Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi latoilanhlung
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1:Môi trường hoạt động kinh doanh của doan nghiệp
Quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .
Sự phát triển có hiệu quả và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, suy cho
cùng phụ thuộc vào kết quả của các phần tử cấu thành - các doanh nghiệp. Mức độ
đạt được hệ thống mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi doanh nghiệp lại phụ thuộc
vào môi trường kinh doanh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp với hoàn cảnh
của môi trường kinh doanh.
Từ quan niệm chung: Môi trường là tập hợp các yếu tố, các điều kiện thiết lập nên
khung cảnh sống của một chủ thể, người ta thường cho rằng môi trường kinh
doanh là tổng hợp các yếu tố, các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các yếu tố, các điều kiện cấu thành môi trường kinh doanh luôn luôn có quan hệ
tương tác với nhau và đồng thời tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, nhưng mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố, điều kiện lại khác
nhau. Trong cùng một thời điểm, với cùng một đối tượng có yếu tố tác động thuận,
nhưng lại có yếu tố tạo thành lực cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Các yếu tố, điều kiện tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không
cố định một cách tĩnh tại mà thường xuyên vận động, biến đổi. Bởi vậy, để nâng
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản trị phải nhận biết một cách
nhạy bén và dự báo đúng được sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
Các yếu tố của môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Xét theo cấp độ
tác động đến sản xuất và quản trị doanh nghiệp, có cấp độ nền kinh tế quốc dân và
cấp độ ngành.
Ở cấp độ nền kinh tế quốc dân (còn gọi là môi trường vĩ mô, môi trường tổng
quát), các yếu tố môi trường bao gồm:

- Các yếu tố chính trị - luật pháp.
- Các yếu tố kinh tế
- Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ.
- Các yếu tố văn hóa - xã hội
- Các yếu tố tự nhiên.
Ở cấp độ ngành (còn gọi là môi trường tác nghiệp), các yếu tố môi trường bao
gồm:
- Sức ép và yêu cầu của khách hàng
- Các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn.
- Mức độ phát triển của thị trường các yếu tố
- Các sản phẩm thay thế sản phẩm doanh nghiệp đang sản xuất
- Các quan hệ liên kết.

Môi trường tác nghiệp được xác định đối với một ngành công nghiệp cụ thể, với tất
cả các doanh nghiệp trong ngành chịu ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp trong
ngành đó.
Xét theo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, có thể phân chia môi trường kinh
doanh thành môi trường bên trong và môi ...
Phần 1:Môi trường hoạt động kinh doanh của doan nghiệp
Quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .
Sự phát triển hiệu quả bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, suy cho
cùng phụ thuộc vào kết quả của các phần tử cấu thành - các doanh nghiệp. Mức độ
đạt được hệ thống mục tiêu kinh tế - hội của mỗi doanh nghiệp lại phụ thuộc
vào môi trường kinh doanh và khnăng thích ứng của doanh nghiệp với hoàn cảnh
của môi trường kinh doanh.
Từ quan niệm chung: Môi trường là tập hợp các yếu tố, các điều kiện thiết lập nên
khung cảnh sống của một chủ thể, người ta thường cho rằng môi trường kinh
doanh tổng hợp c yếu tố, các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các yếu tố, các điều kiện cấu thành môi trường kinh doanh luôn luôn quan hệ
tương tác với nhau và đồng thời tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, nhưng mức độ chiều hướng tác động của các yếu tố, điều kiện lại khác
nhau. Trong ng một thời điểm, với cùng một đối tượng có yếu tố tác động thuận,
nhưng lại có yếu tố tạo thành lực cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Các yếu tố, điều kiện tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không
cố định một cách tĩnh tại thường xuyên vận động, biến đổi. Bởi vậy, để nâng
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản trị phải nhận biết một cách
nhạy bén và dự báo đúng được sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
Các yếu tố của môi trường kinh doanh
Môi tờng kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Xét theo cấp độ
tác động đến sản xuất và quản trị doanh nghiệp, có cấp độ nn kinh tế quốc dân
cấp độ ngành.
cấp độ nền kinh tế quốc dân (còn gọi môi trường vĩ mô, i trường tổng
quát), các yếu tố môi trường bao gồm:
Môi trường hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường hoạt động kinh doanh - Người đăng: latoilanhlung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Môi trường hoạt động kinh doanh 9 10 31