Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi lethanhbinhhumg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5305 lần   |   Lượt tải: 24 lần
§oµn trêng §¹i Häc Ngo¹i th¬ng
C©u l¹c bé nhµ doanh nghiÖp t¬ng lai
Tel/Fax: 7751024; E-mail: tochuctec@yahoo.com

KẾ HOẠCH KINH DOANH
Tên doanh nghiệp

:

Tên người sáng lập :

Ngày

:

Địa chỉ:

Điện thoại:
Fax:

1

Mục lục:
1, Mô tả doanh nghiệp…………………………………………………

4

2, Đánh giá thị trường…………………………………………………

5

3, Kế hoạch marketing……………………………………………...…

7

4, Tổ chức kinh doanh…………………………………………………

9

5, Tài sản cố định………………………………………………………

10

6, Vốn lưu động (hàng tháng)…………………………………………

12

7, Ước tính doanh thu bán hàng……………………………………….

13

8, Kế hoạch doanh thu và chi phí………………………………………

14

9, Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt………………………………………

15

2

PHẦN I. MÔ TẢ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau

 Sản xuất

 Bán lẻ

 Bán buôn

 Doanh nghiệp mới thành lập

 Dịch vụ

 Nông lâm ngư nghiệp

 Doanh nghiệp đang hoạt động

3

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Khách hàng có thể mô tả như sau:

Số lượng hay quy mô của thị trường:

Quy mô của thị trường trong tương lai:

Đối thủ cạnh tranh là những ai?
1.
2.
3.
4.
5.

4

Các đối thủ cạnh tranh có những điểm mạnh cơ bản sau?
1.
2.
3.
4.
5.

Các đối thủ cạnh tranh có những điểm yếu cơ bản sau?
1.
2.
3.
4.
5.

So với đối thủ cạnh tranh tôi có những lợi thế chính là:
1.
2.
3.
4.
5.

5

PHẦN III. KẾ HOẠCH MARKETING

Sản phẩm
Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng
loại sản phẩm

Những đặc điểm chính

Giá cả
Sản phẩm, dịch vụ hoặc
chủng loại sản phẩm

Giá thành

Giá bán

Giá của đối thủ
cạnh tranh

Sẽ giảm giá cho những mặt
hàng sau:
Sẽ bán chịu cho những khách
hàng sau:

6

Địa điểm
1.Chi tiết về địa điểm kinh doanh
Địa chỉ

Diện tích sàn
(m2)

Tiền thuê

2. Lý do chọn địa điểm này là:

3. Phương thức phân phối (đánh dấu)
Tôi sẽ bán cho:

 Người tiêu dùng

 Người bán lẻ

 Người bán buôn.

4. Lý do chọn phương thức phân phối này là:

Xúc tiến và quảng cáo
Phương pháp xúc tiến

Chi phí

7

PHẦN IV. TỔ CHỨC KINH DOANH
Doanh nghiệp sẽ được đăng ký dưới hình thức sau:
 Doanh nghiệp tư nhân

 Hợp tác xã

 Công ty hợp doanh

 Tổ hợp tác xã

 Công ty trách nhiệm hữu hạn

 Công ty cổ phần

 Loại hình khác (ghi rõ)…………………………………………………

Dự kiến doanh nghiệp là:
Nhân sự trong doanh nghiệp gồm: (kèm theo sơ đồ tổ chức và các bản mô tả công việc).
V ị trí
Chủ doanh nghiệp/ nhà quản lý

Lương tháng

Công nhân viên

Giấy phép và đăng ký kinh doanh cần có:
Loại h ình

Chi phí ước t ính

Nghiã vụ của Doanh nghiệp (Bảo hiểm, phụ cấp cho công nhân, thuế)
Loại h ình

Chi phí ước t ính

8

PHẦN V. T...
§oµn trêng §¹i Häc Ngo¹i th¬ng
C©u l¹c bé nhµ doanh nghiÖp t¬ng lai
Tel/Fax: 7751024; E-mail: tochuctec@yahoo.com
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Tên doanh nghiệp :
Tên người sáng lập :
Ngày :
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
1
Mẫu kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu kế hoạch kinh doanh - Người đăng: lethanhbinhhumg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mẫu kế hoạch kinh doanh 9 10 295