Ktl-icon-tai-lieu

marketing chương 6

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6

CHỌN MẪU

MỤC TIÊU
• Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu
• Lí do chọn mẫu
• Sai số do lấy mẫu và do không lấy mẫu (sai
số hệ thống)
• Tiến trình chọn mẫu

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ
CHỌN MẪU
•

Chọn mẫu (sampling): Tiến trình chọn một số phần tử
trong tổng thể và rút ra kết luận cho toàn bộ tổng thể.
Mục đích giúp nhà nghiên cứu có thể dự đoán những đặc
điểm không thể biết được của tổng thể
•
Mẫu (sample): là một phần của tổng thể
•
Tổng thể (population): bất kì nhóm đầy đủ nào gồm con
người, công ty, cửa hàng, sinh viên, quảng cáo,...có cùng
một số đặc tính cần nghiên cứu.
•
Phần tử (population elements): một thành tố trong tổng
thể.
•
Điều tra tổng thể (census): điều tra tất cả các phần tử
trong tổng thể. (Điều tra dân số).

CÁC LÝ DO PHẢI CHỌN
MẪU
• Chi phí thấp hơn
• Kết quả chính xác hơn (hạn chế lỗi hệ
thống)
• Tốc độ thu thập dữ liệu nhanh hơn
• Có sẵn của các phần tử chọn mẫu

SAI SỐ DO CHỌN MẪU VÀ
KHÔNG DO CHỌN MẪU
• Sai số chọn mẫu là sự chênh lệch giữa kết quả của một điều tra chọn
mẫu và kết quả từ một điều tra tổng thể khi sử dụng cùng một tiến
trình. Sự dao động thống kê xảy ra khi sự thay đổi cơ hội lựa chọn của
các phần tử cho một mẫu
- Sai số từ cơ sở chọn mẫu và việc chọn mẫu từ cơ sở sự khác nhau
giữa giá trị thực của tổng thể và giá trị của mẫu.
- Chọn mẫu ngẫu nhiên có sai số chọn mẫu nhỏ hơn sai số chọn mẫu phi
ngẫu nhiên
• Sai số không do chọn mẫu (sai số hệ thống) xuất phát từ một số khía
cạnh không hoàn hảo của thiết kế nghiên cứu dẫn đến sai số do trả lời
hoặc xuất phát từ một số lỗi trong thực hiện nghiên cứu; sai số xuất
phát từ những nguồn như: sai lệch đặc điểm mẫu, lỗi trong ghi lại câu
trả lời, và việc không trả lời từ các cá nhân không tương tác hay từ
chối tham gia.

TIẾN TRÌNH CHỌN MẪU
Xác định tổng thể mục tiêu

Xác định khung lấy mẫu

Xác định phương pháp
chọn mẫu
Xác định qui mô mẫu

Tổ chức thực hiện chọn mẫu

XÁC ĐỊNH TỔNG THỂ
MỤC TIÊU
• Đối tượng mục tiêu cần nghiên cứu
• Đối tượng cung cấp thông tin chính xác liên
quan đến đối tượng mục tiêu (có thể là
đối tượng mục tiêu hoặc không).
Ví dụ: Nghiên cứu chính sách trả lương cho
lái xe của các công ty taxi tại Đà Nẵng
-

Tổng thể mục tiêu: các công ty taxi tại Đà Nẵng
Đối tượng cung cấp thông tin: trưởng phòng nhân sự của các công ty
này.

XÁC ĐINH KHUNG LẤY MẪU
• Danh sách các thành viên tổng thể được sử dụng để chọn
mẫu (working population)
• Khoảng cách giữa tổng thể và cơ sở chọn mẫu chính là
nguồn tiềm tàng cho các lỗi của chọn mẫu: phần tử chọn
mẫu ...
CHƯƠNG 6
CHỌN MẪU
marketing chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing chương 6 - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
marketing chương 6 9 10 671