Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING

Được đăng lên bởi minhhien285-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING

Trang chủ > Quản trị chiến lược > Ma trận chiến lược
Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong
mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh),
Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ)...
Strengths và Weaknesses là các yếu tố nội tại của công ty còn Opportunities và Threats là các
nhân tố tác động bên ngoài SWOT cho phép phân tích các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tương
đối đến khả năng cạnh tranh của công ty. SWOT thường được kết hợp với PEST (Political,
Economic, Social, Technological analysis), mô hình phân tích thị trường và đánh giá tiềm năng
thông qua yếu tố bên ngoài trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Phân
tích theo mô hình SWOT là việc đánh giá các dữ liệu được sắp xếp theo dạng SWOT dưới một
trật tự logic giúp bạn hiểu được cũng như có thể trình bày và thảo luận để đi đến việc ra quyết
định dễ dàng hơn.
Phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng
SWOT dưới một trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể
được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định. Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ
hơn là dựa trên các phản ứng theo thói quen hoặc theo bản năng. Mẫu phân tích SWOT được
trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng 2 cột, chia làm 4 phần: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats. Lưu ý rằng cần xác định rõ ràng chủ đề phân tích bởi SWOT đánh giá
triển vọng của một vấn đề hay một chủ thể nào đó, chẳng hạn một:
-

Công ty (vị thế trên thị trường, độ tin cậy...),
Sản phẩm hay nhãn hiệu,
Đề xuất hay ý tưởng kinh doanh,
Phương pháp
Lựa chọn chiến lược (thâm nhập thị trường mới hay đưa ra một sản phẩm mới...),
Cơ hội sát nhập hay mua lại,
Đối tác tiềm năng,
Khả năng thay đổi nhà cung cấp,
Thuê ngoài hay gia công (outsourcing) một dịch vụ, một hoạt động hay một nguồn lực,
Cơ hội đầu tư.

Hơn nữa, SWOT có thể được áp dụng phân tích tình hình của đối thủ cạnh tranh.
Chủ đề phân tích SWOT cân được mô tả chính xác để những người khác có thể thực hiện tốt quá
trình phân tích và hiểu được, hiểu đúng các đánh giá và ẩn ý của kết quả phân tích.

Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản: (1) SO (Strengths - Opportunities): các chiến
lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường. (2) WO (Weaks Opportunities): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm của côn...
MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING
Trang chủ > Quản trị chiến lược > Ma trận chiến lược
Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong
mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh),
Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ)...
Strengths và Weaknesses là các yếu tố nội tại của công ty còn Opportunities và Threats là các
nhân tố tác động bên ngoài SWOT cho phép phân tích các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tương
đối đến khả năng cạnh tranh của công ty. SWOT thường được kết hợp với PEST (Political,
Economic, Social, Technological analysis), mô hình phân tích thị trường và đánh giá tiềm năng
thông qua yếu tố bên ngoài trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Phân
tích theo mô hình SWOT là việc đánh giá các dữ liệu được sắp xếp theo dạng SWOT dưới một
trật tự logic giúp bạn hiểu được cũng như có thể trình bày và thảo luận để đi đến việc ra quyết
định dễ dàng hơn.
Phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng
SWOT dưới một trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể
được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định. Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ
hơn là dựa trên các phản ứng theo thói quen hoặc theo bản năng. Mẫu phân tích SWOT được
trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng 2 cột, chia làm 4 phần: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats. Lưu ý rằng cần xác định rõ ràng chủ đề phân tích bởi SWOT đánh g
triển vọng của một vấn đề hay một chủ thể nào đó, chẳng hạn một:
- Công ty (vị thế trên thị trường, độ tin cậy...),
- Sản phẩm hay nhãn hiệu,
- Đề xuất hay ý tưởng kinh doanh,
- Phương pháp
- Lựa chọn chiến lược (thâm nhập thị trường mới hay đưa ra một sản phẩm mới...),
- Cơ hội sát nhập hay mua lại,
- Đối tác tiềm năng,
- Khả năng thay đổi nhà cung cấp,
- Thuê ngoài hay gia công (outsourcing) một dịch vụ, một hoạt động hay một nguồn lực,
- Cơ hội đầu tư.
Hơn nữa, SWOT có thể được áp dụng phân tích tình hình của đối thủ cạnh tranh.
Chủ đề phân tích SWOT cân được mô tả chính xác để những người khác có thể thực hiện tốt quá
trình phân tích và hiểu được, hiểu đúng các đánh giá và ẩn ý của kết quả phân tích.
MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING - Trang 2
MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING - Người đăng: minhhien285-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MA TRẬN SWOT TRONG MARKETING 9 10 1