trong ngành/ lĩnh vực kinh doanh
√ Bước 2: Phân loại tầm quan trọng theo thang điểm từ 0,0 ( Không quan trọng) đến 1.0 ( Rất quan
trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố
đó tới lĩnh vực/ ngành nghề mà doanh nghiệp bạn đang sản xuất/ kinh doanh. Tổng điểm số tầm
quan trọng của tất các các yếu tố phải bằng 1,0.
√ Bước 3: Xác định trọng số từ 1 đến 4 cho từng yếu tố, trọng số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức
độ phản ứng của mỗi công ty với yếu tố, trong đó 4 là phản ứng tốt nhất, 3 là phản ứng trên trung
bình, 2 là phản ứng trung bình, 1 là phản ứng yếu.
√ Bước 4:Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định điểm số của các yếu
tố
√ Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận.

Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố có trong ma trận, cao
nhất là điểm 4 và thấp nhất là điểm 1


Nếu tổng số điểm là 4 thì công ty đang phản ứng tốt với những cơ hội và nguy cơ.



Nếu tổng số điểm là 2,5 công ty đang phản ứng trung bình với những cơ hội và nguy cơ



Nếu tổng số điểm là 1 , công ty đang phản ứng yếu kém với những cơ hội và nguy cơ .

Ví dụ: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của một công ty
Tầm quan
trọng

Trọng số

Tính điểm

Cải cách thuế

0,1

3

0,3

Tăng chi phí cho bảo hiểm

0,09

2

0,18

Công nghệ thay đổi

0,04

2

0,08

Tăng lãi xuất

0,1

2

0,2

Sự dịch chuyển dân số từ vùng này sang
vùng khác

0,14

4

0,56

Thay đổi hành vi , lối sống

0,09

3

0,27

Những ...
HƯỚNG DN XÂY DNG MT S MA TRN TRONG QTCL
S xut hin của các đối th cnh tranh mi s ảnh hưởng ti chiến lược kinh doanh ca doanh nghip,
vì vy phải phân tích đi th tim ẩn để đánh giá những nguy cơ đó mà h to ra. Mt trong các công c
đó là vic lp mt s ma trân cơ bản dưới đây
1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ C YẾU TỐ NGOẠI VI EFE ( External Factor Evaluation )
Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp tóm tắt những hội nguy chủ yếu
của môi trường n ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà
quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những hội, nguy
đưa ra những nhận định về các yếu tố tác động bên ngoài thuận lợi hay khó khăn cho công ty.
Để xây dựng được ma trận này bạn cần thực hiện 05 bước sau:
Bước 1: Lập một danh mục từ 10- 20 yếu tố hội nguy chủ yếu bạn cho thể ảnh
hưởng chủ yếu đến sự thành công của doanh nghiệp trong ngành/ lĩnh vực kinh doanh
√ Bước 2: Phân loại tầm quan trọng theo thang điểm từ 0,0 ( Không quan trọng) đến 1.0 ( Rất quan
trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố
đó tới lĩnh vực/ ngành nghề doanh nghiệp bạn đang sản xuất/ kinh doanh. Tổng điểm số tầm
quan trọng của tất các các yếu tố phải bằng 1,0.
√ Bước 3: Xác định trọng stừ 1 đến 4 cho từng yếu tố, trọng số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức
độ phản ứng của mỗi công ty với yếu tố, trong đó 4 phản ứng tốt nhất, 3 phản ứng trên trung
bình, 2 là phản ứng trung bình, 1 là phản ứng yếu.
√ Bước 4:Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định điểm số của các yếu
tố
√ Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận.
Ma trận Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma trận Quản trị chiến lược - Người đăng: AutumnWind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ma trận Quản trị chiến lược 9 10 403