Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M« h×nh kinh doanh trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. M« h×nh kinh doanh trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
1. Giíi thiÖu

Timmers (1999) defines a ‘business model’ as: An architecture for
product, service and information flows, including a description of the
various business actors and their roles; and a description of the
potential benefits for the various business actors; and a description
of the sources of revenue.
M« h×nh kinh doanh l bè trÝ c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ (trong mét sè tr−êng
hîp ®−îc nãi ®Õn nh− c¸c qu¸ tr×nh kinh doanh) nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn trªn
mét thÞ tr−êng. M« h×nh kinh doanh l träng t©m cña mét kÕ ho¹ch kinh doanh. KÕ
ho¹ch kinh doanh l t i liÖu m« t¶ m« h×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Mét
m« h×nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh»m môc ®Ých khai th¸c v tËn dông nh÷ng
®Æc tr−ng riªng cã cña Internet v Web.
* C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña mét m« h×nh kinh doanh
Mét doanh nghiÖp khi x©y dùng mét m« h×nh kinh doanh trong bÊt cø lÜnh vùc
n o, kh«ng chØ l th−¬ng m¹i ®iÖn tö, cÇn tËp trung v o t¸m yÕu tè c¬ b¶n l : môc
tiªu gi¸ trÞ, m« h×nh doanh thu, c¬ héi thÞ tr−êng, m«i tr−êng c¹nh tranh, lîi thÕ c¹nh
tranh, chiÕn l−îc thÞ tr−êng, sù ph¸t triÓn cña tæ chøc v ®éi ngò qu¶n lý (b¶ng 1).
B¶ng 1. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña m« h×nh kinh doanh
C¸c yÕu tè

C©u hái then chèt

Môc tiªu gi¸ trÞ
M« h×nh doanh thu
C¬ héi thÞ tr−êng

T¹i sao kh¸ch h ng nªn mua h ng cña doanh nghiÖp?
Doanh nghiÖp sÏ kiÕm tiÒn nh− thÕ n o?
ThÞ tr−êng doanh nghiÖp dù ®Þnh phôc vô l g×? Ph¹m vi
cña nã nh− thÕ n o?
§èi thñ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng l nh÷ng ai?
Nh÷ng lîi thÕ riªng cã cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng
®ã l g×?
KÕ ho¹ch xóc tiÕn s¶n phÈm v dÞch vô cña doanh nghiÖp
nh»m thu hót kh¸ch h ng nh− thÕ n o?
C¸c kiÓu cÊu tróc tæ chøc m doanh nghiÖp cÇn ¸p dông
®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh?
Nh÷ng kinh nghiÖm v kü n¨ng quan träng cña ®éi ngò

M«i tr−êng c¹nh tranh
Lîi thÕ c¹nh tranh
ChiÕn l−îc thÞ tr−êng
Sù ph¸t triÓn cña tæ chøc
§éi ngò qu¶n lý

l nh ®¹o trong viÖc ®iÒu h nh doanh nghiÖp?
Khi nghiªn cøu c¸c m« h×nh kinh doanh, mét sè nh kinh tÕ cho r»ng chØ cÇn
tËp trung nghiªn cøu hai nh©n tè quan träng nhÊt l môc tiªu gi¸ trÞ v m« h×nh thu
nhËp. Tuy nhiªn, theo ý kiÕn cña nhiÒu nh nghiªn cøu, muèn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c
m« h×nh, c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh hoÆc ®Ó t×m hiÓu nguyªn nh©n th nh c«ng hay thÊt
b¹i cña mét doanh nghiÖp cÇn xem xÐt to n bé c¸c nh©n tè trªn.
1.1. Môc tiªu gi¸ trÞ (value proposition)
Môc tiªu gi¸ trÞ cña mét doanh nghiÖp l ®iÓm cèt yÕu cña ...
M« h×nh kinh doanh trong th−¬ng m¹i ®iÖn
I. M« h×nh kinh doanh trong th−¬ng m¹i ®iÖn
1. Giíi thiÖu
Timmers (1999) defines a ‘business model’ as:
An architecture for
product, service and information flows, including a description of the
various business actors and their roles; and a description of the
potential benefits for the various business actors; and a description
of the sources of revenue.
h×nh kinh doanh trÝ c¸c ho¹t ®éng ho¹ch ho¸ (trong mét tr−êng
hîp ®−îc nãi ®Õn nh− c¸c qu¸ tr×nh kinh doanh) nh»m c ®Ých thu lîi nhuËn trªn
mét ttr−êng. M« h×nh kinh doanh träng t©m cña mét kÕ ho¹ch kinh doanh.
ho¹ch kinh doanh tµi liÖu m« h×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Mét
nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn nh»m môc ®Ých khai th¸c tËn ng nh÷ng
®Æc tr−ng riªng cã cña Internet vµ Web.
* C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña mét m« h×nh kinh doanh
Mét doanh nghiÖp khi x©y dùng mét h×nh kinh doanh trong bÊt nh vùc
nµo, kh«ng chØ th−¬ng m¹i ®iÖn tö, cÇn tËp trung vµo t¸m yÕu tè c¬ b¶n lµ: môc
tiªu gi¸ trÞ, nh doanh thu, héi thÞ tr−êng, m«i tr−êng c¹nh tranh, lîi thÕ c¹nh
tranh, chiÕn l−îc thÞ tr−êng, sù ph¸t triÓn cña tæ chøc vµ ®éi ngò qu¶n lý (b¶ng 1).
B¶ng 1. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña m« h×nh kinh doanh
C¸c yÕu tè C©u hái then chèt
Môc tiªu gi¸ trÞ T¹i sao kh¸ch hµng nªn mua hµng cña doanh nghiÖp?
M« h×nh doanh thu Doanh nghiÖp sÏ kiÕm tiÒn nh− thÕ nµo?
C¬ héi thÞ tr−êng ThÞ tr−êng doanh nghiÖp ®Þnh phôc vô lµ ? Ph¹m vi
cña nã nh− thÕ nµo?
M«i tr−êng c¹nh tranh §èi thñ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng lµ nh÷ng ai?
Lîi thÕ c¹nh tranh Nh÷ng lîi thÕ riªng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng
®ã lµ g×?
ChiÕn l−îc thÞ tr−êng ho¹ch c tiÕn s¶n phÈm ch a doanh nghiÖp
nh»m thu hót kh¸ch hµng nh− thÕ nµo?
Sù ph¸t triÓn cña tæ chøc
C¸c kiÓu cÊu tróc chøc doanh nghiÖp cÇn ¸p dông
®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh?
§éi ngò qu¶n Nh÷ng kinh nghiÖm n¨ng quan träng cña ®éi ngò
Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử 9 10 122