Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M4*/DCHP-BGH/09-08

ĐỀ CƢƠNG TÍN CHỈ

MARKETING CĂN BẢN
MSMH: …………
1. Quy cách học phần (course specification)
Quy cách bao gồm các thông số sau:
Tên môn học: Marketing căn bản
Mã số môn học (MSMH): ……..
Quy cách:
Tổng Số tín
số
chỉ
Lý thuyết ứng dụng
tiết
Lý thuyết
Phim, ảnh
ứng dụng
minh hoạ

3

45

Thực hành

Bài tập

Kiến tập

Thực
hành

Tự học

Bài tập Thảo
ứng
luận
dụng

Bài tập
môn học

Tự học

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

45%

5%

5%

25%

5%

15%

*

20.5

2

2

11.5

2

7

30

60

Sỉ số tối đa để giảng trên lớp là 60. Số giờ giảng lý thuyết là 22.5 tiết {(1)+(2)~50% thời
lượng của môn học { (3)+(4)+(5) + (6)= 22.5 tiết~50% là thực hành. Ngoài ra trong 90
tiết tự học có: 30 tiết là bài tập theo môn học, còn 60 tiết là SV phải chuẩn bị bài ở nhà
khi lên lớp
Phương thức thi:


Vừa tự luận vừa trắc nghiệm

2. Liên hệ với môn học khác
Môn học sau: Kỹ thuật quảng cáo và khuyến mãi; Nghiệp vụ bán hàng, Quan hệ công
chúng, Nghiên cứu Marketing
3. Tóm tắt nội dung môn học (Mô tả -course description)
- Môn học này giới thiệu những khái niệm cơ bản về hoạt động marketing, các quan
điểm marketing hiện đại, phân loại khách hàng để tìm ra thị trường mục tiêu của mình, tìm
hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong từng thị trường.
- Môn học sẽ cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách sản phẩm,
giá cả, phân phối và hoạt động tuyên truyền cổ động để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu
dùng.
Môn học này gồm 6 chương:
Bài mở đầu: Giới thiệu đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing
1

Chương 2: Thị trường trong hoạt động Marketing
Chương 3: Chính sách sản phẩm
Chương 4: Chính sách giá cả
Chương 5: Chính sách Phân phối
Chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp
4. Mục tiêu của môn học (course objectives)
4.1. Về kiến thức
- Trình bày được định nghĩa và đặc điểm của Marketing theo quan điểm hiện đại.
- Biết phân đoạn thị trường theo nhiều tiêu thức khác nhau cũng như nắm bắt được
hành vi mua hàng của người tiêu dùng trong thị trường
- Lập được phiếu điều tra khách hàng, sử dụng hợp lý câu hỏi đóng và câu hỏi mở
- Nắm bắt và phân tích được mô hình và đặc trưng các giai đoạn của chu kỳ sống
sản phẩm; mô tả được cấu tạo sản phẩm theo quan điểm Marketing, qua đó đưa ra được
những chính sách sản phẩm hiệu quả
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp, nắm
được các phương pháp định giá cơ bản và các chính sách định giá cho sản phẩm mới.
- Nhận thức được một cách khái qu...
1
ĐỀ CƢƠNG TÍN CHỈ
MARKETING CĂN BẢN
MSMH: …………
1. Quy cách học phần (course specification)
Quy cách bao gồm các thông số sau:
Tên môn học: Marketing căn bản
Mã số môn học (MSMH): ……..
Quy cách:
Tổng
số
tiết
Số tín
chỉ
Lý thuyết ứng dụng
Thc hành
Bài tập
T học
Lý thuyết
ứng dụng
(1)
Phim, ảnh
minh hoạ
(2)
Kiến tập
(3)
Thảo
luận
(6)
Bài tập
môn học
(7)
T học
(8)
45%
5%
5%
15%
*
45
3
20.5
2
2
7
30
60
Sỉ số tối đa để giảng trên lớp 60. Số giờ giảng lý thuyết22.5 tiết {(1)+(2)~50% thời
lượng của môn học { (3)+(4)+(5) + (6)= 22.5 tiết~50% thực hành. Ngoài ra trong 90
tiết tự học có: 30 tiết là bài tập theo môn học, còn 60 tiết SV phải chuẩn bị bài nhà
khi lên lớp
Phương thức thi:
Vừa tự luận vừa trắc nghiệm
2. Liên hệ với môn học khác
Môn học sau: Kthuật quảng cáo khuyến mãi; Nghiệp vụ n ng, Quan hcông
chúng, Nghiên cứu Marketing
3. Tóm tắt nội dung môn học (Mô tả -course description)
- Môn học này giới thiệu những khái niệm bản về hoạt động marketing, các quan
điểm marketing hiện đại, phân loại khách hàng để tìm ra thị trường mục tiêu của mình, tìm
hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong từng thị trường.
- Môn học sẽ cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách sản phẩm,
giá cả, phân phối hoạt động tuyên truyền cổ động để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu
dùng.
Môn học này gồm 6 chương:
Bài mở đầu: Giới thiệu đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing
M4*/DCHP-BGH/09-08
Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing căn bản - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Marketing căn bản 9 10 151