Ktl-icon-tai-lieu

Marketing và kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MARKETING & KINH DOANH

I. Khung nội dung
1. Phần tin tức: Cung cấp các thông tin cập nhật các hoạt động marketing c ủa các công ty
trong và ngoài nước

Chia theo chuyên mục hoạt động: quảng cáo, design, truyền thông, nghiên cứu, s ản
phẩm, quan hệ khách hàng...

Chia theo ngành hoạt động: công nghiệp, nông nghi ệp, IT, du l ịch, v ăn hóa, tiêu
dùng...
Hiện tại thông tin này chủ yếu là thâu lượm từ các báo nhưng cần có sự chuyển đổi thành
thông tin marketing (nên có ít nhất một người chuyên n ắm theo từng ngành ho ặc m ột vài
ngành).
2. Chuyên đề hàng kì
Chuyên đề hàng kì bao gồm:

Lời tựa của ban biên tập (ngắn, nêu đủ ý về vấn đề)

Thảo luận: Cóp nhặt của các marketor, nc, người qu ản lí…về vấn đề nêu trong
chuyên đề (sử dụng một phần thông tin lưu trong box marketing)

Phỏng vấn một người nổi tiếng làm trong lĩnh vực hoặc một chuyên gia t ư v ấn, giáo
sư đầu ngành....

Bài viết về hoạt động của một trong các cty trong ngành, bài phân tích về ngành, bài
viết của một người làm trong ngành....

Các bài phân tích các khía cạnh của chuyên đề đó do dịch, người mời vi ết ho ặc c ộng
tác viên.
Chuyên đề sẽ được ban biên tập đưa ra tùy theo tình hình tài li ệu sẵn có hay tùy theo d ịp,
trào lưu quan tâm của thị trường...
3. Thị trường - Xu hướng tiêu dùng

Xu hướng tiêu dùng trong tháng: mức chi tiêu, các sản ph ẩm tập trung tiêu dùng,
sản phẩm mới trong tháng, một số xu hướng tiêu dùng sản ph ẩm mới trong n ước và
thế giới...

Một số cơ hội thị trường, ý tưởng kinh doanh hoặc cơ hội kinh doanh từ nh ững đặc
điểm đó.

Hướng dẫn về tìm kiếm thông tin sản phẩm, về doanh nghiệp

Các website về doanh nghiệp mới trong tháng
4. Chân trời kiến thức
Trao đổi về một vấn đề hiện tại của marketing nhằm cung cấp kiên th ức (ch ủ y ếu là ở m ức
nêu lí thuyết + một số ứng dụng tại các nước, nx cơ bản (sơ lược ở Việt Nam) (nếu có)
Marketing hiện đại: nói về các trào lưu marketing mới trên thế giới
 Chủ yếu là bài dich, bài viết thâu lượm.
5. Ngôn ngữ chuyên ngành marketing
Được thực hiện theo nội dung của chuyên đề, chủ yếu là các thu ật ngữ mới (tiếng Anh) d ịch
và giải thích bằng tiếng Việt.

6. Thông tin tuyển dụng (có thể làm việc với vietnamworks để đưa phần thông tin này
và/hoặc một vài sites).

Marketing

Kinh doanh

IT
(Có thể chỉ chọn marketing hoặc cả ba)
7. Vấn đề - giải pháp

Người đọc đặt câu hỏi liên quan đến marketing chúng ta sẽ có hướng dẫn sơ bộ (hiện
tại có thể trích lược trong các topic của box marketing để sử dụng một phần).

Câu hỏi cho ...
MARKETING & KINH DOANH
I. Khung n i dung
1. Ph n tin t c : Cung c p các thông tin c p nh t các ho t ng marketing c a các công ty đ
trong và ngoài n cướ
Chia theo chuyên m c ho t ng: qu ng cáo, design, truy n thông, nghiên c u, s n đ
ph m, quan h khách hàng...
Chia theo ngành ho t ng: công nghi p, nông nghi p, IT, du l ch, v n hóa, tiêu độ ă
dùng...
Hi n t i thông tin này ch y u thâu l m t các báo nh ng c n s chuy n i thành ế ượ ư đổ
thông tin marketing (nên ít nh t m t ng i chuyên n m theo t ng ngành ho c m t vài ườ
ngành).
2. Chuyên hàng kìđề
Chuyên hàng kì bao g m: đề
L i t a c a ban biên t p (ng n, nêu ý v v n ) đủ đề
Th o lu n: Cóp nh t c a các marketor, nc, ng i qu n lí…v v n nêu trong ườ đề
chuyên (s d ng m t ph n thông tin l u trong box marketing)đề ư
Ph ng v n m t ng i n i ti ng làm trong l nh v c ho c m t chuyên gia t v n, giáo ườ ế ĩ ư
s u ngành....ư đầ
Bài vi t v ho t ng c a m t trong các cty trong ngành, bài phân tích v ngành, bàiế độ
vi t c a m t ng i làm trong ngành....ế ư
Các bài phân tích các khía c nh c a chuyên ó do d ch, ng i m i vi t ho c c ng đề đ ườ ế
tác viên.
Chuyên s c ban biên t p a ra tùy theo tình hình tài li u s n hay tùy theo d p,đề đượ đư
trào l u quan tâm c a th tr ng...ư ườ
3. Th tr ng - Xu h ng tiêu dùng ườ ướ
Xu h ng tiêu dùng trong tháng: m c chi tiêu, các s n ph m t p trung tiêu dùng,ướ
s n ph m m i trong tháng, m t s xu h ng tiêu dùng s n ph m m i trong n c ướ ướ
th gi i...ế
M t s c h i th tr ng, ý t ng kinh doanh ho c c h i kinh doanh t nh ng c ơ ườ ưở ơ đặ
i m ó.đ đ
H ng d n v tìm ki m thông tin s n ph m, v doanh nghi pướ ế
Các website v doanh nghi p m i trong tháng
4. Chân tr i ki n th c ế
Trao i v m t v n hi n t i c a marketing nh m cung c p kiên th c (ch y u m cđổ đề ế
nêu lí thuy t + m t s ng d ng t i các n c, nx c b n (s l c Vi t Nam) (n u có) ế ướ ơ ơ ượ ế
Marketing hi n i đạ : nói v các trào l u marketing m i trên th gi i ư ế
Ch y u là bài dich, bài vi t thâu l m. ế ế ượ
5. Ngôn ng chuyên ngành marketing
c th c hi n theo n i dung c a chuyên , ch y ucác thu t ng m i (ti ng Anh) d chĐượ đ ế ế
và gi i thích b ng ti ng Vi t. ế
Marketing và kinh doanh - Trang 2
Marketing và kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Marketing và kinh doanh 9 10 760