Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường Kinh doanh

Được đăng lên bởi ngo-huyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo chuyên đề
Chuyên đề 1:Môi trường văn hoá,môi trường chính trị,pháp luật trong kinh doanh
quốc tế.

Trong xu hướng toàn cầu hoá,một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị
trường quốc tế phải đối mặt với vô số những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát
của mình. Trong những yếu tố đó văn hoá, chính trị và luật pháp là những vấn
đề đáng quan tâm . Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh
doanh quốc tế phụ thuộc phần lớn vào doanh nghiệp có am hiểu về văn hoá hay
các chính sách, các luật lệ của nước sở tại hay không. Cho dù doanh nghiệp đóng
ở đâu cũng bị ảnh hưởng của nền văn hoá quốc gia và hệ thống luật pháp,các
chính sách của chính phủ nước đó. Vì vậy,ta phải có những hiểu biết rõ ràng về
môi trường văn hoá,chính trị,pháp luật trong kinh doanh quốc t ế trước khi ti ến
hành các hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt những rủi ro gặp phải.

Kinh doanh quốc tế luôn tiền ẩn nhiều rủi ro.

1,Môi trường văn hoá:
Khi tham gia kinh doanh quốc tế, các công ty thường phải đối mặt với việc đưa ra
quyết định có liên quan đến tiêu chuẩn hóa hay thích nghi hóa. Việc này sẽ có liên quan
đến việc điều chỉnh sản phẩm và hoạt động của họ cho phù hợp với những điều kiện
địa phương .
Vậy văn hoá là gì? Và vì sao phải cần thiết nghiên cứu văn hoá địa phương?
Trước khi giải quyết vấn đề này ta hãy đến với câu chuyện của Disney tại Pháp.
Cho tới năm 1992 Walt Disney Company luôn thành công với các công viên ch ủ đề
Disneyland ở Anaheim, California (1955), ở Florida (1970) và ở Tokyo (1983). Sau
thành công ở Tokyo, năm 1986 những người điều hành Disney nhắm t ới Paris, trung
tâm văn hóa và lối sống châu Âu. Khi mới nghe phong phanh ý đ ịnh m ở m ột công viên
chủ đề khác của Disney, hơn 200 địa phương trên toàn thế giới đã đề nghị Disney đặt
công viên tại thành phố quê hương mình. Paris đã được chọn vì h ơn 17 tri ệu dân châu

Âu sống trong vòng bán kính hai giờ xe hơi tới Paris, 310 tri ệu người khác có th ể bay
tới đó trong quãng thời gian đó trở xuống. Hơn nữa, chính phủ Pháp đã lôi kéo Disney
bằng đủ mọi biện pháp khuyến khích với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD vì hy v ọng r ằng
dự án sẽ tạo ra khoảng 30.000 chỗ làm cho người Pháp.
Cuộc đàm phán với chính phủ Pháp bắt đầu từ cuối năm 1986 đã ti ến tri ển v ới t ốc đ ộ
làm trưởng đoàn đàm phán của Disney phát nổi quạu. Chưa kể gi ới trí th ức Pháp ph ản
đối cho rằng đó là sự tấn công vào nền văn hóa Pháp, là bản sao xã h ội tiêu th ụ c ủa
Mỹ. Không hề nao núng, Disney vẫn khánh thành công viên trị giá 5 t ỷ USD theo đúng
...
o cáo chuyên đ
Chuyên đ 1 :Môi tr ng văn hoá,môi tr ng chính tr ,pháp lu t trong kinh doanhườ ườ
qu c t . ế
Trong xu h ng toàn c u hoá,mướ t doanh nghi p mu n đ ng v ng trên th
tr ng qu c t ph i đ i m t v i vô s nh ng y u t n m ngoài t m ki m soátườ ế ế
c a mình. Trong nh ng y u t đó văn hoá, chính tr và lu t pháp là nh ế ng v n
đ đáng quan tâm . S thành công hay th t b i c a doanh nghi p trong kinh
doanh qu c t ph thu c ph n l n vào doanh nghi p có am hi u v ế văn hoá hay
các chính sách, các lu t l c a n c s t i hay không. Cho dù doanh nghi p đóng ư
đâu cũng b nh h ng c a n ư n văn hoá qu c gia và h th ng lu t pháp,các
chính sách c a chính ph n c đó ướ . Vì v y,ta ph i có nh ng hi u bi t rõ ràng v ế
môi tr ng văn hoá,chính tr ,pháp lu t trong kinh doanh qu c t tr c khi ti nườ ế ướ ế
hành các ho t đ ng kinh doanh nh m gi m b t nh ng r i ro g p ph i.
Kinh doanh qu c t luôn ti n n nhi u r i ro. ế
1,Môi tr ng văn hoá:ườ
Khi tham gia kinh doanh qu c t , các công ty th ng ph i đ i m t v i vi c đ a ra ế ườ ư
quy t đ nh có liên quan đ n tiêu chu n hóa hay thích nghi hóa. Vi c này s có liên quanế ế
đ n vi c đi u ch nh s n ph m và ho t đ ng c a h cho phù h p v i nh ng đi u ki nế
đ a ph ng . ươ
V y văn hoá là gì? Và vì sao ph i c n thi t nghiên c u văn hoá đ a ph ng? ế ươ
Tr c khi gi i quy t v n đ này ta hãy đ n v i câu chuy n c a Disney t i Pháp.ướ ế ế
Cho t i năm 1992 Walt Disney Company luôn thành công v i các công viên ch đ
Disneyland Anaheim, California (1955), Florida (1970) Tokyo (1983). Sau
thành công Tokyo, năm 1986 nh ng ng i đi u hành Disney nh m t i Paris, trung ườ
tâm văn hóa l i s ng châu Âu. Khi m i nghe phong phanh ý đ nh m m tng viên
ch đ khác c a Disney, h n 200 đ a ph ng trên toàn th gi i đã đ ngh Disney đ t ơ ươ ế
công viên t i thành ph quê h ng mình. Paris đã đ c ch n h n 17 tri u dân châu ươ ượ ơ
Môi trường Kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường Kinh doanh - Người đăng: ngo-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Môi trường Kinh doanh 9 10 131