Ktl-icon-tai-lieu

Malt và bia

Được đăng lên bởi sondam2308bkak57
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr−êng Đ¹I häc b¸ch khoa hµ néi
ViÖn c«ng nghÖ sinh häc vµ c«ng nghÖ thùc phÈm
Bé m«n C«ng nghÖ C¸c S¶n phÈm Lªn men

C«ng nghỆ SẢN XUẤT
MALT VÀ BIA

Người soạn : PGS.TS Lª Thanh Mai

8/27/2009

Đại học Bách khoa Hà nội

1

C«ng nghÖ SX Malt vµ Bia
Ch−¬ng I : Më ®Çu

I.1 §Þnh nghÜa bia
I.2 LÞch sö ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia
I.3 Giíi thiÖu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô bia
PhÇn I : Nguyªn liÖu chinh
Ch−¬ng II : §¹i m¹ch

1.1. Các loại đại mạch
1.2. Cấu trúc hạt đại mạch
1.3.Thành phần hoá học
1.4. Đánh giá chất lượng đại mạch
Ch−¬ng III : nguyªn liÖu thay thÕ malt ®¹i m¹ch

III.1 Nguyªn liÖu thay thÕ d¹ng h¹t
Đại học
Bách
khoa Hà®−êng
nội
III.2 Nguyªn liÖu thay
thÕ
d¹ng

8/27/2009

2

C«ng nghÖ SX Malt vµ Bia
Ch−¬ng IV : Hoa houblon

IV.1 Giíi thiÖu c©y hoa houblon
IV.2 Thµnh phÇn ho¸ häc hoa houblon
IV.3 ChÕ phÈm hoa houblon
Ch−¬ng V : N−íc

V.1 Vai trß cña n−íc trong s¶n xuÊt bia
V.2 Thµnh phÇn ho¸ häc cña n−íc ngÇm
V.3 ¶nh h−ëng c¸c ion trong n−íc ®Õn CN vµ CLSP
V.4 Xö lý n−íc trong qu¸ tr×nh nÊu bia
8/27/2009

Đại học Bách khoa Hà nội

3

PhÇn 2 : C«ng nghÖ SX Malt
Chương VI: Phân loại, làm sạch và bảo quản đại mạch
và ngâm đại mạch
Chương VII: Ngâm và Nảy mầm đại mạch
Chương VIII: SÊy malt tươi và đánh giá chất lượng
malt

8/27/2009

Đại học Bách khoa Hà nội

4

PhÇn 3 : C«ng nghÖ SX Bia
Ch−¬ng IX : ChuÈn bÞ dÞch ®−êng

IX.1 NghiÒn malt vµ nguyªn liÖu thay thÕ malt
IX.2 NÊu-®−êng ho¸ malt vµ nguyªn liÖu thay thÕ
IX.3 Läc dÞch ®−êng
Ch−¬ng X : nÊu hoa, lµm trong vµ lµm l¹nh dÞch ®−êng

X.1 NÊu dÞch ®−êng víi hoa houblon
X.2 Lµm trong vµ lµm l¹nh dÞch ®−êng
Ch−¬ng XI : Lªn men chÝnh vµ lªn men phô

XI.1 Lý thuyÕt vÒ qu¸ tr×nh lªn men
XI.2 VÊn ®Ò men gièng trong s¶n xuÊt bia
XI.3 Kü thuËt lªn men
XI.4 Lªn men phô vµ tµng tr÷ bia
8/27/2009

Đại học Bách khoa Hà nội

5

PhÇn 3 : C«ng nghÖ SX Bia
Ch−¬ng XII : Hoµn thiÖn s¶n phÈm

XII.1 Lµm trong bia
XII.2 B·o hoµ CO2
XII.3 ChiÕt bia
XII.4 Thanh trïng bia
XII.5 §¸nh gi¸ chÊt l−îng bia

8/27/2009

Đại học Bách khoa Hà nội

6

Tµi liÖu tham kh¶o
1.

Hoµng §×nh Hoµ, 1998. C«ng nghÖ s¶n xuÊt malt vµ
bia,

Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt

2. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên), 2008. Khoa học- C«ng
nghÖ Malt vµ Bia,

Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt

3. Wolfgang Kunze, 1996, Technology Brewing and
Malting, VLB Berlin.
4.

J . De Clerck, 1980. Cours de Brasserie, Editeur E.De
Clerck, Belgique

5.

J.R.A.Pollock, 1987. Brewing Science, Academic Press

6.

E.G Priest, 1996. Brewing Science &Technology. The
In...
8/27/2009 Đại hc Bách khoa Hà ni1
Trêng Đ¹I häc b¸ch khoa hµ néi
ViÖn c«ng nghÖ sinh häc c«ng nghÖ thùc phÈm
Bé m«n C«ng nghÖ C¸c S¶n phÈm Lªn men
C«ng ngh SN XUT
MALT BIA
Ngườison : PGS.TS Lª Thanh Mai
Malt và bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Malt và bia - Người đăng: sondam2308bkak57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Malt và bia 9 10 21