Ktl-icon-tai-lieu

Môn học Hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi changboy09
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập môn Hành Vi Tổ Chức
Câu 1.Những lỗi thường gặp trong quá trình nhận thức ( bài 4 – phần cuối). Trang 38
+ khi nhận xét về người khác
+ khi nhận xét về mình
Câu 2. Trong một tổ chức hình thành các nhóm:?
Có 6 cơ sở lý do tham gia nhóm ?: Nhu cầu tự nhiên(An toàn),Nhu cầu xã hội ( lien
minh) ->cho ví dụ. Trang 64
Bài tập tình huống:……..
TH ông Tín
-Thiếu tạo ra tính lien kết :Việc ai nấy làm
-Thiếu sự sáng tạo thụ động
-Tất cả mọi người đều không phát huy hết sở trường của mình .So với người tiền nhiệm
thì thua.
Lãnh đạo:
+lắng nghe ý kiến cấp đưới trong một số trường hợp thiếu thông tin
+phân quyền nhưng chủ động
+tạo ra môi trường làm việc tích cực
Câu 3.Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thõa mãn?yếu tố nào sự thõa mãn chi phối STM vừa
là biến độc lập, vừa là biến phụ thuộc Chương 3
Câu 4.các lý thuyết dộng viên được ứng dụng như thế nào trong thực tế? ( bài 5 Maslow,
2 nhân tố,kỳ vọng,công bằng) Trang 53
Câu 5.Phân tích bản chất văn hóa tổ chức thông qua khái niệm văn hóa tổ chức?
-VHTC là 1 món hàng xa xỉ,khi qui mô tăng lên=> cần văn hóa tổ chức=> lien kết mọi
người
-VHTC là kim chỉ nan=> định hướng
=> Thống nhất nhận thức suy nghĩ và hành động của nhân viên (Bản chất VHTC)
Câu 6.Thuyết 2 nhân tố được ứng dụng như thế nào? Minh họa .(trang 55)
Câu 7. Khi tự do lao động, người lao động sẽ làm việc năng suất .Anh chị có đồng ý
không?Tại sao?
Câu 8: Theo anh chị,vì sao TC cần xây dựng và duy trì VHTC?
Vì các chức năng quan trọng của VHTC
+tạo nét riêng để phân biệt bên trong bên ngoài -> đặc thu
+luôn luôn tạo ra sự khác cam kết lâu dài để gây dựng lòng tin từ thế hệ này sang thế hệ
khác
+đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân
+gia tăng sự ổn định giúp xã hội phát triển
/trang 124
Câu 9: Nhận thức người lao động trong tổ chức quan trọng như thế nào?Đứng dưới góc
độc nhà quản trị?
-Khi giải thích được hành vi người lao động giúp cho chúng ta đạt được trạng thái đúng
người đúng việc
-chọn đúng giải pháp để quản lý họ
-chọn đúng giải pháp để động viên họ
Câu 10: Maslow->Ứng dụng? Ví dụ?
Câu 11: Nguyên nhân nào cá nhân tham gia nhóm? (6 lý do:An toàn,địa vị,lien minh,hội
nhập quyền lực,đạt được mục tiêu)

1

Câu 12: Quản trị sự thay đổi ...

 !"#$
%&'()*&
%&'()*+
!+,-.+/0
1.234567"+".+0/89: ;'<,=
+ >?)@7A!"2
/BB
!CD!@
>!EF"@=&E/GH"IJ+
>!E484FAK,
>!IL+MK*&DJE45N"+O)P*H+
"
Q<KF/
%R=6&EIKP+,4SED
%TJ*NK,
%F"+D+)H@8
UEL5KE48V"+<0JE48V"+<O!W)X"
EK,;)X"EA,13#
6JE7,)9KS7AE8E0YW"4Z;
[T;&\)M;D] !"Y#
^T@LI)_."-D"&H+)_."-0
>GC!1`+.'"'a;&+D_9b?)_."-b?=&E+M

>GC!1&+a"b?KcP
b?!I4Jd)K,N"T)9eLIGC!1
!JE[TKS7AE0WM""YY 
 f87"K,;"K,4g+)H_4I:c.Kh6
&D0!F4"0
!/!="c;)4"!1'TJ78)7JGC!10
G_"MN"GC!1
%F(9KiTH99>?Kj
%DDF"48&"+&ET7KiTJ78kXEHJ4"EH
&
%KS@i99S@T
%"_48-Kcl'<,i
m"`[
"/"K,-"ME0n7P.
K,Lc0
>fL@KS)"K,ll"KFKSFKl
Kl)H
>MKlLKiL6M
>MKlLKiK,)9M
#$W"4Z>?o7A0G@7A0
$J9TT"+".+0267/:;Kc")c;=+;,
J*8;KFKS+A9
`
Môn học Hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học Hành vi tổ chức - Người đăng: changboy09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Môn học Hành vi tổ chức 9 10 334