Ktl-icon-tai-lieu

Môn học kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi nhom7ttvdt-gmail-com
Số trang: 229 trang   |   Lượt xem: 5907 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MÔN HỌC
KINH TẾ CÔNG CỘNG
Giảng viên biên soạn:
……………..

Hà nội, tháng … năm 200…
Bài giảng Kinh tế công cộng

1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA
CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ
THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH
TẾ CÔNG CỘNG
Bài giảng Kinh tế công cộng

2

NỘI DUNG CHÍNH
1.

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

2.

CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP
CỦA CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ

3.

CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG
HẠN CHẾ TRONG SỰ CAN THIỆP CỦA
CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

4.

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
Bài giảng Kinh tế công cộng
3

1.

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai trò
của Chính Phủ
1.2 Sự thay đổi vai trò Chính Phủ trong thực
tiễn phát triển của thế kỷ 20
1.3 Đặc điểm chung của khu vực công cộng
1.4 Khu vực công cộng ở Việt Nam
1.5 Chính Phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế
Bài giảng Kinh tế công cộng
4

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ
Khái niệm Chính Phủ: CP là một tổ chức
được thiết lập để thực thi những quyền lực
nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân
sống trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích
chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung
cấp những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà
xã hội đó có nhu cầu.
Bài giảng Kinh tế công cộng
5

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ
Chức năng của Chính phủ: thực thi pháp
luật và can thiệp vào nền kinh tế.

Bài giảng Kinh tế công cộng
6

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ
 Lý

thuyết Bàn tay vô hình của Adam
Smith
 nền KTTT thuần túy
 Quan điểm của Karl Marx, Anghen, Lenin
 nền KT kế hoạch hóa tập trung
 Cải cách kinh tế (trong đó có VN)
 nền KT hỗn hợp
Bài giảng Kinh tế công cộng
7

1.2 Sự thay đổi vai trò CP trong thực tiễn
phát triển của thế kỷ 20
 Thập

kỷ 50-70: Chính phủ đóng vai trò
quan trọng

 Thập

kỷ 80: thu hẹp sự can thiệp của
Chính phủ

 Thập

kỷ 90: kết hợp với KVTN trong quá
trình phát triển
Bài giảng Kinh tế công cộng
8

1.3 Đặc điểm chung của khu vực công
cộng
 Khái

niệm khu vực công cộng

 Phân

bổ nguồn lực:



Theo cơ chế thị trường



Theo cơ chế phi thị trường

Bài giảng Kinh tế công cộng
9

1.3 Đặc điểm chung của khu vực công
cộng (tiếp)
Các

lĩnh vực cơ bản được coi là KVCC:



Hệ thống các cơ quan quyền lực của NN



Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn
XH…



Hệ thống KCHT kỹ thuật và xã hội



Các lực lượng kinh tế của Chính phủ



Hệ thống an sinh xã hội
Bài giảng Kinh tế...
Bài giảng Kinh tế công cộng 1
MÔN HỌC
KINH TẾ CÔNG CỘNG
Giảng viên biên soạn:
……………..
Hà nội, tháng … năm 200…
Môn học kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học kinh tế công cộng - Người đăng: nhom7ttvdt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
229 Vietnamese
Môn học kinh tế công cộng 9 10 846