Ktl-icon-tai-lieu

Mật Mã AES

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Đức
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 6251 lần   |   Lượt tải: 48 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA: AN TOÀN THÔNG TIN

----------

BÁO CÁO MÔN HỌC
CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ

Đề tài: “TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MÃ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN AES”

Giảng viên: Hoàng Thu Phương
Nhóm thực hiện: Nhóm 2
Danh sách nhóm:
ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY
TECHNIQUES

1.
2.
3.
4.

Nguyễn Duy Đức
Phạm Văn Đông
Cao Thị Hoa
Phạm Thị Quyên

Hà Nội 10/2013

Cơ sở lý thuyết Mật Mã – Chuẩn mã tiên tiến AES

1

Mục lục
Mục lục...................................................................................................................................2
TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MÃ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN...................................................................4
AES (Advanced Encryption Standard)...................................................................................4
I.Tổng quan về AES...............................................................................................................4
1)Quá trình phát triển AES.................................................................................................4
2)Quá trình lựa chọn AES..................................................................................................5
3)Tiêu chuẩn đánh giá AES...............................................................................................6
a)An Ninh........................................................................................................................6
b)Chi Phí.........................................................................................................................6
c)Thuật Toán và Đặc Điểm Thực Hiện..........................................................................6
II.Mô tả thuật toán AES theo Rijndael...................................................................................7
1)Cơ sở toán học của AES................................................................................................7
2)Mô tả thuật toán .............................................................................................................7
II.1.Cấu trúc AES............................................................................................................8
II.2.Quy trình mã hóa và giải mã....................................................................................8
II.3.Các phép biến đổi trong mã hóa và giải mã AES..................................................10
Sử dụng key Schedule để tính khóa mở rộng từ khóa chính của chúng ta. Khóa mở rộng
thì được sử dụng trong lần lặp tiếp theo c...
----------
BÁO CÁO MÔN HỌC
CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ
Đề tài:TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MÃ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN AES
ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY
TECHNIQUES
Giảng viên: Hoàng Thu Phương
Nhóm thực hiện: Nhóm 2
Danh sách nhóm:
1. Nguyễn Duy Đức
2. Phạm Văn Đông
3. Cao Thị Hoa
4. Phạm Thị Quyên
Hà Nội 10/2013
Cơ sở lý thuyết Mật Mã – Chuẩn mã tiên tiến AES 1
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA: AN TOÀN THÔNG TIN
Mật Mã AES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mật Mã AES - Người đăng: Nguyễn Duy Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Mật Mã AES 9 10 612