Ktl-icon-tai-lieu

MARK ZUGKERBERG Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội (David Kirkpatrick)

Được đăng lên bởi huynh-giai-thi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 7825 lần   |   Lượt tải: 32 lần
“… Ngay từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhà tương
lai học Alvin Toffler đã đưa ra một dự báo về một “quyền lực” của
tương lai, như là một “làn sóng thứ ba” của xã hội loài người đang
hướng tới… hơn 20 năm sau, Zuckerberg đã “chứng minh” cho
những gì A. Toffler đã nêu… Hiệu ứng Facebook cho chúng ta một
bức tranh tổng quan về khái niệm “quyền lực” của những thực thể
ảo thông qua một hệ thống liên kết vô hình, nhưng chặt chẽ. Trong
hệ thống đó, mọi ranh giới của nhân loại (văn hóa, sắc tộc, giới tính,
tôn giáo,…) dường như không tồn tại – đó là “quyền lực” mang tên
Facebook…”
⎯ Hứa Tất Đạt, Giám đốc điều hành − Left Brain Connectors
Một cuốn sách hấp dẫn như chính cuộc đời của con người mà nó
đang viết về, Mark Zuckerberg – nhân vật của Time 2010. Cho đến
bây giờ, người ta vẫn luôn đặt ra câu hỏi: Mark sẽ cho ra đời cái gì
tiếp theo trên Facebook? Câu trả lời đến một phần từ cuốn sách này,
và trên thực tế hơn nửa tỷ người trên thế giới đã kết nối với nhau
thông qua Facebook. Tôi cũng là một fan của Facebook.
⎯ Phạm Minh Toàn, Chủ tịch HĐQT −
Time Universal Communications
“Lịch sử nhân loại có hàng trăm triệu cuốn sách. Mỗi cuốn sách
đều có điểm hay và điểm chưa hay đối với cá nhân người đọc.
Hiệu ứng Facebook cũng không là ngoại lệ mặc dù nó thực sự là
một cuốn sách hay cho bất cứ ai. Tuy nhiên, khi bạn đọc đến trang
cuối cùng, bật máy tính và theo thói quen, đăng lên Wall của mình
nhận định của bạn về cuốn sách, nhận được những ý kiến khác
nhau của bạn bè, bạn sẽ hiểu được Hiệu ứng thực sự của Facebook.
Có lẽ, đây là cuốn sách đầu tiên có sức mạnh đó!”
⎯ Hồ Việt Hải, CEO−
i360 Communication Co, Ltd.

2 

M ARK Z UCKERBERG : H IỆU Ứ NG F ACEBOOK

 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả
để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: publication@alphabooks.vn
Liên hệ về dịch vụ bản quyền: copyright@alphabooks.vn
 
 
 
 
 
 
The Facebook Effect:  The Inside Story of the Company that is Connecting the World 
By David Kirkpatrick © 2010 
 
MARK ZUCKERBERG: HIỆU ỨNG FACEBOOK 
Bản quyền tiếng Việt © 2011 Công ty Sách Alpha 
 
Thiết kế bìa: Nguyễn Đức Vũ 
Biên tập viên Alpha Books: Trần Thị Khuyên 
 

Lời giới thiệu

3

DAVID KIRKPATRICK

MARK ZUCKERBERG
HIỆU ỨNG FACEBOOK
và Cuộc cách mạng toàn cầu
của mạng xã hội
Tùng Linh, Nguyễn Linh Giang,
Hoàng Ngọc Bích dịch

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

4 

M ARK Z UCKERBERG : H IỆU Ứ NG F ACEBOOK

B o tr thông tin
Tạp chí Thế G...
“… Ngay t nhng năm đầu thp k 80 ca thế k trước, nhà tương
lai hc Alvin Toffler đã đưa ra mt d báo v mt “quyn lc” ca
tương lai, như là mt “làn sóng th ba” ca xã hi loài người đang
hướng ti… hơn 20 năm sau, Zuckerberg đã “chng minh” cho
nhng gì A. Toffler đã nêu… Hiu ng Facebook cho chúng ta mt
bc tranh tng quan v khái nim “quyn lc” c
a nhng thc th
o thông qua mt h thng liên kết vô hình, nhưng cht ch. Trong
h thng đó, mi ranh gii ca nhân loi (văn hóa, sc tc, gii tính,
tôn giáo,…) dường như không tn ti – đó là “quyn lc” mang tên
Facebook…”
Ha Tt Đạt, Giám đốc điu hành
Left Brain Connectors
Mt cun sách hp dn như chính cuc đời ca con người mà nó
đang viết v, Mark Zuckerberg – nhân vt ca Time 2010. Cho đến
bây gi, người ta vn luôn đặt ra câu hi: Mark s cho ra đời cái gì
tiếp theo trên Facebook? Câu tr li đến mt phn t cun sách này,
và trên thc tế hơn na t người trên thế gii đã kết ni vi nhau
thông qua Facebook. Tôi cũng là mt fan ca Facebook.
Phm Minh Toàn, Ch
tch HĐQT
Time Universal Communications
“Lch s nhân loi có hàng trăm triu cun sách. Mi cun sách
đều có đim hay và đim chưa hay đối vi cá nhân người đọc.
Hiu ng Facebook cũng không là ngoi l mc dù nó thc s
mt cun sách hay cho bt c ai. Tuy nhiên, khi bn đọc đến trang
cui cùng, bt máy tính và theo thói quen, đăng lên Wall ca mình
nhn định ca bn v cun sách, nhn được nhng ý kiế
n khác
nhau ca bn bè, bn s hiu được Hiu ng thc s ca Facebook.
Có l, đây là cun sách đầu tiên có sc mnh đó!”
H Vit Hi, CEO
i360 Communication Co, Ltd.
MARK ZUGKERBERG Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội (David Kirkpatrick) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MARK ZUGKERBERG Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội (David Kirkpatrick) - Người đăng: huynh-giai-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
MARK ZUGKERBERG Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội (David Kirkpatrick) 9 10 34