Ktl-icon-tai-lieu

marketing

Được đăng lên bởi nhoklaw12345
Số trang: 267 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH
====

BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC

QUAÛN TRÒ MARKETING

GV: Th.Syõ TRAÀN PHI HOAØNG

TP.HCM, THAÙNG 06 - 2006

MUÏC LUÏC
Chöông 1: Giôùi thieäu chung veà marketing
1.1. Marketing laø gì? ......................................................................................1
1.2. Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa marketing ......................................................4
1.3. Caùc ñònh höôùng cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi thò tröôøng............................10
1.4. Vai troø cuûa marketing ...........................................................................14
Chöông 2: Laäp keá hoaïch chieán löôïc vaø keá hoaïch marketing
2.1. Baûn chaát cuûa laäp keá hoaïch ....................................................................17
2.2. Laäp keá hoaïch chieán löôïc toaøn doanh nghieäp ........................................20
2.3. Laäp keá hoaïch marketing chieán löôïc ......................................................20
2.4. Laäp keá hoaïch marketing haøng naêm.......................................................25
2.5. Tham khaûo moät soá moâ hình laäp keá hoaïch choïn loïc……………………………………… 28
Chöông 3: Caùc heä thoáng thoâng tin marketing, nghieân cöùu marketing vaø döï
baùo nhu caàu
3.1. Caùc heä thoáng thoâng tin marketing .........................................................34
3.2. Quaù trình nghieân cöùu marketlng............................................................36
3.3. Döï baùo nhu caàu .....................................................................................43
Chöông 4: Phaân tích moâi tröôøng marketing vó moâ
4.1. Söï caàn thieát cuûa vieäc phaân tích moâi tröôøng marketing ..........................51
4.2. Moâi tröôøng nhaân khaåu ...........................................................................53
4.3. Moâi tröôøng kinh teá ................................................................................54
4.4. Moâi tröôøng töï nhieân ..............................................................................56
4.5. Moâi tröôøng coâng ngheä ...........................................................................56
4.6. Moâi tröôøng chính trò - phaùp lyù ...............................................................57
4.7. Moâi tröôøng vaên hoùa - xaõ hoäi .................................................................58
Chöông 5: Phaân tích ngaønh vaø ñoái thuû caïnh tranh
5.1. Caùc löïc löôïng caïnh tranh ....................................
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH
== ==
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC
QUAÛN TRÒ MARKETING
GV: Th.Syõ TRAÀN PHI HOAØNG
TP.HCM, THAÙNG 06 - 2006
marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing - Người đăng: nhoklaw12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
267 Vietnamese
marketing 9 10 664