Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình phân phối sản phẩm mì tôm Hảo Hảo

Được đăng lên bởi cutgavip160491
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 32469 lần   |   Lượt tải: 97 lần
Đề tài:Mô hình phân phối sản phẩm mì tôm Hảo Hảo
1.Giới thiệu về công ty Vina Acecook
•

Là một nhà sản xuất mì ăn liền lâu đời tại nhật bản,Acecook đã tiên phong 
đầu tư vào thị trường Việt Nam hình thành nên 1công ty liên doanh giữa 
Aecook Nhật Bản và Vifon Việt Nam vào ngày 15/12/1993.Vốn đầu tư là 
60% và 40%.

•

Kết quả của quá trình đầu tư đó là sự phát triển lớn mạnh của Acecook Việt 
Nam

•

Kể từ ngày 03/02/2004 công ty liên doanh Vifon­Acecook đã chính thức đổi 
tên thành công ty TNHH Acecook Việt Nam (100% vốn Nhật Bản). công ty 
TNHH Acecook Việt Nam chính thức đổi tên thành công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam vào ngày 18/01/2008.

•

Acecook Việt Nam hiện đang sở hữu 6nhà máy sản xuất và trên 700đại lý 
trãi rộng khắp cả nước

•

Sản phẩm của công ty rất đa dang về chủng loại kinh doanh trong và ngoài 
nước bao gồm các sản phẩm mì ăn liền,miến ăn liền,bún ăn liền.phở ăn 
liền…Với những nhãn hiệu quen thuộc như Hảo Hảo,Lẩu Thái,Đệ 
Nhất,Phú Hương…Sản phẩm có doanh thu lớn nhất là mì tôm Hảo Hảo.

2.Phạm vi thị trường và đối tượng khách hàng
•

Địa lý thị trường:Mì tôm Hảo Hảo phân phối rộng khắp trong các tỉnh thành 
trong cả nước,và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.Tuy nhiên thị trường 
mà Hảo Hảo hướng đến là các thành phố,thị trấn lớn trong cả nước vì đây là 
thị trường hấp dẫn và khả năng sinh lời cao.Mật độ dân số ở các vùng này 
lớn,cuộc sống công nghiệp hóa đòi hỏi nhu cầu “ăn nhanh” nhiều hơn.

•

Thị trường trọng điểm của công ty tập trung ở các thành phố 
lớn.Bắc,Trung,Nam, tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nôi,Đà 
Nẵng,HCM.Nơi tập trung các các trường đại học và sinh viên nhiều nhất.

•

Quy mô thị trường:Đối với Acecook lượng khách hàng là rất lớn và không 
tập trung,đồng thời quy mô của khách hàng lại là rất nhỏ (thường mua hàng 
với số lượng nhỏ)do vậy công ty bắt buộc phải sử dụng các trung gian trong 
tổ chức kênh phân phối của mình để đưa sản phẩm tới người tiêu dùng cuối 
cùng.

•

Mật độ thị trường:Với khách hàng mục tiêu là những người tiêu dùng có thu 
nhập trung bình và thấp trong xã hội (1­3triệu đồng tháng) nên mật độ khách 
hàng của Hảo Hảo là khá cao và rộng khắp nên hệ thống phân phối của 
công ty đòi hỏi phải đảm bảo cả về chiều sâu và chiều rộng.

•

Thị trường mục tiêu:Sinh viên là thị trường mục tiêu lớn nhất mà Hảo Hảo 
hướng đến,ngoài ra trẻ em,các bà nội trợ và nhân viên văn phòng cũng là 
những khách hàng mì Hảo Hảo hướng đến.

3.Mô hình phân phối
 Mô hình cấu trúc kênh phân phối hàng tiêu dùng
 Thứ ...
Đ tài:Mô hình phân ph i s n ph m mì tôm H o H o
1.Gi i thi u v công ty Vina Acecook
Là m t nhà s n xu t mì ăn li n lâu đ i t i nh t b n,Acecook đã tiên phong
đ u t vào th tr ng Vi t Nam hình thành nên 1công ty liên doanh gi a ư ườ
Aecook Nh t B n và Vifon Vi t Nam vào ngày 15/12/1993.V n đ u t là ư
60% và 40%.
K t qu c a quá trình đ u t đó là s phát tri n l n m nh c a Acecook Vi tế ư
Nam
K t ngày 03/02/2004 công ty liên doanh Vifon-Acecook đã chính th c đ i
tên thành công ty TNHH Acecook Vi t Nam (100% v n Nh t B n). công ty
TNHH Acecook Vi t Nam chính th c đ i tên thành công ty c ph n Acecook
Vi t Nam vào ngày 18/01/2008.
Acecook Vi t Nam hi n đang s h u 6nhà máy s n xu t và trên 700đ i lý
trãi r ng kh p c n c ướ
S n ph m c a công ty r t đa dang v ch ng lo i kinh doanh trong và ngoài
n c bao g m các s n ph m mì ăn li n,mi n ăn li n,bún ăn li n.ph ăn ướ ế
li n…V i nh ng nhãn hi u quen thu c nh H o H o,L u Thái,Đ ư
Nh t,Phú H ng…S n ph m có doanh thu l n nh t là mì tôm H o H o. ươ
2.Ph m vi th tr ng và đ i t ng khách hàng ườ ư
Đ a lý th tr ng:Mì tôm H o H o phân ph i r ng kh p trong các t nh thành ườ
trong c n c,và xu t kh u ra th tr ng n c ngoài.Tuy nhiên th tr ng ướ ườ ướ ườ
mà H o H o h ng đ n là các thành ph ,th tr n l n trong c n c vì đây là ướ ế ướ
th tr ng h p d n và kh năng sinh l i cao.M t đ dân s các vùng này ườ
l n,cu c s ng công nghi p hóa đòi h i nhu c u “ăn nhanh” nhi u h n. ơ
Th tr ng tr ng đi m c a công ty t p trung các thành ph ườ
l n.B c,Trung,Nam, t p trung vào các thành ph l n nh Hà Nôi,Đà ư
N ng,HCM.N i t p trung các các tr ng đ i h c và sinh viên nhi u nh t. ơ ườ
Quy mô th tr ng:Đ i v i Acecook l ng khách hàng là r t l n và không ườ ượ
t p trung,đ ng th i quy mô c a khách hàng l i là r t nh (th ng mua hàng ườ
v i s l ng nh )do v y công ty b t bu c ph i s d ng các trung gian trong ượ
t ch c kênh phân ph i c a mình đ đ a s n ph m t i ng i tiêu dùng cu i ư ườ
cùng.
Mô hình phân phối sản phẩm mì tôm Hảo Hảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình phân phối sản phẩm mì tôm Hảo Hảo - Người đăng: cutgavip160491
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô hình phân phối sản phẩm mì tôm Hảo Hảo 9 10 120