Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lập dự án

Được đăng lên bởi tolang93
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ VỐN SẢN XUẤT-KINH DOANH
Tên Dự Án……………………………………………………………….
Doanh nghiệp…………………………………………………………….
Địa chỉ........................................................................................................

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH
Tên kế hoạch:………………………………………………………………………...
Người lập:……………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………............................
Tổng vốn đầu tư :………………………………………………………………….....
Trong đó:

Vốn vay:………………………………………………….
Vốn tự có:………………………………………………...

CẤU TRÚC DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
PHẦN A:GIỚI THI CHUNG

-Mô tả sơ lược về doanh nghiệp
- Mô tả dự án
-Ảnh hưởng kinh tế -xã hội của dự án
PHẦN B:NỘI DUNG DỰ ÁN
1-Kế hoạch Marketing
1.1-Mô tả sản phẩm/dịch vụ
1.2-Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu
1.3-Nhóm khách hàng mục tiêu
1.4-Đối thủ cạnh tranh
1.5-Phân tích cung cầu
1.6-Thị phần của doanh nghiệp
1.7-Dự báo doanh số
1.8-Các chiến lược Marketing (sản phẩm,gía,kênh phân phối và xúc tiến kinh
doanh)
1.9-Những TSCĐ cần cho hoạt động Marketing và khấu hao
1.10-Các chi phí cho hoạt động Marketing và bán hàng
2-Kế hoạch sản xuất
2.1-Quy trình sản xuất
2.2-Bố trí mặt bằng nhà xưởng
2.3-Các tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh và khấu hao
2.4-Nguồn cung cấp và điều khoản mua hàng
2.5-Khả năng sản xuất của doanh nghiệp
2.6-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.7-Nguồn và khả năng cung cấp nguyên vật lệu
2.8-Chi phí lao động trực tiếp
2.9-Khả năng lao động sẵn có
2.10-Chi phí sản xuất chung
2.11-Tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3-Kế hoạch tổ chức và quản lý
3.1-Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
3.2-Tên và biểu tượng của doanh nghiệp
3.3-Mô tả khả năng ,vị trí và trách nhiệm tương ứng của các thành viên
3.4-Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.5-TSCĐ dùng trong bộ phận văn phòng và khấu hao
3.6-Chi phí tiền lương cho bộ phận văn phòng
3.7-Các hoạt động trước vận hành và chi phí
3.8-Biểu đồ GANTT
3.9-Chi phí hành chính
3.10-Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp
4-kế toán tài chính
4.1-Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính
4.2-Bảng dự tính lãi lỗ
4.3-Kế hoạch trả vốn vay
4.4-Bảng lưu chuyển tiền mặt
4.5-Bảng cân đối kế toán
4.6-Phân tích điểm hòa vốn
4.7-Phân tích các hệ số tài chính
4.8-Các giả thiết
PHẦN C :KẾT LUẬN

-Khẳng định tính khả thi của dự án
-Đóng góp của dự án về mặt kinh tế xã hội
-Cam kết sử dụng vốn trả vốn

PHẦN A :GỚI THIỆU CHUNG

-Mô tả sơ lược về doanh nghiệp
-Mô tả dự án
-Ảnh hưởng kinh tế xã hội của dự án
Trong phần này bạn chỉ việc giới thiệu chung và miêu tả về...
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ VỐN SẢN XUẤT-KINH DOANH
Tên Dự Án……………………………………………………………….
Doanh nghiệp…………………………………………………………….
Địa chỉ........................................................................................................
Mẫu lập dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu lập dự án - Người đăng: tolang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Mẫu lập dự án 9 10 573