Ktl-icon-tai-lieu

marketing bất động sản

Được đăng lên bởi donan120
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Marketing bất động sản
Cho đến giờ, chiến lược tiếp thị tốt nhất đến người mua bất động sản là thông qua
đại lý bán hàng có hiểu biết, thân thiện. Nếu bạn, với tư cách là chủ bất động sản,
có những đặc tính như thế thì việc bạn làm đại lý bán hàng hoặc một nhà môi giới
có khả năng và có thể công hiến nhiệt huyết cho sản phẩm.

1. Cách thức tiếp thị bất động sản
Có rất nhiều cách thức tiếp thị cho bất động sản cần bán, qua đây chúng ta sẽ
nghiên cứu về một trong những cách thức tiếp thị rất hiệu quả trong thực tế liên
quan đến bất động sản.
Cách thức tiếp thị tiếng "xèo xèo"
Đây là một cách thức xuất phát từ người Trung Quốc. Họ dọn món thịt bò hoặc hải
sản trong một cái xoong sắt nhỏ có cán nóng hổi, kêu xèo xèo hấp dẫn đến nỗi
khiến khách hàng chảy nước miếng và những ai nghe những âm thanh đó cũng bị
tác động tương tự. Món ăn trở nên ngoan miệng hơn chỉ vì tiếng xèo xèo đó. Quan
niệm này cũng áp dụng cho lĩnh vực bất động sản. Khách hàng có nhiều lựa chọn
trước khi quyết định mua một bất động sản nào đó và bất động sản của bạn có
nhiều đặc điểm tương tự với bất động sản của đối thủ. Bạn phải tìm cách làm cho
bất động sản của bạn trông thật tuyệt vời hơn hẳn một món hàng tương tự bằng
cách truyền đạt một cách hiệu quả đến khách hàng tiềm năng độc đáo và nổi trội
của sản phẩm.
Bạn có thể lập một danh sách tất cả các đặc điểm về bất động sản của bạn mà bạn
cho là khác biệt so với đối thủ. Thậm chí bạn có thể thiết kế một tờ rơi quảng cáo
bắt mắt để đưa cho khách hàng tiềm năng, trong đó, những đặc điểm đó được mô
tả chi tiết. Khi trưng bày bất động sản, đây là những yêu tố bạn muốn làm nỗi bật
và nhấn mạnh. Hãy đảm bảo rằng tất cả những ai nhìn thấy ngôi nhà đều nhìn thấy

những đặc điểm này. Ví dụ, nếu bạn thuê một người thiết kế phong cảnh cho ngôi
nhà của bạn, thì bạn có thể đưa họ đi xem qua ngôi nhà và đưa cho họ một bông
hoa vừa được hái trong vườn để làm nổi bật khía cạnh hấp dẫn của ngôi nhà bạn.
Vậy làm thế nào để làm nổi bật vị trí ngôi nhà bạn?
Mỗi một bất động sản đều đặc biệt và có địa điểm cụ thể trong đó có cả mặt tích
cực và mặt tiêu cực. Theo tôi, bạn nên chuẩn bị một danh sách chi tiết bao gồm cả
hai mặt này và soạn sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi mà khách hàng của bạn
có thể hỏi, trong đó nêu bật những điểm tích cực, giảm đến mức tối thiểu những
mặt tiêu cực. Ví dụ, Bạn nên nêu rõ việc căn nhà của bạn ở gần khu bến xe công
cộng. Trong tài liệu bạn nên nói rõ "cách ba khu nhà" hoặc "cách vài bước chân"
hoặc "cách ga xe lửa khoảng 10...
Marketing bt động sn
Cho đến gi, chiến lược tiếp th tt nht đến người mua bt động sn là thông qua
đại lý bán hàng có hiu biết, thân thin. Nếu bn, vi tư cách là ch bt động sn,
có nhng đặc tính như thế thì vic bn làm đại lý bán hàng hoc mt nhà môi gii
có kh năng và có th công hiến nhit huyết cho sn phm.
1. Cách thc tiếp th bt động s
n
Có rt nhiu cách thc tiếp th cho bt động sn cn bán, qua đây chúng ta s
nghiên cu v mt trong nhng cách thc tiếp th rt hiu qu trong thc tế liên
quan đến bt động sn.
Cách thc tiếp th tiếng "xèo xèo"
Đây là mt cách thc xut phát t người Trung Quc. H dn món tht bò hoc hi
sn trong mt cái xoong st nh
có cán nóng hi, kêu xèo xèo hp dn đến ni
khiến khách hàng chy nước miếng và nhng ai nghe nhng âm thanh đó cũng b
tác động tương t. Món ăn tr nên ngoan ming hơn ch vì tiếng xèo xèo đó. Quan
nim này cũng áp dng cho lĩnh vc bt động sn. Khách hàng có nhiu la chn
trước khi quyết định mua mt bt động sn nào đó và bt động sn ca bn có
nhiu đặc đim tương t vi bt động sn ca đối th. Bn phi tìm cách làm cho
bt động sn ca bn trông tht tuyt vi hơn hn mt món hàng tương t bng
cách truyn đạt mt cách hiu qu đến khách hàng tim năng độc đáo và ni tri
ca sn phm.
Bn có th lp m
t danh sách tt c các đặc đim v bt động sn ca bn mà bn
cho là khác bit so vi đối th. Thm chí bn có th thiết kế mt t rơi qung cáo
bt mt để đưa cho khách hàng tim năng, trong đó, nhng đặc đim đó được mô
t chi tiết. Khi trưng bày bt động sn, đây là nhng yêu t bn mu
n làm ni bt
và nhn mnh. Hãy đảm bo rng tt c nhng ai nhìn thy ngôi nhà đều nhìn thy
marketing bất động sản - Trang 2
marketing bất động sản - Người đăng: donan120
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
marketing bất động sản 9 10 875