Ktl-icon-tai-lieu

Marketing vinamilk

Được đăng lên bởi Đức Đtt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I, GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINAMILK.
1.1.Khái quát thị trường sữa Việt Nam hiện nay.
Nhìn chung, ngành chăn nuôi sữa phát triển mạnh từ đầu những năm 1990
đến 2004. Tuy nhiên, hiện tại tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới
chỉ đáp ứng được khoảng 20% đến 25% lượng sữa tiêu dùng, còn lại phải nhập
khẩu từ nước ngoài. Sau một số năm phát triển quá nóng của nền kinh tế, từ năm
2005 sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa chững lại và bộc lộ một số khó
khăn yếu kém mới, nhất là trong vấn đề tổ chức quản lý vĩ mô ngành hàng và tổ
chức quản lý sản xuất các cơ sở chăn nuôi “hiện đại” có quy mô lớn.
Theo đó, ngành sữa là một trong những ngành có tính ổn định cao, ít bị tác
động bởi chu kỳ kinh tế. Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành
sữa khá cao trong khu vực. Thị trường sữa trong nước có thể tiếp tục duy trì
được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, do mức tiêu thụ sữa bình quân
đầu người của Việt Nam hiện tại vẫn đang ở mức thấp. Bên cạnh đó, tiềm năng
của thị trường sữa vẫn còn rất lớn khi mà tiêu dùng sản phẩm sữa của Việt Nam
vẫn còn rất thấp. Mức tiêu dùng sữa bình quân của Việt Nam chỉ đạt khoảng 11,2
kg/năm, thấp hơn khá nhiều so với các nước châu Á khác.
Thị trường sữa nước được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng tăng
trưởng trong tương lai, và đây cũng là thị trường có biên lợi nhuận khá hấp dẫn.
Thị trường các sản phẩm sữa đặc được dự báo có tốc độ tăng trưởng chậm hơn
do tiềm năng thị trường không còn nhiều, đồng thời biên lợi nhuận của các sản
phẩm sữa đặc cũng tương đối thấp so với các sản phẩm sữa khác.
Lợi thế cạnh tranh của ngành sữa thuộc về những doanh nghiệp nào nắm
được nguồn nguyên liệu bò sữa, tuy nhiên đây lại là điểm yếu của hầu hết các
doanh nghiệp trong nước. Khi thị trường sữa hoàn toàn mở cửa theo lộ trình gia
nhập WTO của Việt Nam, cả nông dân nuôi bò sữa lẫn các doanh nghiệp sản xuất
sữa nội địa sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt của các công ty rất mạnh từ
Úc và New Zealand.

Đây là ngành có mức sinh lời cao. Giá sữa bán lẻ của Việt Nam cao hơn so
với giá sữa trung bình thế giới.

Nhìn chung ngành sản xuất sữa tại Việt Nam có

mức sinh lời khá cao, tuy nhiên mức sinh lời giữ các nhóm sản phẩm có sự khác
biệt khá lớn. Sản phẩm sữa bột trung và cao cấp hiện đang là nhóm sản phẩm dẫn
đầu về hiệu quả sinh lời, với mức sinh lời đạt khoảng 40%/giá bán lẻ, sữa nước
và sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/giá bán lẻ.
1.2.Câu chuyện về vinamilk.

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa ...
I, GII THIU VCÔNG TY VINAMILK.
1.1.Khái quát thtrường sa Vit Nam hin nay.
Nhìn chung, ngành chăn nuôi sa phát trin mnh t đu nhng năm 1990
đến 2004. Tuy nhiên, hin ti tng sn lượng sa tươi sn xut trong nước mi
ch đáp ng được khong 20% đến 25% lượng sa tiêung,n li phi nhp
khu t nước ngoài. Sau mt s năm phát trin quá nóng ca nn kinh tế, t năm
2005 s phát trin ca ngành chăn nuôi sa chng li bc l mt s khó
khăn yếu kém mi, nht trong vn đ t chc qun ngành hàng t
chc qun lý sn xut các cơ schăn nuôi “hin đi” có quy mô ln.
Theo đó, ngành sa mt trong nhng ngànhnh n đnh cao, ít b tác
đng bi chu kỳ kinh tế. Vit Nam đang quc gia tc đ tăng trưởng ngành
sa khá cao trong khu vc. Th trường sa trong nước có th tiếp tc duy trì
được tc đ tăng trưởng cao trong nhng năm ti, do mc tiêu th sa bình quân
đu người ca Vit Nam hin ti vn đang mc thp. Bên cnh đó, tim năng
ca th trường sa vn còn rt ln khi tiêung sn phm sa ca Vit Nam
vnn rt thp. Mc tiêu dùng sanh quân ca Vit Nam ch đt khong 11,2
kg/năm, thp hơn khá nhiu so vi các nước châu Á khác.
Th trường sa nước được đánh giá th trường có nhiu tim năng tăng
trưởng trong tương lai, đây cũng th trường biên li nhun khá hp dn.
Th trường các sn phm sa đc được d báo tc đ tăng trưởng chm hơn
do tim năng th trường không còn nhiu, đng thi biên li nhun ca các sn
phm sa đc cũng tương đi thp so vi các sn phm sa khác.
Li thế cnh tranh ca ngành sa thuc v nhng doanh nghip o nm
được ngun nguyên liu sa, tuy nhiên đây li đim yếu ca hu hết các
doanh nghip trong nước. Khi th trường sa hoàn toàn m ca theo l trình gia
nhp WTO ca Vit Nam, c nông dân nuôi bò sa ln các doanh nghip sn xut
sa ni đa s phi đi mt vi cnh tranh gay gt ca các công ty rt mnh t
Úc và New Zealand.
Marketing vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing vinamilk - Người đăng: Đức Đtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Marketing vinamilk 9 10 320