Ktl-icon-tai-lieu

MÁY PHAY

Được đăng lên bởi thanhcong752000@gmail.com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty TNHH PHÚC LINH- 

NỘI QUY AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TIỆN
1. Phải mặc quần áo bảo hộ lao động gọn gàng đi giày, dép co quai hậu, nữ tóc
dài phải cuốn gọn gàng và cho vào trong mũ bảo hộ.
2. Kiểm tra an toàn điện như máy đã tiếp đất chưa, đèn chiếu sáng chỗ gia công.
3. Kiểm tra tình trạng của máy ở chế độ chạy không tải.
4. Sắp xếp lại vị trí làm việc, kiểm tra lại dụng cụ gá lắp, dụng cụ cắt, dụng
cụ đo, chi tiết kẹp chặt.
5. Khi chi tiết gia công có khối lượng lớn hơn 20kg cần phải dùng cơ cấu nâng
hạ.
6. Khi mài dao không mài ở mặt đầu của đá mài, không để độ hở giữa bệ tỳ và
đá mài quá lớn, không nên ấn dao quá mạnh vào đá, phả dùng kính hoặc tấm
kính che an toàn.
7. Không deo găng tay hoặc bao tay khi làm việc, nếu ngón tay bị dau phải băng
lại và đeo găng cao su mỏng.
8. Không để dung dịch trơn nguội hoặc dầu bôi trơn văng ra nền xung quanh
chỗ làm việc.
9. Gá dao chắc chắn, sử dụng ít miếng đệm khi gá dao.
10.Kẹp chặt phôi cẩn thận, không để chìa khoá mâm cặp trên mâm cặp sau khi
kẹp và tháo phôi.
11.Sau khi kẹp chặt phôi không cho phép các chấu kẹp nhô ra khỏi đường kính
ngoài của mâm cặp vượt quá 1/3 chiều dài của chấu. Khi các chấu kẹp nhô ra
quá lớn thì phải thay chấu kẹp (nếu chấu kẹp thuận thì phải thay bằng chấu
kẹp ngược).
12.Khi gia công vật liệu dẻo có phoi dây cần phải dùng cơ cấu bẻ phoi để tránh
phoi quấn vào chi tiết gia công. Khi phoi quấn vào chi tiết gia công hoặc dao
không được dùng tay tách phoi mà phải dùng cây móc phoi chuyên dụng.
13.Khi gia công vật liệu giòn phoi vụn phải dùng tấm chắn bảo vệ trong suốt
hoặc đeo kính bảo hộ lao động.
14.Không được rời khỏi vị trí làm việc khi máy đang chạy.
15.Dừng máy, điều chỉnh các càng gạt về vị trí an toàn, ngắt điện khỏi máy,
dùng chổi quét dọn phoi ở ổ dao và băng máy, dùng giẻ sạch để lau sạch các
dụng cụ đo, dụng cụ cắt và để vào tủ đúng vị trí đã quy định. Sắp xếp gọn
gàng các chi tiết đã gia công.
16.Bôi trơn các bề mặt làm việc ở trên bàn dao và băng máy.
17.Bàn giao máy cần nêu rõ tình trạng của máy trong thời gian làm việc.

Nguyễn Đức Minh

Công ty TNHH PHÚC LINH- 

NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐÔNG TRONG
XƯỞNG CƠ KHÍ
1.Trước khi vào thực tập tại Trung tâm TH CN Cơ khí, Trường ĐH Bách
khoa – Hà Nội, sinh viên phải học nội quy ATLĐ và ký vào bản học nội quy
ATLĐ, ai
chưa học thì chưa được vào thực tập.
2. Đi học đúng giờ.
3. Khi vào thực tập phải mặc trang phục bảo hộ lao động, phải đi giầy
hoặc dép có quai hậu, với sinh viên nữ tóc dài phải ...
N I QUY AN TOÀN KHI S D NG MÁY TI N
1. Ph i m c qu n áo b o h lao đ ng g n gàng đi giày, dép co quai h u, n tóc
dài ph i cu n g n gàng và cho vào trong mũ b o h .
2. Ki m tra an toàn đi n nh máy đã ti p đ t ch a, đèn chi u sáng ch gia công. ư ế ư ế
3. Ki m tra tình tr ng c a máy ch đ ch y không t i. ế
4. S p x p l i v trí làm vi c, ki m tra l i d ng c gá l p, d ng c c t, d ng ế
c đo, chi ti t k p ch t. ế
5. Khi chi ti t gia công có kh i l ng l n h n 20kg c n ph i dùng c c u nângế ượ ơ ơ
h .
6. Khi mài dao không mài m t đ u c a đá mài, không đ đ h gi a b tỳ và
đá mài quá l n, không nên n dao quá m nh vào đá, ph dùng kính ho c t m
kính che an toàn.
7. Không deo găng tay ho c bao tay khi làm vi c, n u ngón tay b dau ph i băng ế
l i và đeo găng cao su m ng.
8. Không đ dung d ch tr n ngu i ho c d u bôi tr n văng ra n n xung quanh ơ ơ
ch làm vi c.
9. Gá dao ch c ch n, s d ng ít mi ng đ m khi gá dao. ế
10.K p ch t phôi c n th n, không đ chìa khoá mâm c p trên mâm c p sau khi
k p và tháo phôi.
11.Sau khi k p ch t phôi không cho phép các ch u k p nhô ra kh i đ ng kính ườ
ngoài c a mâm c p v t quá 1/3 chi u dài c a ch u. Khi các ch u k p nhô ra ư
quá l n thì ph i thay ch u k p (n u ch u k p thu n thì ph i thay b ng ch u ế
k p ng c). ượ
12.Khi gia công v t li u d o có phoi dây c n ph i dùng c c u b phoi đ tránh ơ
phoi qu n vào chi ti t gia công. Khi phoi qu n vào chi ti t gia công ho c dao ế ế
không đ c dùng tay tách phoi mà ph i dùng cây móc phoi chuyên d ng.ượ
13.Khi gia công v t li u giòn phoi v n ph i dùng t m ch n b o v trong su t
ho c đeo kính b o h lao đ ng.
14.Không đ c r i kh i v trí làm vi c khi máy đang ch y.ượ
15.D ng máy, đi u ch nh các càng g t v v trí an toàn, ng t đi n kh i máy,
dùng ch i quét d n phoi dao và băng máy, dùng gi s ch đ lau s ch các ẻ ạ
d ng c đo, d ng c c t và đ vào t đúng v trí đã quy đ nh. S p x p g n ế
gàng các chi ti t đã gia công.ế
16.Bôi tr n các b m t làm vi c trên bàn dao và băng máy.ơ
17.Bàn giao máy c n nêu rõ tình tr ng c a máy trong th i gian làm vi c.
Nguy n Đ c Minh
Công ty TNHH PHÚC LINH- www.thietbibaoho.net
MÁY PHAY - Trang 2
MÁY PHAY - Người đăng: thanhcong752000@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MÁY PHAY 9 10 27