Ktl-icon-tai-lieu

MARKETING

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI MARKETING NÂNG CAO
Câu 1 : Vai trò của Marketing trong hoaṭ động kinh doanh ngày nay :
Marketing ngày nay đóng một vai trò trung tâm trong việc dịch chuyển thông tin khách hàng thành các sản
phẩm, dịch vụ mới và sau đó định vị những sản phẩm này trên thị trường.
Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị
trường. Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu
cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.
_ Tố i đa hóa tiêu thụ hàng hóa : Việc xác lập mục tiêu này của marketing dựa trên một giả định là khi con
người càng mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn thì họ càng cảm thẩy hạnh phúc hơn. Những người làm marketing
cho rằng marketing tạo điều kiện dễ dàng và kích thích tiêu dùng tối đa, nhờ đó sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo ra
nhiều công ăn việc làm và đem lại sự thịnh vượng tối đa. Theo quan điểm này thì “ càng nhiều càng tốt ”.Tuy
nhiên nhiều người tỏ ra nghi ngờ luận điểm tiêu dùng càng tăng có nghĩa là con người càng hạnh phúc hơn.
_ Tố i đa hóa mức độ hài lòng của khách hàng : Theo quan điểm marketing, doanh nghiệp chỉ có thể thành đạt
các mục tiêu kinh doanh của mình dựa trên những nỗ lực nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng. Nhưng
trên thực tế,việc gia tăng sự thỏa mãn của khác hàng luôn gặp phải những trở ngại khó vượt qua do bị chi phối
bởi nhiều yếu tố tác động trái chiều nhau. Với nguồn lực giới hạn, mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh
phải cố gắng sử dụng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của các nhóm lợi ích khác nhau và việc gia tăng sự thỏa mãn
của nhóm người này có thể làm phương hại đến lợi ích của nhóm người khác. Ngoài ra, việc gia tăng lợi ích của
người tiêu dùng đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí trên cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực,
điều mà không phải bao giờ cũng có thể thực hiện được.
_ Tố i đa hóa sự lựa chọn : Mục tiêu này được đưa ra nhằm gia tăng sự đa dạng của sản phẩm và khả năng lựa
chọn của người mua với hàm ý rằng người tiêu dùng có nhiều khả năng hơn để lựa chọn, do đó họ có thể tìm
mua đúng loại hàng nào thỏa mãn được ước muốn của họ, làm cho họ cảm thấy hài lòng nhất. Tuy nhiên, ở đây
vẫn có vấn đề là giá thành của món hàng có thể tăng lên, phải mất nhiều thời gian hơn để khảo sát, đánh giá các
loại sản phẩm cạnh tranh trước khi đi đến một quyết định mua. Và có nhất thiết số loại sản phẩm nhiều hơn sẽ
làm tăng khả năng lựa ...
ÔN THI MARKETING NÂNG CAO
Câu 1 : 




:
t vai trò trung tâm trong vic dch chuyn thông tin khách hàng thành các sn
phm, dch v mnh v nhng sn phm này trên th ng.
Marketing quy  u phi s kt ni các ho ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip vi th
m bo cho hong kinh doanh ca doanh nghing theo th ng, bit ly th ng, nhu
cc mun ca khách hàng làm ch da vng chc nht cho mi quynh kinh doanh.
_ 




: Vic xác lp mc tiêu y ca marketing da trên mt gi nh khi con
i càng mua sm tiêu dùng nhi càng cm thy h Nhi làm marketing
cho rng marketing tu kin d dàng kích thích tiêu dùng t  y sn xut, to ra
nhi li s thng tm này thì u càng tTuy
nhiên nhiu ni t ra nghi ng lu i càng h
_ 








 : m marketing, doanh nghip ch có th t
các mc tiêu kinh doanh ca mình da trên nhng n lc nh tha mãn ca khách 
trên thc t,vi tha mãn ca khác hàng luôn gp phi nhng tr ngt qua do b chi phi
bi nhiu yu t ng trái chiu nhau. Vi ngun lc gii hn, mi doanh nghip trong quá trình kinh doanh
phi c gng s dng h ng yêu cu ca các nhóm li ích khác nhau vic gia  tha mãn
ci này có th n li ích ca nhóm i khác. Ngoài ra, vii ích ca
i hi doanh nghip phi b  nâng cao hiu qu s dng các ngun lc,
u mà không phi bao gi  thc hic.
_ 




: M ng ca sn phm kh  la
chn ci mua vi m ý ri tiêu dùng nhiu kh  la ch th tìm
i hàng nào thc mun ca h, làm cho h cm thy hài lòng nht. Tuy nhiên, 
vn có vgiá thành ca món hàng có th i mt nhiu th kh các
loi sn phm cn mt quynh mua. nht thit s loi sn phm nhi
 a chn thc t không? Mt s i cho rng hin nay trên th ng, mi loi hàng a
quá nhiu nhãn hiu,song gia chúng li quá ít s khác bii ta quá nhiu th
 la chn thì vic la chn s tr , công vic ca i làm marketing bit xác
nh các loi sn phm có cu trúc hp lý và khéo léo kt hp chúng trong mt danh mc sn phm nhm t
hi cho khách hàng có th chng gì h mong mu tha mãn nhu cu.
_ 
 

: t rt mnh m i vi lòng tin và kiu cách sng ci tiêu dùng.
th, h làm tho mãn nhu cu mong mun ci tiêu dùng, to ra
nhng sn phm và dch v vi mc giá c i tiêu dùng có th c.
Phm vi s dng marketing rt rn nhi,
d tr ng nhãn hiu, hong qun lý bán hàng, n dng, vn chuyn, trách
nhim xã hi, la chi tiêu dùng, hong bán s, bán la chn
i mua hàng công nghip, qung cáo, mi quan h hi, nghiên cu marketing, honh và bo hành
sn phm.
MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MARKETING - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MARKETING 9 10 547