Ktl-icon-tai-lieu

Marketing Philip Kotler

Được đăng lên bởi nhut-siu
Số trang: 672 trang   |   Lượt xem: 8800 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phần I
Tổng quan về thƣơng mại quốc tế

1. Nguồn gốc của Marketing quốc tế : Cơ hội và thách thức
Minh hoạ về Marketing : Sự phát sinh việc đa quốc tịch hoá các tập đoàn.
Khác nhiều công ty của Mỹ, không chủ đích hoạt động kinh doanh ở nƣớc ngoài,
Beatrice Foods – một công ty thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng lớn thứ 2 ở Mỹ đã tự nhận
mình là một doanh nghiệp quốc tế mà trong đó Mỹ là một trong các thị trƣờng công ty đang
hoạt động. Mong muốn trở thành công ty đứng đầu thế giới nhƣ tập đoàn Nestle.A của Thụy
Sĩ. Công ty Beatrice đã nhận ra điều tất yếu rằng nếu là một pháp nhân Mỹ hoạt động theo
luật pháp Mỹ thì sẽ bị giới hạn hoạt động và gặp những khó khăn về thuế. Công ty này đã từ
bỏ quốc tịch Mỹ bằng việc chuyển trụ sở đăng ký sang quốc gia khác, mặc dù trụ sở chính
vẫn ở Chicago. Từ “foods” trong tên của tập đoàn này trƣớc đây nhằm ngụ ý Beatrice Foods
là một công ty Mỹ có thể sẽ đƣợc loại bỏ. Mục tiêu của công ty Beatrice trong 10 năm tới là
tăng doanh thu trên thị trƣờng quốc tế từ 23% so với tồng doanh thu lên 40%.
Trƣờng hợp của công ty Beatrice đã nêu lên tầm quan trọng của marketing quốc tế và
sự mong muốn chuyển đổi từ công ty quốc gia thành công ty đa quốc gia. Khi cạnh tranh
quốc tế ngày càng trở nên mạnh mẽ thì các công ty nếu không có khuynh hƣớng quốc tế hoá
kịp thời sẽ gặp nhũng ảnh hƣởng bất lợi. Một doanh nghiệp khôn ngoan phải có tâm lý
quyết đoán và cái nhìn tiến bộ, linh hoạt về thị trƣờng thế giới hơn là chỉ phản ứng hay tự
vệ. Theo đó mà các vấn đề có thể gặp phải sẽ đƣợc chuyển thành những thử thách hay cơ
hội.
Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các
nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trƣờng toàn cầu. Cuốn
sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới. Mở
rộng hơn là sự đánh giá tầm ảnh hƣởng của các nền văn minh khác nhau trên thế giới tới
quá trình marketing quốc tế. Sách đƣa ra quan niệm rõ ràng, đầy đủ về các khái niệm và vấn
đề cơ bản trong thƣơng mại quốc tế nói chung và marketing quốc tế nói riêng. Cuối cùng,
sách sâu chuỗi các khái niệm và kĩ năng marketing căn bản thành một hệ thống nằm trong
thế giới thƣơng mại, gắn kết trực tiếp chúng với các quyết định marketing quốc tế mà trọng
tầm là sự hợp tác trong marketing.

Sách tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết. Cụ thể là phần 1 và 2 đƣa ra cái nhìn tổng quát
về thƣơng mại thế giới và môi trƣờng kinh doanh trên thị trƣờng thế giới. Phần 3 tập trung
vào việc lập...
Phần I
Tổng quan về thƣơng mại quốc tế
1. Nguồn gốc của Marketing quốc tế : Cơ hội và thách thức
Minh hoạ về Marketing : Sự phát sinh việc đa quốc tịch hoá các tập đoàn.
Khác nhiều công ty của Mỹ, không chủ đích hoạt động kinh doanh nƣớc ngoài,
Beatrice Foods một công ty thực phẩm sản phẩm tiêu dùng lớn thứ 2 Mỹ đã tự nhận
mình một doanh nghiệp quốc tế trong đó Mỹ một trong các thị trƣờng công ty đang
hoạt động. Mong muốn trở thành công ty đứng đầu thế giới nhƣ tập đoàn Nestle.A của Thụy
Sĩ. Công ty Beatrice đã nhận ra điều tất yếu rằng nếu một pháp nhân Mhoạt động theo
luật pháp Mỹ thì sẽ bị giới hạn hoạt động gặp những khó khăn về thuế. Công ty này đã từ
bỏ quốc tịch Mbằng việc chuyển trụ sở đăng sang quốc gia khác, mặc trụ sở chính
vẫn ở Chicago. Từ “foods” trong tên của tập đoàn này trƣớc đây nhằm ngụ ý Beatrice Foods
một công ty Mỹ có thể sẽ đƣợc loại bỏ. Mục tiêu của công ty Beatrice trong 10 năm tới là
tăng doanh thu trên thị trƣờng quốc tế từ 23% so với tồng doanh thu lên 40%.
Trƣờng hợp của công ty Beatrice đã nêu lên tầm quan trọng của marketing quốc tế và
sự mong muốn chuyển đổi từ công ty quốc gia thành công ty đa quốc gia. Khi cạnh tranh
quốc tế ngày càng trở nên mạnh mẽ thì các công ty nếu không có khuynh hƣng quốc tế hoá
kịp thời sẽ gặp nhũng ảnh ởng bất lợi. Một doanh nghiệp khôn ngoan phải tâm
quyết đoán i nhìn tiến bộ, linh hoạt về thị trƣờng thế giới hơn chỉ phản ứng hay tự
vệ. Theo đó các vấn đề thể gặp phải sđƣợc chuyển thành những thử thách hay
hội.
Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện kiểm soát các
nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các hội thtrƣờng toàn cầu. Cuốn
sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mđối với cả thế giới. M
rộng hơn sự đánh giá tầm ảnh hƣởng của các nền văn minh khác nhau trên thế giới tới
quá trình marketing quốc tế. Sách đƣa ra quan niệm rõ ràng, đầy đủ về các khái niệm và vấn
đề bản trong thƣơng mại quốc tế nói chung marketing quốc tế nói riêng. Cuối cùng,
sách sâu chuỗi các khái niệm năng marketing căn bản thành một hệ thống nằm trong
thế giới thƣơng mại, gắn kết trực tiếp chúng với các quyết định marketing quốc tế trọng
tầm là sự hợp tác trong marketing.
Marketing Philip Kotler - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing Philip Kotler - Người đăng: nhut-siu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
672 Vietnamese
Marketing Philip Kotler 9 10 123