Ktl-icon-tai-lieu

marketing căn bản

Được đăng lên bởi ngohang712
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN MARKETING CĂN BẢN
Đề 1 :
Câu 1 (4,5 điểm): Chọn phương án trả lời đúng nhất (Không cần chép lại câu hỏi. Các
câu Đúng/Sai không cần giải thích)
1.Làm việc với phóng viên để viết một bài báo hay về công ty của bạn là một ví dụ về
hoạt động:
a.Quan hệ công chúng
b.Bán hàng cá nhân
c.Quảng cáo
d.Xúc tiến hỗn hợp
2.Hãng mỹ phẩm Revlon nhận ra rằng khi một người phụ nữ mua một thỏi son thì người
đó không chỉ đơn thuần là mua màu của son mà còn mua niềm hy vọng. Hãng mỹ phẩm
này đã nhận ra cấp độ nào trong các cấp độ cấu thành sản phẩm sau đây:
a.Sản phẩm hiện thực
b.Những lợi ích cốt lõi
c.Sản phẩm tiện lợi
d.Sản phẩm bổ sung
3.Một sản phẩm đang ở giai đoạn Bão hòa nên sử dụng kiểu quảng cáo theo mục tiêu:
a.Thuyết phục
b.So sánh
c.Thông tin
d.Nhắc nhở
4.Câu nào sau đây là đúng khi phát biểu về Định vị:
a.Không phải tất cả các sản phẩm đều tạo được điểm khác biệt
b.Mục tiêu cuối cùng của định vị là thành công trong việc tạo ra điểm khác biệt nổi trội
của sản phẩm trong tâm trí khách hàng
c.Doanh nghiệp cần khuếch trương tất cả những điểm khác biệt trong sản phẩm của mình
d.Không nên tiến hành tái định vị cho bất cứ sản phẩm nào
5.Ưu điểm của việc chủ động giảm giá bán sản phẩm là:
a.Củng cố hình ảnh của doanh nghiệp
b.Giảm nguy cơ mất khách hàng
c.Cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp
d.Tẩt cả những điều nêu trên
6.Trong quá trình phát triển của marketing, giai đoạn đầu tiên các marketer áp dụng quan
điểm:
a.Tập trung vào bán hàng
b.Tập trung vào sản xuất
c.Tập trung vào sản phẩm
d.Tập trung vào thị phần

7.Một hãng dẫn dầu thị trường (hãng có thị phần lớn nhất) có thể phản ứng với việc giảm
giá của đối thủ cạnh tranh bằng cách:
a.Duy trì mức giá
b.Giảm giá theo
c.Tăng giá và tăng cường các chính sách marketing khác
d.Tung ra một “nhãn hiệu tấn công”
8.Quyết định nên thu thập số liệu bằng phỏng vấn qua thư tín, qua điện thoại hay phỏng
vấn trực tiếp cá nhân là thuộc bước nào sau đây trong quá trình nghiên cứu marketing?
a.Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
b.Lập kế hoạch nghiên cứu
c.Tiến hành thu thập dữ liệu
d.Phân tích dữ liệu thu thập được
9.Câu nói nào dưới đây thể hiện đúng nhất triết lý kinh doanh theo định hướng
marketing?
a.Chúng ta đang cố gắng bán cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo
b.Khách hàng đang cần sản phẩm X, hãy sản xuất và bán cho khách hàng sản phẩm đó
c.Chi phí đầu vào cho sản phẩm Y đang rất cao, hãy tìm cách tiết kiệm để bán Y với giá
rẻ hơn
d.Doanh số bán đang suy giảm, hãy tập trung mọi ngu...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN MARKETING CĂN BẢN

 !"#$#%&#'(#
#)*+,"#$-#
(./01#023040567/78+90#"9#:+7&/60-;<0
8&6
+(=+1#"#
7(>/#
#(=#8
;(?#5@A
B(CDEFGH08I+J,6<K+6'L8M
3,"#N$/+/#:+L8/#O+90(CDEF
/9DI+# 6/88### 6# /LFL+9
+(*F1P#
7(QKA-##RS
#(*F1A
;(*F7TL
U(V6LF+W+8&>D8O+4LX;<,Y#8H8<#4
+(Z95<#
7(*8L
#(Z"
;(Q[#W
(/8L+9/,70\0\
+(!" ###LF&8A#,#71
7(V<#4#R#]#:+\0\//#"801#&8+,#71T6
#:+LF8-,#/
#(^8+1#$,5# #K,#718LF#:+M
;(!"45/\0\#87 #_LF/8
(`#:+01##:67LF/
+(:#RM#:+;8+1
7(a9# ,#/
#(1MM/#-#:+;8+1
;(ZF#K44
b(Z8YM#:++,H+8&$4##+,HH;<Y+

+(ZI0/87/
7(ZI0/8Lc 
#(ZI0/8LF
;(ZI0/8\$
marketing căn bản - Trang 2
marketing căn bản - Người đăng: ngohang712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
marketing căn bản 9 10 501