Ktl-icon-tai-lieu

MARKETING

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Marketing
ĐỀ SỐ 1
Câu 1.Trình bày khái niệm marketing?So sánh marketing và bán hàng?
Trả lời:
Marketinh là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằn thỏa mãn
những nhu cầu và mong muốn của con người.Cũng có thể hiểu,Marketing là một dạng hoạt động của
con người(bao gồm cả tổ chức) nhằm thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.
VD:việc giới thiệu một sản phẩm nào đó tức là bạn đang thực hiện quá trình marketing.mục đích của
ban là giới thiệu là để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của bạn và sẽ dùng sản phẩm của bạn.
So sánh Marketing và bán hàng.
Quan
điểm
kinh
doanh
theo
cách
thức
marketing
Quan điểm này khẳng định chìa khóa để đạt được những mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp
phải xác định đúng những nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu (khách hàng) từ đó tìm mọi
cách đảm bảo sự thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so với
đối thủ cạnh tranh. Có nghĩa là Marketing hướng các nhà quản trị doanh nghiệp vào việc trả lời hai
câu
hỏi
:
(1) Liệu số sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra thị trường có cần - tiêu thụ hết hay không?
(2) Giá mà doanh nghiệp định bán, người tiêu dùng có đủ tiền để mua hay không?
Kinh doanh theo cách thức Marketing tức là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
hướng theo thị trường, biết lấy thị trường - nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững
chắc
nhất
cho
mọi
quyết
định
kinh
doanh.
Quan
điểm
kinh
doanh
theo
cách
thức
bán
hàng
Quan điểm này cho rằng người tiêu dùng rất bảo thủ do đó họ có sức ỳ hay thái độ ngần ngại, chần
chừ trong việc mua sắm hàng hóa. Vì vậy để thành công, doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực và
sự cố gắng vào việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phải tổ chức nhiều đợt khuyến mãi, phải tạo ra các
cửa hàng hiện đại, phải huấn luyện được đội ngũ nhân viên bán hàng biết lôi kéo và thuyết phục
khách hàng nhanh chóng vượt qua trở ngại về tâm lý bằng bất cứ cách thức nào... Vì thế bán được
nhiều hàng và thu được nhiều tiền từ phía khách hàng là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và hiệu
quả kinh doanh
Có thể so sánh Marketing với việc bán hàng dựa trên 4 tiêu chí sau: điểm xuất phát, trung tâm chú ý,
các biện pháp thực hiện, và mục tiêu đạt tới của mỗi hình thức..

Điểm xuất phát
Bán hàng

Nhà máy

Trung tâm
Các biện pháp
chú ý
Sản xuất ra
Kích thích việc mua
sản phẩm
sắm
theo chủ ý của

Mục tiêu
Tăng lợi
nhuận nhờ
tăng lượng

Marketing

Thị trường
mục tiêu- lấy
nhu cầu và
mong muốn
của khách
hàng làm xuất
phá...
Đ c ng Marketing ươ
Đ S 1
Câu 1.Trình bày khái ni m marketing?Sonh marketing và bán hàng?
Tr l i:
Marketinh quá trình làm vi c v i th tr ng đ th c hi n các cu c trao đ i nh n th a mãn ườ
nh ng nhu c u và mong mu n c a con ng i.Cũng có th hi u,Marketing là m t d ng ho t đ ng c a ườ
con ng i(bao g m c t ch c) nh m th a mãn các nhu c u và mong mu n tng qua trao đ i.ườ
VD:vi c gi i thi u m t s n ph m nào đó t c là b n đang th c hi n quá trình marketing.m c đích c a
ban là gi i thi u đ ng i tiêu dùng bi t đ n s n ph m c a b n s ng s n ph m c a b n. ườ ế ế
So sánh Marketing bán hàng.
Quan đi m kinh doanh theo cách th c marketing
Quan đi m này kh ng đ nh chìa khóa đ đ t đ c nh ng m c tiêu trong kinh doanh c a doanh nghi p ượ
ph i xác đ nh đúng nh ng nhu c u và mong mu n c a th tr ng m c tiêu (kch hàng) t đó tìm m i ườ
cách đ m b o s th a mãn nhu c u và mong mu n đó b ng nh ng ph ng th c có u th h n so v i ươ ư ế ơ
đ i th c nh tranh. nghĩa Marketing h ng các nhà qu n tr doanh nghi p vào vi c tr l i hai ướ
câu h i :
(1) Li u s s n ph m doanh nghi p s n xu t ra th tr ng c n - tiêu th h t hay không? ư ế
(2) Giá doanh nghi p đ nh n, ng i tiêu ng đ ti n đ mua hay không? ườ
Kinh doanh theo ch th c Marketing t c đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
h ng theo th tr ng, bi t l y th tr ng - nhu c u và c mu n c a kch hàng làm ch d a v ngướ ườ ế ườ ư
ch c nh t cho m i quy t đ nh kinh doanh. ế
Quan đi m kinh doanh theo cách th c n hàng
Quan đi my cho r ng ng i tiêu dùng r t b o th do đó h s c ỳ hay thái đ ng n ng i, ch n ư
ch trong vi c mua s m hàng hóa. v y đ thành công, doanh nghi p t p trung m i ngu n l c và
s c g ng vào vi c tc đ y tiêu th s n ph m, ph i t ch c nhi u đ t khuy n mãi, ph i t o ra các ế
c a hàng hi n đ i, ph i hu n luy n đ c đ i ngũ nhân viên bán hàng bi t lôi o thuy t ph c ượ ế ế
khách hàng nhanh chóng v t qua tr ng i v tâm b ng b t c cách th c nào... th bán đ cượ ế ượ
nhi u hàng thu đ c nhi u ti n t phía khách hàng tiêu chu n đ đánh giá ch t l ng hi u ượ ượ
qu kinh doanh
th so sánh Marketing v i vi cn hàng d a trên 4 tiêu chí sau: đi m xu t phát, trung tâm chú ý,
các bi n pháp th c hi n, và m c tiêu đ t t i c a m i hình th c..
Đi m xu t pt Trung tâm
chú ý
c bi n pp M c tiêu
Bán hàng Nmáy S n xu t ra
s n ph m
theo ch ý c a
ch thích vi c mua
s m
Tăng l i
nhu n nh
tăng l ngượ
MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MARKETING - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MARKETING 9 10 967