Ktl-icon-tai-lieu

Marketing

Được đăng lên bởi phamhotravinh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1: NHAÄP MOÂN MARKETING
(Marketing introduction)
1. Söï ra ñôøi vaø quaù trình phaùt trieån cuûa marketing
2. Caùc khaùi nieäm marketing vaø baûn chaát cuûa noù
3. Vai troø vaø chöùc naêng cuûa marketing
4. Marketing vaän duïng trong doanh nghieäp
5. Phaân loaïi marketing
6. Traéc nghieäm kieåm tra vaø thöïc haønh
Th.S. DINH TIEN MINH

1

Theo Anh (Chò), ngöôøi laøm
marketing laø laøm gì ?

Th.S. DINH TIEN MINH

2

1

Theo Anh (Chò), ngöôøi baùn
haøng khaùc ngöôøi laøm
marketing ôû nhöõng ñieåm
naøo ?

Th.S. DINH TIEN MINH

3

Haõy traû lôøi Ñuùng hay Sai cho caùc
caâu döôùi ñaây:
1. Xeùt cho cuøng, keát quaû baùn haøng
ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùch nghó
chuù khoâng phaûi caùch laøm?
2. Tinh thaàn ñoàng ñoäi ñoùng vai troø
quan troïng nhaát trong hoaït
ñoäng baùn haøng ?

Th.S. DINH TIEN MINH

4

2

1.1. Söï ra ñôøi cuûa marketing
ª SXHH ra ñôøi keùo theo söï ra ñôøi vaø phaùt
trieån cuûa thò tröôøng.
ª Thò tröôøng xuaát hieän nhieàu moái quan heä
kinh teá, trong ñoù:
¾ Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua.
¾ Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi baùn.
Ö Caû hai ñeàu laø nhöõng moái quan heä maâu
thuaãn.
Th.S. DINH TIEN MINH

5

ª Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, caùc doanh nghieäp
tìm caùch giaûi quyeát maâu thuaãn ñoù:
¾ Toân troïng khaùch haøng:
“Baùn nhöõng thöù KH caàn”
“KH khoâng mua thì vui veû nhaän laïi”
“Phaûi bieát KH muoán gì”
¾ Thöïc hieän baùn haøng keøm quaø taëng.
¾ AÙp duïng nhieàu saùng kieán trong giao tieáp
vaø theo doõi khaùch haøng, baùn haøng.
Th.S. DINH TIEN MINH

6

3

Keát luaän:
	 Nguyeân nhaân saâu xa ñeå marketing ra ñôøi
vaø phaùt trieån laø ñeå giaûi quyeát caùc maâu thuaãn
cuûa neàn SXHH vaø nguyeân nhaân tröïc tieáp laø
ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên phöùc taïp trong
quaù trình tieâu thuï h/hoùa.

Th.S. DINH TIEN MINH

7

ª Marketing baét nguoàn töø thuaät ngöõ tieáng Anh,
ñöôïc giaûng daïy ñaàu tieân vaøo naêm 1902 taïi Myõ.
ª Ñeán nhöõng naêm 50-60, marketing ñöôïc lan
truyeàn sang caùc nöôùc Taây AÂu vaø Nhaät Baûn.
ª Naêm 1968, boä moân marketing ñaàu tieân ñöôïc
thaønh laäp taïi Graj (Aùo).
ª Naêm 1969 taïi Ñöùc.

Th.S. DINH TIEN MINH

8

4

ª Giai ñoaïn töø khi ra ñôøi ñeán tröôùc CTTG II:
Marketing coå ñieån hay truyeàn thoáng. Noù chæ
giôùi haïn trong lónh vöïc thöông maïi.
ª Giai ñoaïn töø sau CTTG II: Marketing hieän
ñaïi. Söï phaùt trieån cuûa KHKT laøm cho SXHH
phaùt trieån nhanh Ö HH dö thöøa Ö Caïnh tranh
gay gaét, ngöôøi tieâu duøng cuõng khoù tính hôn Ö
AÙp duïng nhieàu bieän phaùp.
ª Nhô...
1
Th.S. DINH TIEN MINH 1
CHÖÔNG 1: NHAÄP MOÂN MARKETING
(Marketing introduction)
1. Söï ra ñôøi vaø quaù trình phaùt trieån cuûa marketing
2. Caùc khaùi nieäm marketing vaø baûn chaát cuûa noù
3. Vai troø vaø chöùc naêng cuûa marketing
4. Marketing vaän duïng trong doanh nghieäp
5. Phaân loaïi marketing
6. Traéc nghieäm kieåm tra vaø thöïc haønh
Th.S. DINH TIEN MINH 2
Theo Anh (Chò), ngöôøi laøm
marketing laø laøm gì ?
Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing - Người đăng: phamhotravinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Marketing 9 10 983