Ktl-icon-tai-lieu

marketing chương 4

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4 + 5
ĐO LƯỜNG VÀ
THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI

MỤC TIÊU
• Đo lường trong nghiên cứu
- Đo lường khái niệm/phức hợp (Scale
measures)
- Thang điểm đo lường (Scale points or rating
scales)
• Thiết kế bản câu hỏi
- Yêu cầu bản câu hỏi
- Tiến trình thiết kế bản câu hỏi

ĐO LƯỜNG TRONG
NGHIÊN CỨU
•

Đo lường khái niệm/phức hợp (đặc điểm đối tượng)
(Scale Measures): triển khai khái niệm/phức hợp thành
những sự kiện (chỉ báo) có thể quan sát được.
Khái niệm: tập hợp ý nghĩa, đặc điểm gắn liền với một đối
tượng, sự vật, sự kiện…
Phức hợp: khái niệm trừu tượng và phức tạp, gồm nhiều chỉ
báo (item) đo lường có mối liên hệ với nhau.
• Thang điểm đo lường (trả lời) (Scale Points):
Là tiến trình phân bổ các con số hoặc điểm số chính xác cho
các đặc điểm của một đối tượng theo các nguyên tắc
nhất định nhằm thể hiện số lượng hay mức độ đặc tính
của đối tượng
 Phân bổ con số cho các đặc điểm (tiêu thức) khác nhau
của khái niệm/phức hợp .

ĐO LƯỜNG KHÁI NIỆM/PHỨC HỢP
• Định nghĩa từ điển
• Định nghĩa tác nghiệp

ĐỊNH NGHĨA TỪ ĐIỂN VÀ ĐỊNH
NGHĨA TÁC NGHIỆP
• Định nghĩa từ điển: Bản
chất lý thuyết của khái
niệm
• Định nghĩa tác nghiệp:
Chỉ ra các hoạt động hoặc
các tác nghiệp cần thiết để
đo lường khái niệm Ý
nghĩa khái niệm (sự kiện
thực tiễn quan sát được)

Khái niệm

Định nghĩa từ
điển

Định nghĩa tác nghiệp

Sự lôi cuốn với
loại sản phẩm
(Product
Involvement)

Sự trải nghiệm
tâm lí của người
tiêu dùng có
động cơ: háo
hức, quan tâm,
lo lắng, say mê
và cam kết với
một loại sản
phẩm

- Tầm quan trọng cảm
nhận về loại sản phẩm
-- Tầm quan trọng về
hậu quả về việc lựa chọn
sai
- Xác suất của việc lựa
chọn sai
-Giá trị hưởng thụ
(hedodic value) của loại
sản phẩm
- Giá trị biểu tượng của
loại sản phẩm

THANG ĐO PHỨC HỢP
• Tập hợp đa chỉ báo (multi-items) (có mối
liên hệ với nhau) gắn liền với đặc điểm hay
ý nghĩa của một đối tượng

THANG ĐO PHỨC HỢP
‘’THÁI ĐỘ’’
• Thái độ là phản ứng
thuận lợi/bất lợi đối
với một sự vật, hiện
tượng.

THANG ĐO
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO
• Tôi cho rằng quảng cáo này là đáng tin cậy
• Tôi cho rằng quảng cáo này có sức thuyết
phục
• Tôi cho rằng quảng cáo này là hay
• Tôi cho rằng quảng cáo này là hấp dẫn
• Tôi thích quảng cáo này

THANG ĐO HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
APPLE COMPUTER
•
•
•
•
•
•
•

Thân thiện
Có tính giáo dục
Vui vẻ
Sành điệu
Đổi mới
Sáng tạo
Macintosh

TIÊU CHUẨN THANG ĐO PHỨC HỢP
• Tính hiệu lực (validity)(Đo lường chính xác biến số hay không?)
+ Tính hiệu lực bề mặt: Sử dụng các kĩ thuật phân tích nội dung để xem xét việc
đo lườn...
CHƯƠNG 4 + 5
ĐO LƯỜNG VÀ
THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI
marketing chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing chương 4 - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
marketing chương 4 9 10 386